ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้สู่คนไทยสุขภาพดี เมืองไทยสุขภาพดี

Knowledge Management: Healthy Thais, Healthy Thailand

ครั้งที่ 2 /2549 วั นที่  13 กันยายน 2549

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (เวลา 09.00-16.30 น)

**********************************************************  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว                        

การเตรียมความพร้อมในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                

การจัดนิทรรศการความสำเร็จ                                

การแถลงข่าว                                

การเชิญแขกผู้มีเกียรติ                                

การเชิญประธานเปิดงาน                                

การเชิญผู้สังเกตการณ์                                

นิทรรศการผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

                                                  ************************

                            การประชุมครั้งนี้ มีคุณประสานเข้าร่วม รวมทั้งวิทยากรกลุ่มหรือคุณอำนวยของกลุ่ม ที่มาจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งและจากโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งในจังหวัด ร่วมกับทีมงานใน สสจ.ตาก

                            มีการกำหนดกลุ่มที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น 11 กลุ่ม ในวันแรและ 19 กลุ่มในวันที่ 2 ส่วนในวันที่ 3 จะเหลือ 8 กลุ่ม เพื่อกำหนดKVกว้างๆของกลุ่ม รวมทั้งกำหนดวิทยากรกลุ่มทั้ง 19 กลุ่ม

                            มีวิทยากรที่เคยเป็นวิทยากรกลุ่มการจัดการความรุ้จากโรงพยาบาลบ้านตาก 10 คน (ถ้านับผมด้วยก็ 11 คน แต่ผมจะทำหน้าที่หัวหน้าทีมวิทยากร ไม่ได้ลงไปประจำตามกลุ่มต่างๆด้วย จะคอยสังเกตการณ์ในภาพรวมและดูแลความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรม) จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 คน และมีวิทยากรผู้ช่วยจากสสจ.ตาก 10 คน จาก ผู้ช่วย สสอ. 9 คน จากโรงพยาบาลทุกแห่งๆละ 2 คน 

                          แต่ละอำเภอจัดบอร์ดBest practice อำเภอละ 2 เรื่อง แต่ละโรงพยาบาลค้นหาสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ละ 1 เรื่องเพื่อรับรางวัล สสอ.ละ 1 เรื่องและคัดเลือกจากสอ. อำเภอละ 1 แห่ง

                          มีการแจกรางวัลเพื่อชื่นชมแก่สถานบริการในจังหวัดที่งานต่างๆใน สสจ.ตากได้จัดขึ้น ในรอบปีงบประมาณ 2549 

                           เชิญผู้สังเกตการณ์จาก สคส.และจากกรมอนามัย

                           ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 2 ใกยรติมาเป็นประธานเปิดงาน

                            งานเราจัด 20-22 กันยายน 2549 โดยในวันที่ 22 กันยายน มีงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสจ.ตากต่อเลย มีพิธีเปิดในวันที่ 21 กันยายน พร้อมการเปิดตลาดนัดการเรียนรู้ โดยให้ชื่อว่า Archade Best practice

                             ภาคเช้าของ 21 กันยายน เป็นพิธีเปิด การมอบนโยบายเพื่อKick off KM และเล่าเรื่องKM สั้นๆ 45 นาทีโดยผมเอง และแจกรางวัลชื่นชมยินดีในความสำเร็จความภาคภูมิใจ เป็นการทำAppreciative Inquiry