กล้วยเป็นไม้ผลที่ให้คุณประโยชน์ที่มากมาย ทุกส่วนของกล้วยใช้ได้หมดไม่ว่า จะเป็นใบที่ใช้ในการประกอบพิธีต่าง ลำต้นเป็นอาหารสัตว์ ผลรับประทาน หน่อขยายพันธุ์หรือขายเป็นรายรายได้เสริม

              

        พืชที่เกษตรกรเลือกที่จะปลูกเป็นอันดับแรกก็คงไม่พ้นต้นกล้วย ในอีกแง่มุมหนึ่ง กล้วยเป็นพืชที่ช่วยรักษาความชุมชื้นในดินได้เป็นอย่างดี  นอกจากกล้วยยังทำให้ดินปรับสภาพได้เร็วขึ้น

                   

   กล้วยนั้นยังเป็นพืชที่ให้ผลลผลิตเร็วไม่ว่าจะเป็นการขาย ผลทั้งดิบและสุก หน่อ ใบ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงที่ยังรอผลผลิตจากพืชชนิดอื่น

                                  

     ฉะนั้นเกษตรกรส่วนมากจึงเลือกที่จะปลูกกล้วยที่กินและขายได้ในระยะสั้น

     อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกกล้วยก็คือ ปลูกง่าย ดูแลง่าย  กินง่ายไม่ว่าคนหรือนำไปเลี้ยงสัตว์ และขายได้ง่าย 

    ส่วนการปลูกกล้วยบนคันนานั้นเกษตรกรเลือกปลูกเพื่อรักษาหน้าดิน รักษาความชุ่มชื้นของดินแทนการกลบด้วยฟางข้าว หรือทั้งปลูกกล้วยแล้วกลบโคนต้นด้วยฟางพร้อมๆกันเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดี