ประการที่สอง คือ คุณธรรม

  คุณ หมายถึงความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้น

ธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติ ความถูกต้อง

เมื่อรวมกันได้ความว่า หลักปฏิบัติความถูกต้องอันเป็นที่น่าปรารถนา น่าพอใจ เป็นสิ่งที่บุคคลควรยึดถือ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความตั้งใจที่แน่วแน่และเด็ดเดี่ยว

การมีคุณธรรม ก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัวและเพื่อสร้างสำนึกที่ถูกต้อง การจะเข้าถึงคุณธรรมได้ต้องทำการฝึกฝน ยึดถือด้วยการเอาใจใส่ ต้องรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรและอยากที่จะทำเช่นนั้น คุณธรรมพื้นฐานคือหลักธรรมทั่วไป ได้แก่การประพฤติในสิ่งที่ชอบที่ควรโดยไม่คำนึงว่าผู้ปฏิบัตินั้นนับถือศาสนาใด เพราะเป็นแนวทางที่บุคคลไม่ว่าจะเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาใด สามารถยึดถือได้แก่

-การสร้างความรู้สึกให้รู้จักละอายต่อบาป บาปคือการกระทำผิดไปจากคำสอนหรือข้อห้ามของศาสนาซึ่งประสงค์ให้มนุษย์เป็นคนดี ผู้ที่ไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่ทำให้ตนเป็นคนดี คือผู้ที่ไม่เคารพตนเอง การเคารพตนเองเป็นบันไดก้าวแรกที่จะนำไปสู่การเคารพหลักเกณฑ์และการเคารพผู้อื่น ผู้ที่เคารพตนเองจะมีความภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองมีเกียรติ มีค่า มีผู้ยกย่องสรรเสริญ เป็นแรงบันดาลให้ต้องรักษาเกียรตินั้นๆต่อไป เป็นภูมิคุ้มกันการกระทำชั่ว

-การไม่ทำชั่วแม้ไม่มีผู้รู้เ้ห็น ความชั่วทำให้บุคคลมัวหมอง ตกต่ำปราศจากความเจริญ ซึ่งคงไม่มีผู้ใดปรารถนาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ตน อย่างไรก็ดีเนื่องจากผลของความชั่วอาจมิได้เกิดขึ้นทันตาเห็นทุกเรื่อง จึงมีผู้แอบทำความชั่วเพื่อประโยชน์เฉพาะกรณี ดังนั้นต้องตระหนักเสมอว่า ความชั่วคือความเสื่อมถอย ลดค่าของตนเองทุกครั้งที่ทำ และไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องมีผู้พบเห็นการกระทำนั้น

สุดท้ายผมต้องขอยกย่องผู้บริหารคณะฯ ที่มิเคยละเลยคนในคณะกลับสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ไปเรียนต่อเพิ่มเติมความรู้ตามความประสงค์ในโอกาศอันควร และเท่าที่ทราบยังไม่มีอาจารย์ท่านใดต้องใช้เงินส่วนตัวไปเรียนต่อในต่างประเทศ นอกจากนี้คณะฯยังให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอื่นหรือหน่วยราชการที่ขออาจารย์จากคณะฯไปช่วยสอน อาจารย์จะสลับผลัดเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ความประสงค์ว่าต้องการต้องการให้สอนในกฎหมายสาขาใด แม้จะต้องเดินทางไปตามจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศทุกคนก็เต็มใจ

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์มีการสอนถึงระดับปริญญาเอก ผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตคนแรกของคณะฯตามหลักสูตรใหม่นี้คือ ศ.ดร.เสาวนีย์ สุจริตกุล อัศวโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อครั้งทรงเรียนระดับปริญญาตรีและต่อมาใน พ.ศ.2546 อาจารย์เสาวนีย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้หญิง คนแรกของประเทศไทยนำความภาคภูมิใจมาสู่คณะนิติศาสตร์เป็นอย่างมาก

ศิษย์เก่าที่ทำชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่คณะฯ นั้นมีเสมอมาทุกยุคทุกสมัย ครั้งหนึ่งอยู่ในความทรงจำของผม คือ ศิษย์เก่าผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดีเด่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทั้งสามพร้อมกันคือ

ฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่ ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา

ฝ่ายบริหารได้แก่ ฯพณฯชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี

ฝ่ายตุลาการได้แก่ ท่านประมาณ ซันซื่อ ประธานศาลฎีกา

อุบัติการณ์เช่นนี้ คงจะเกิดได้อีกยาก ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่ใดในโลกก็ตาม ที่ศิษย์จากสถาบันเดียวกันดำรงตำแหน่งเหล่านี้ในขณะเดียวกัน

ผมดีใจและภูมิใจอยู่มิเสื่อมคลาย ที่มีโอกาศได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


*จากหนังสือ70ปี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์