สพฐ.ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ สพป./สพม.

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบให้คณะกรรมการตรวจ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน สพป./สพม.ตามกลยุทธ์ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑  เข้ารับการประเมินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมีท่านธเนศ  ขำเกิด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ  เป็นหัวหน้าคณะ และเป็นประธานในการตรวจติดตามครั้งนี้ ร่วมด้วย นางนิรมล  โพธะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และน.ส.ศราวดี โพธิ์สุข นักวิชาการชำนาญการ จาก สตผ.

                                   

              


                คุณนิรมล  โพธะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ท่านธเนศ  ขำเกิด และคุณศราวดี โพธิ์สุข  


            

            นายบุญชู  จันทร์ดำ รองผอ.สพป.มส.๑ รักษาราชการแทนผอ.สพป.มส.๑ ประธานรับการตรวจติดตาม ฯ 

                       


             

  


              ท่านธเนศ ขำเกิด ให้ผู้รับผิดชอบเล่าเรื่องราว กระบวนการที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ ทำไมถึงประเมินตนเองระดับ ๓ / ระดับ ๔ 

             


          


     กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ    รับผิดชอบกลยุทธ์ที่ ๕                         กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ Online  กลุ่มบริหารงานบุคคลรับผิดชอบเช่นกัน                    ผู้รับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์   พร้อมนำเสนอข้อมูลเต็มที่


            


      ก่อนที่จะรับการตรวจติดตามฯ สพป.มส. ๑ ได้มีการ AAR โครงการที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๕๕ และ BAR เตรียมการรับตรวจติดตามและประเมิน เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายสุรพันธ์  สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๑ เป็นประธาน


                                             ศึกษานิเทศก์ เตรียมนำเสนอกลยุทธ์ที่ ๓ 


      คุณเรืองเดช  สุขโอรส และคุณปวีย์ธิดา ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย


                             ศึกษานิเทศก์นำเสนอกลยุทธ์ที่ ๓                           กลยุทธ์ที่ ๕.๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล

 


                                 หน่วยตรวจสอบภายใน AAR โครงการที่รับผิดชอบ

 


                   กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

 


              นายบุญชู  จันทร์ดำ รองผอ.สพป.มส.๑ เป็นประธานดำเนินการวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

            กลุ่มการจัดการศุกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานการเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอำนวยการเตรียมนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยน

 

  รูปแบบการนำเสนอ มีทั้งการแลกเปลี่ยน ซักถาม นำเสนอ Powerpint  และเอกสาร 

 
 

          

                          กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


                                 กลุ่มอำนวยการนำเสนอข้อมูล

 


                        

               จากการที่ได้มีการ AAR และ  BAR ทำให้การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย


                        

                     
                             


                       ท่านธเนศ  ขำเกิด ประธานคณะกรรมการฯ และท่านยังเป็น กัลยาณมิตรจาก G2K  ท่านได้นำเครื่องมือการจัดการความรู้ มาแลกเปลี่ยน    เล่าเรื่องความสำเร็จ  แนะนำการดำเนินงาน การนำเสนอ หลายอย่าง ซึ่งชาวสพป.มส. ๑ ขอน้อมรับและนำไปปรับปรุง แก้ไข จุดที่ควรพัฒนาต่อไปค่ะ 

                      ******************************************