ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

คนทำงานระบาดวิทยา


             ในทีมงานของ หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภาระงานหน้าที่หลักคือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ  ซึ่งเรามีทีมงานที่รับผิดชอบ   คุณประกาย พิทักษ์  พยาบาลชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้า ผู้เขียนบันทึก คุณพจนีย์ ขันศรีมนต์ นักวิชาการสาธารณสุข  คุณอรวรรณ ปรันเสน  พนักงานธุรการ   ถ้าเทียบภาระงานแล้ว กับจำนวนบุคลากร ไม่สัมพันธ์กัน ภาระงานมากกว่า จำนวนบุคลากร 3 คน     มีหลายคำถาม ทำได้อย่างไร  เราก็ทำงานตามเท่าที่กำลังเรามีอยู่และใช้เวลานอกจากในเวลาทำงานด้วย ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าวิชาการ  หาคำตอบที่ถูกต้อง แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา  เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ป่วย

             ภาระกิจหลักอีกภาระกิจคือการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ  สนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย และร่วมทำวิจัยกับทีมของแพทย์ อาจารย์แพทย์  หรือห้องปฏิบัติการ สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันคือในการทำงานคือทำงานยาก ๆ อย่างไรให้มีความสุข  Happy brain  การทำงานที่จะทำให้เกิดเครือข่าย ทำงานเป็นทีม มีเครือข่ายช่วยในการทำงาน การประสานงานต่างๆ   

           ภาระด้านการรักษาพยาบาล  จะมีหน้าที่ในด้านการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคติดต่อและให้คำปรึกษาแก่บุคคลากรทาการแพทย์ด้วย  ในการดูแลรักษา ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ การดูแลตนเอง การตรวจรักษา ซึ่งจะจัดเวรในการให้คำปรึกษาสลับกันกับน้องนักวิชาการ รับปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และการให้คำแนะนำปรึกษาผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย  การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์  เยี่ยมที่บ้าน ประสานงานให้ทีมในพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วย  พัฒนาเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค ในชุมชน


            คนทำงานด้านระบาดวิทยาโรคติดต่อ จะมีเครือข่าย SRRT :  Surveillance & Rapid  Response  Team   ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด  ระดับเขต และทีมกลางของสำนักระบาดวิทยา   ในแต่ละทีมก็จะมีแพทย์หัวหน้าทีม แพทย์สาขาโรคติดเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าทีมในพื้นที่ก็จะมีผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และครูอนามัยร่วมทีมด้วย  ทีม SRRT ระดับ      โรงพยาบาล จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านระบาดวิทยาขั้นพื้นฐาน ระบาดวิทยาประยุกต์  ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ ก็จะเป็นหลักสูตรที่จัดโดย สำนักงานสาธารณสุข สคร หรือสำนักระบาดวิทยา   หัวหน้าทีม และผู้สอบสวนหลัก จะต้องได้รับการพัฒนาอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ก่อนการปฏิบัติงานหรือระหว่างปฏิบัติงาน  และในแต่ละปีก็จะมีการประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาในพื้นที่แต่ละเขต และนำเสนอผลงานวิชาการ และก็จะมีสัมมนาทั้งประเทศ เป็นการจัดงานที่ใหญ่ระดับประเทศ นำผลงานที่ดี      นำเสนอ ทบทวนองค์ความรู้  และให้เครือข่ายทำงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะสังสรรค์กัน  มีงานเลี้ยงรับรองที่ดูยิ่งใหญ่  เป็นรางวันสำหรับคนทำงานระบาดวิทยา และในวันเปิดการประชุมจะมีการประกาศเกียรติคุณ    รางวัลประเภทต่าง ๆ  รางวัลคนดีศรีระบาด  รูปที่รับรางวัลคนดีศรีระบาดของเขต 6 หาไม่เจอเลยนำภาพตัวอย่างรับรางวัลนำเสนอผลงานรางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย ที่ได้รับรางวัลล่าสุด

หัวหน้าทีม รองผอ.ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ  รศเนสินี ไชยเอีย 

