สาธารณสุขตาก พัฒนาคนทำงาน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ สู่คนไทยสุขภาพดี เมืองไทยสุขภาพดี ---------------------------------------------------------------------------------------------------------             การจัดการความรู้( Knowledge Management – KM) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพงาน การจัดการความรู้ เป็นการสร้าง และใช้ความรู้ ณ จุดใช้งาน โดยผู้ทำงาน    นายแพทย์ปัจจุบัน  เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวว่า  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ยึดความรู้มาเป็นอันดับ 1 โดยดึงศักยภาพของคนออกมา จุดหมายหลักของการพัฒนาจึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางเพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จในการพัฒนาทุกเรื่อง  การทำงานด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในหลายด้านและต้องทันสมัยกับความก้าวหน้าทางวิชาการ  รู้ทันโรค เพื่อที่จะสามารถเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังเป็นโรค    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวว่าต่อไปว่า  แม้ว่าในแต่ละปีมีจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ใหม่แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำงานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายในทุกด้าน โดยเฉพาะเป้าหมาย คนไทยสุขภาพดี เมืองไทยสุขภาพดี สำนักงานฯ จึงได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคนทำงาน  โดยจัดการอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับ  จำนวน 265 คน   ด้วยกระบวนการจัดการความรู้      ( Knowledge Management – KM) ซึ่ง เป็นกระบวนการ (process) ที่ดำเนินการร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อสร้าง และใช้ความรู้ในการทำงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม โดยอาศัยข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างความรู้ (Knowledge) และจะต้องมีการจัดเก็บในลักษณะนำมาใช้ได้สะดวกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาคน พัฒนางาน ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น และเพื่อการพัฒนา "ฐานความรู้" ของหน่วยงาน เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้ ซึ่งจะช่วยทำให้หน่วยงานมีศักยภาพในการฟันฝ่า ปัญหา ความยากลำบาก  ในการทำงาน    ซึ่งการอบรมจะมีขึ้นในวันที่ 21 -22 กันยายน  2549   ณ โรงแรมเวียงตาก 2 อำเภอเมือง จังหวัดตาก คาดว่าหลังสิ้นสุดการอบรม บุคลากรผู้เข้าอบรม จะสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคน พัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย สู่คนไทยสุขภาพดี เมืองไทยสุขภาพดี ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวในที่สุด       CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC