ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิทยากรกลุ่ม

เราใช้วิทยากรภายในสังกัด สสจ.ตากทั้งหมด
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเป็น Facilitator วันที่ 20 กันยายน 2549
กลุ่ม รายชื่อ Facilitator สถานที่ปฏิบัติงาน
1.เวชระเบียน 1. นางดุจดาว ทับเบิก รพ.ตสม.
  2. นางธาริณี ศิริวัลย์ รพ.พบพระ
2. X-Ray 1. นางรัชดา โพธิ์ทอง รพ.บ้านตาก
  2. นางอรอนงค์ เอี่ยมรอด รพ.สามเงา
3. Lab 1. นางสาววราพร คุ้มอรุณรัตนกุล รพ.บ้านตาก
  2. นางนุชนาฎ หล้ามะโน รพ.สามเงา
4. TB Clinic 1. นางสาวปิย์วรา ตั้งน้อย รพ.บ้านตาก
  2. นางมัลลิกา เอี่ยมสะอาด รพ.ตสม.
  3. นางอำไพ แสนทอน สสจ.ตาก
5.พยาบาล OPD 1. นางธนิตา พินิชกชกร รพ.ตสม
  2. นางพวงพยอม หมีโชติ รพ.บ้านตาก
  3. นางสาวอรนุช ธรรมสอน รพ.ท่าสองยาง
6.เภสัช 1. นางสุภาภรณ์ บัญญัติ รพ.บ้านตาก
  2. นายกิตติคุณ บัวบาน รพ.แม่ระมาด
7.พยาบาลผู้ป่วยภายใน 1. นางสาวกรุณา ศรีปานใจ รพ.ตสม.
  2. นางจารุวรรณ พิมสาร รพ.บ้านตาก
8.พยาบาลเยี่ยมบ้าน 1. นางวรวรรณ พุทธวงศ์ รพ.บ้านตาก
  2. นางเมตตา จันทร์ยานนท์ รพ.พบพระ
9. DTC 1. นางสาวพัชริยา เจริญตรา รพ.บ้านตาก
  2. นายภควัฒน์ มณีศรี สสจ.ตาก
  3. นางเกศราภรณ์ ภักดีวงษ์ รพ.บ้านตาก
10. TB Worker 1. นางสาวกีรตา คงเมือง สสจ.ตาก
  2. นางนิรกาฬ กิตตินารถโกศล สสจ.ตาก
  3. นางสมถวิล จึงกระแพ รพ.ตสม.
11.ตัวแทนสอ.ที่มี Pt 1. นางศรัณยา ทาปิน รพ.บ้านตาก
  2. นางทัศนีย์ ฉิมสุด สสจ.ตาก
  3. นางวรัชยา เรือนเถิน รพ.ท่าสองยาง
    วันที่ 21 กันยายน 2549
กลุ่ม รายชื่อ Facilitator สถานที่ปฏิบัติงาน
1.เวชระเบียน 1. นางสาวปิย์วรา ตั้งน้อย รพ.บ้านตาก
  2. นางธาริณี ศิริวัลย์ รพ.พบพระ
2. X-Ray 1. นางสาวรัชดา โพธิ์ทอง รพ.บ้านตาก
3. Lab 1. นางสาววราพร คุ้มอรุณรัตนกุล รพ.บ้านตาก
4. TB Clinic 1. นางสาวปิย์วรา ตั้งน้อย รพ.บ้านตาก
  2. นางอำไพ แสนทอน สสจ.ตาก
5.พยาบาล OPD 1. นางพวงพยอม หมีโชติ รพ.บ้านตาก
  2. นางสาวอรนุช ธรรมสอน รพ.ท่าสองยาง
6.เภสัช 1. นางสุภาภรณ์ บัญญัติ รพ.บ้านตาก
7.พยาบาลผู้ป่วยภายใน 1. นางจารุวรรณ พิมสาร รพ.ตสม.
  2. นางสาวกรุณา ศรีปานใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TakPHOKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 51031, เขียน: 20 Sep 2006 @ 22:50 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 08:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)