             มีหลักสูตรหนึ่งที่นักระบาดวิทยาต้องการเข้ารับการอบรมมาก ๆ คือ หลักสูตรการบริหารจัดการทีมภาคสนาม FEMT สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก  หลักสูตรนี้ ได้ส่งใบสมัครทุกปี  3 ปีต่อเนื่องกันไป ยังไม่ได้รับการตอบรับ  จนครั้งสุดท้ายบอกว่าขอที่นั่งเรียนจากทางผู้จัด  อยากเรียนมากๆ ขอให้พิจารณาเลือกทีมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยเพราะต้องการเรียนหลักสูตรนี้จริง ๆ  แพทย์หัวหน้าทีมคือรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ  รศ.เนสินี ไชยเอีย  ได้เข้าอบรมด้วย ทางผู้จัดประสานงานมาว่าจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักเองได้ไหม   แต่เดิมรุ่นที่ 1-6 สำนักระบาดรับผิดชอบค่าใช้จ่าย พอรุ่นที่ 7  ให้ผู้เรียนจ่ายเอง ก็ทำให้มีส่วนร่วมและรู้สึกดี มาก ๆ ที่ทำให้ตั้งใจที่จะเรียน และร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หลักสูตรเรียน 1 ปี   ไปเรียน ครั้งละ 5 วัน  3 ครั้ง โดยที่จะไปเรียนภาคทฤษฎี แล้วกลับมาทำงานต่อ  อีก 2 เดือน ทำการบ้านส่ง แล้วกลับไปเรียนอีก 5 วัน นำเสนอการบ้านทีทำด้วยคือการประเมินทีม SRRTโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยใช้ DISC ซึ่งจะเป็นแบบทดสอบให้ทำแบบประเมิน   ตามระยะเวลาที่กำหนด แล้วนำค่าคะแนนที่ได้มาบันทึกเป็นกราฟ แล้ววิเคราะห์ตามค่าคะแนน ของDISC และรายงานประเมินระบบเฝ้าระวังโรค ให้แต่ละทีมของโรงพยาบาลเลือกโรคที่เป็นปัญหามาวิเคราะห์ระบบการเฝ้าระวัง  รอบแรกของการอบรม ที่หน้าห้องประชุมจะมีฉากเปลี่ยนทุกวันเพราะว่าโรงแรมรับจัดงานแต่งงาน  ผู้เข้าอบรมด้วยกันก็จะลัลล้าไปถ่ายภาพ สนุกสนานกันทุกวัน ผ่อนคลายกันไปก่อนจะแยกย้ายไปทำการบ้านและพักผ่อน ออกกำลังกายตามอัธยาศัย


             การบ้านที่ได้รับเป็นเรื่องใหม่ทั้งสองเรื่อง กว่าจะทำความเข้าใจได้ กว่าจะศึกษา ค้นคว้า หาแนวทางที่ตัวอย่างที่รุ่นพี่เขียนไว้ ขอตัวอย่างก็ไม่ได้  แต่ก็ดีที่กลุ่ม เพื่อน ๆ น้องที่อบรมด้วยกัน ช่วยเหลือการทำงาน ช่วยกันแบ่งปันความรู้ประสบการณ์  ส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ยิ่งถึงเวลาที่จะส่งงานจะสนุกสนานมาก โทรศัพท์ถามข่าว  ส่งข่าวทาง Face book  โดยเฉพาะการอบรมครั้งที่ 2 แล้วกลับมาทำการบ้านเรื่องการสอบสวนการระบาด  ถ้าพื้นที่ไหนไม่มีการระบาด ก็จะต้องหาการบ้านทำให้ได้ เป็นการลงสอบสวนโรคภาคสนามจริง สั่งการ สอบสวน มีทีมการสอบสวน   การบ้านรอบนี้หนักมาก  เราก็ผ่านได้ดี เพราะหัวหน้าทีม มีส่วนช่วยวิเคราะห์ สรุป และต้องช่วยกันนำเสนอผลงาน รายงานสอบสวนโรคทีี่ได้สอบสวน ที่ได้รายงาน ให้ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์  ผู้เรียนก็จะนั่งฟังไปด้วย จดคำวิพากษ์  ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน Happy brain ที่ลงมือทำจริง ๆ ระหว่างที่ฝึกการสอบสวนโรค ก็จะมีพี่เลี้ยงที่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำ การสอบสวนโรค การใช้ค่าสถิติ การเขียนรายงาน คุยกันกับพี่เลี้ยงทางโทรศัพท์ ส่งงานกันทาง mail  ส่งกำลังใจให้กันและกัน   


                           พี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมศรีนครินทร์

              การเรียนในรอบสุดท้ายอบรม 5 วัน เรียนด้วย และนำเสนอผลงานด้วย สนุกสนาน เหนื่อย ไม่ได้นอนเพราะว่ารายงานไม่เรียบร้อย ทำpresentation  หัวหน้าทีม อ.เน น่ารักมาก ๆ ช่วยเหลือการทำงาน ช่วยเหลือวิเคราะห์ข้อมูล หลายทีมจะบอกเหมือนกันว่าทำรายงานไม่เสร็จ เพราะว่าแต่ละคนก็มีงานประจำที่รับผิดชอบ และทำรายงานก็ยากมาก  ในวันที่นำเสนอผลงาน  จะมีทั้งความสุข ทั้งเครียด  อาจารย์ที่มาวิพากษ์ จะน่ารักมาก จะชี้ประเด็นให้เข้าใจ     ให้แก้ไข  เรียนรู้และสู้จนได้  ถ้าทีมไหนไม่มีผลงานนำเสนอ ถือว่าเรียนไม่จบ โชคดีที่มีผลงานนำเสนอ เรื่องการระบาดของโรคสุกใสในโรงพยาบาล  ถ้าส่งรายงานก็ถือว่าได้ว่าอาจารย์จะเตรียมวุฒิบัตร ไว้ว่าจบหลักสูตรแล้ว 

                         


                   อยากจะเล่าว่าพื้นที่แห่งความสุขในระหว่างที่อบรมเป็นออย่างไร ไม่มีหลักสูตรไหนที่อบรมแล้วมีความสุข และอาจารย์บอกว่ารุ่นนี้ ผู้เข้าอบรมสนุกสนาน ไม่เครียด ลัลล้าได้ตลอด  งานเสร็จไม่เสร็จ ไม่เดือดร้อน แต่มีงานส่งตลอด แต่ช้าหน่อย อีก 3 วันส่งได้ไหม  5 วันได้ไหม  

                   อบรมที่ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ และพักอยู่ที่โรงแรมนารายณ์ด้วย  ย่านสีลซอย 4 โรงแรมนนี้อาหารเที่ยงที่ขึ้นชื่อว่าอาหารอร่อย  หลากหลาย เมนูนานาชาติ  เลือกรับประทานอาหารที่สร้างเสริมสุขภาพ      มีคุณหมอหลายท่านบอกว่าอ้วน  แต่เราน้ำหนักลด เพราะเลือกทานอาหารที่สร้างเสริมสุขภาพจริง เน้นผักสด ที่กรอบ ๆ หวาน  สลัด  เลือกทานปลา  น้ำพริก ผักต้ม เน้นกับ ไม่เน้นข้าว อาหารนานาชาติที่หลากหลาย ขนมเค๊ก ของหวาน  ไม่ทาน  ตอนเย็นจะมีร้านที่ไปทานคือที่หน้าวัดแขก ผลไม้จะถูกมาก ๆ  บางวันก็ไปห้างสรรพสินค้า รองผอ. เป็นเจ้ามือ และช่วยกันโดยเป็นอเมริกันแชร์  ส้มตำ ปลาเผา คอหมูย่าง อาหารอีสาณ แกงเห็ด  

