ผลวิจัยการบริการตอบคำถามของสำนักหอสมุดค่ะ

สุวรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอรายงานผลการวิจัย

ความคิดเห็นโดยรวม เกี่ยวกับการได้รับบริการจริงและตามความคาดหวัง  
ด้านผู้ให้บริการ และผลการให้บริการ ของผู้ใช้บริการ ตอบคำถามและ ช่วยการค้นคว้า  ระหว่างวันที่   15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2548ของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่

 บริการที่ได้รับจริง
               พบว่าในภาพรวมบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าของเจ้าหน้าที่
อยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย = 3.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ระดับ
เรียงตามลำดับคือ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.92) รองลงมาคือเจ้าหน้าที่พูดคุยกับผู้ใช้บริการด้วยวาจาสุภาพ และให้เกียรติทุกครั้งที่มาติดต่อ  (ค่าเฉลี่ย = 3.69) เจ้าหน้าแสดงถึงความพร้อมที่จะให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 3.60)เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 3.58) เจ้าหน้าที่แสดงให้ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีความรู้
และมีประสบการณ์ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 3.57) เจ้าหน้าที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ  (ค่าเฉลี่ย = 3.56)และจ้าหน้าที่มีสามารถให้คำอธิบายและสื่อสารให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.54)

บริการที่คาดหวัง
               พบว่าภาพรวมบริการที่ผู้ใช้บริการคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.16)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อมีความคาดหวังในระดับมากทุกข้อ  เรียงตามลำดับ  5 ลำดับคือ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม  (ค่าเฉลี่ย  4.40)
รองลงมา เจ้าหน้าที่พูดคุยกับผู้ใช้บริการด้วยวาจาสุภาพ และให้เกียรติทุกครั้งที่มาติดต่อ
(ค่าเฉลี่ย  4.32)  เจ้าหน้าที่ ใจเย็น ควบคุมอารมณ์ได้  (ค่าเฉลี่ย  4.25)  เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้หายสงสัยในเรื่องการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย  4.22) เจ้าหน้าที่มีความชำนาญในการสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วและช่วยประหยัดเวลา  (ค่าเฉลี่ย  4.21)  และเจ้าหน้าที่แสดงให้เห็นว่ามีความรู้และมีประสบการณ์ในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย  4.21) 

ด้านของผลการให้บริการ
                บริการที่ได้รับจริง
พบว่าในภาพรวมด้านผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.59)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในระดับมาก เรียงตามลำดับ  5 ลำดับ คือ ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้ทันที  (ค่าเฉลี่ย = 3.75) 4. ข้อมูลที่ได้มีความชัดเจน  (ค่าเฉลี่ย =3.60)ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องเม่นยำ  (ค่าเฉลี่ย = 3.59) ข้อมูลที่ได้รับมีเนื้อหาตรงกับความต้องการ(ค่าเฉลี่ย = 3.56)และ ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วน สมบรูณ์ครอบคลุมในเรื่องที่ต้องการ  (ค่าเฉลี่ย = 3.53)   ส่วนในระดับปานกลาง  คือ  ข้อมูลที่ได้รับมีความทันสมัย (ค่าเฉลี่ย = 3.49)
                        บริการที่ได้คาดหวัง
          ด้านผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.33)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อในระดับมาก เรียงตามลำดับ ดังนี้  คือข้อมูลที่ได้รับครบถ้วน สมบรูณ์ครอบคลุม (ค่าเฉลี่ย  4.42)ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องเม่นยำ (ค่าเฉลี่ย  4.37)  ข้อมูลที่ได้รับมีเนื้อหาตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย  4.32)  ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้ทันที (ค่าเฉลี่ย  4.30)  ข้อมูลที่ได้มีความชัดเจน(ค่าเฉลี่ย  4.29) และข้อมูลที่ได้รับมีความทันสมัย(ค่าเฉลี่ย  4.26)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุวรรณาความเห็น (0)