เกริ่นนำ

อาคารไม้ไผ่

โครงการหอศิลป์ไม้ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นโครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ด้วยไม้ไผ่ เพื่อเป็นฐานสำหรับการเรียนการสอน และเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

 

โดยกระบวนการเรียนรู้ของสถาบัน เน้นการฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการทำงานบนงานจริง และพัฒนาให้ที่ทักษะในการสื่อสารเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินั้นมา เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งตนเอง และสังคมไปพร้อมกัน

 

สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่แสดงหาผลกำไร ( Not-for-Profit Organization) โดยได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร เงินทุน ที่ดิน จากมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มูลนิธิสานแสงอรุณ และมูลนิธิญมาลุดดีน สถาบันได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับบัณฑิตศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙


ผม ธนา อุทัยภัตรากูร ในฐานะของผู้รับผิดชอบโครงการได้เห็นศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายและเผย แพร่ความรู้จากการทำงานของเวปไซต์ Gotoknow จึงขอใช้พื้นที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นต้นมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการนำไปต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับ


ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการล่าสุดได้ทาง https://www.facebook.com/BambooArtGallery  ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการหอศิลป์ไม้ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์ความเห็น (1)

น่าสนใจครับ..วัสดุธรรมชาติในการออกแบบ