               ตอนเย็นเลิกจากการอบรม ที่โรงแรมมีฟิตเนส เข้าฟิตเนสก่อน  happy body  แล้วก็จัดงานสังสรรค์    ไปเที่ยวด้วยในระหว่างช่วงเย็น สนุกสนาน ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา สลัดคราบนักระบาด เป็นวัยรุ่น ที่สดใส พักผ่อน   น้อง ๆจะร้องเพลงเก่ง เต้นรำกันออกกำลังกาย  happy relax   ประธานรุ่น นายแพทย์สสจ.นครราชสีมท่านสนุกสนานเวลาที่จัดงาน ท่านจะให้สปอนเซอร์กับน้อง ๆ ท่านร้องเพลงเก่งมาก และมีคุณหมออีกหลายท่านที่เป็นผู้บริหาร        ผู้ตรวจราชการ  ท่านจะใจดี  ร้องเพลงเก่ง เต้นรำเก่ง  ระหว่างเรียนมีการจัดงานรื่นเริง ขอบคุณอาจารย์  ทุกคนจะแย่งไมค์กันร้องเพลง อย่างสนุกสนาน มีความสุข น้องวิชาการสาธารสุขที่เก่งคอมพิวเตอร์ นำภาพมาทำเป็นภาพยนต์ มาเปิดในงาน ได้เห็นภาพ หลุด ๆ ของแต่ละคนแล้วเสียงหัวเราะจะดังลั่นงาน ไม่มีนาย ไม่มีลูกน้อง เป็นนักเรียน


                                ถ่ายภาพกับอาจารย์ 

               นักระบาดวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลควบคุมโรคติดต่อ  ต้องทำให้ได้ทุกอย่าง  ออนไลน์     ระหว่างเรียนจะเล่น face book และมีกลุ่มของนักเรียน FEMT รุ่น7 ด้วย มีกลุ่มSRRT ของแต่ละจังหวัด เราจะออนไลน์เก่งกันทุกคนแต่เป็นการเล่นที่ใช้ในการทำงาน สื่อสาร เฝ้าระวัง แจ้งข่าว โรคติดต่อ  โรคระบาด  

               อบรมจนจบหลักสุตรรับวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมควบคุมโรค  นายแพทย์พรเทพ   my dear friend แฟนคลับ face book  ซึ่งท่านจะชอบและบอกว่าให้ใช้สังคมออนไลน์ ให้เป็นประโยช์ ใช้เทคโนโลยี่ให้เป็น ในการทำงาน     การสื่อสาร  Happy social   สังคมออนไลน์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่แบ่งปันความสุข แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าโทรศัพท์ ค่าส่งข้อความ  Happy Money ได้งานโดยไม่ต้องลงทุน และรับทราบผลงานได้ทันที  ภาพหนึ่งภาพแทนคำบรรยายได้เป็นพันคำ 

             

                                                             ทีมเข้าอบรมด้วยกัน 

              

                                                              รับวุฒิบัตรจากอธิบดีกนมควบคุมโรค

               

                                                              ไปเที่ยวดินเนอร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา


หมายเลขบันทึก: 508696เขียนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2012 23:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2013 23:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

เห็นความสุขดีๆจากภาพเล่าเรื่อง..Happy Ba ค่ะ..

ไก่ เป็นคนทำงานดี ขยันขันแข็ง สมควรได้รับรางวัล ยินดีกับทุกสิ่งนะคะ

สาวอิสาน"รอรัก"ถักทอมิตรภาพ จากบันทึก ใน กทน. มาสู่ โกทูโนว์ที่หาดใหญ่ จากนั้นตลอดไปในหลายเวที ทั้ง HA และครูฟาก็ได้เจอหน้ากัน แต่ได้คุยกันน้อย แต่ครั้งนี้Happy Ba คงมีเวลาให้สนทนากันได้ลึกขึ้น

Ico48 นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

มีความสุขในการทำงานและเรียน มาก ๆคะ ยังเล่าไม่จบเลยค และปรับแก้ไขบันทึกใหม่

Ico48 วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

แล้วเจอกันนะคะพี่บังวอญ่า เสียงทักทายจากสงขลา ตามกันมาถึงขอนแก่น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท