สพท.กทม.๒ เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กาทางการศึกษาของ สกศ. โดยมีร.ร.นำร่อง 4 ร.ร.และสพท.กทม.๒อีก 1 เขต  ได้เริ่มเตรียมการตั้งแต่ต้นปีงปม. 2549  แต่เริ่มได้รับความรู้เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2549 หลังจากนั้นทุกหน่วยงานก็นำไปวางแผนเพื่อใช้ KM เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรของตน  ในวันที่ 25 กันยายน 2549 เวลา 8.30-16.30 น. นี้ สพท.กทม. ๒ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นที่ ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ขอเชิญชวนร.ร.ในสังกัดส่งผู้แทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันและเวลาดังกล่าว