ในการจัดการความรู้ km ทั้ง 6 ครั้ง ในอำเภอหัวไทร  25  หมู่บ้านได้ดำเนินการจัด เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวง

  ซึ่งจากการจัดการความรู้ทั้ง 6 ครั้ง ก็จะนำมาถอดบทเรียนในวันที่ 20 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้คนในชุมชนได้คิดว่าต่อไปหมู่บ้านของตนเองจะดำเนินไปในทางทิศใด และจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มเข็งขึ้น