ในวันเสาร์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปฟังอบรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร้จ ดั่งเป้าหมายที่หวังไว้ โดยท่านพระอาจารย์เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งท่านให้หลักของคนที่จะก้าวหน้าในชีวิตไว้ 4 ข้อ ดังนี้

       1.ไม่เลว

       2.ใฝ่ดี

       3. มีความสามารถรอบตัว

       4. ครอบครัวไม่มีปัญหา

       5. เป็นกำลังพัฒนาสังคม

ซึ่งถ้าใครปฏิบัติได้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จ