กลยุทธ์ใหม่ ๆ สำหรับการแข่งขันในยุคโลการภิวัตน์


ผู้บริหารในปัจจุบันจะสามารถรักษาองค์กร สร้างองค์กร แก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้นั้น จะต้องรู้จักนำนวัตกรรมใหม่ ๆ กลยุทธ์ใหม่ ๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อจะได้เป็นผู้ชนะปัยหา อุปสรรค และสร้างสรรค์โอกาสใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นได้

เรียนท่านผู้ประกอบการและผู้ใฝ่รู้ทุกท่านครับ

ผมทำงานมากว่าสามสิบปี มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวมามากมาย

และในปัจจุบันได้สะสมความรู้ เรียนรู้เพิ่มเติม และสร้างสมประสบการอย่างมากมาย

ในประเทศและต่างประเทศ มีจุดประสงค์จะมาแบ่งปันความรู้เชิงนวัตกรรมการจัดการในหัวข้อดังต่อไปนี้คือ

1. Systematic

2. Process

3. Network

4. Partners

5. Innovative Management

ทั้ง 5 หัวข้อนี้ผมจะนำเสนอทีละตอนจนครบในเร็ว ๆ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็น และเป็นกลยุทธ์และเป็นยุทธ์ศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในโลกปัจจุบัน ในยุคของโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการรองรับประชาคมอาเซียน

ดร.ธนพล ก่อฐานะ

หมายเลขบันทึก: 506394เขียนเมื่อ 21 ตุลาคม 2012 16:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ตุลาคม 2012 13:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (5)

Student’s Name: Mr. Tanapol Kortana Thesis Title: The Effectiveness of Electronic Logistics Management:

    Antecedents and Outcome

Thesis Advisors: Assoc. Prof. Dr. Chuangchote Bhuntuvech

    Asst. Prof. Dr. Bundit Pungnirund

Degree: Doctor of Philosophy (Innovative Management) Keywords The Effectiveness / Electronic Logistics Management /

Antecedents and Outcome

There were two objectives for this research on the antecedents and outcomes to the effectiveness of electronic logistics management: 1) study current conditions of efficiency in logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management; and 2) study the relationship and influence of antecedent and outcome of electronic logistics management. The research was made from 412 examples by purposive method and used the Structural Equation Model (SEM) in quantitative research, and in – depth interview in qualitative research to confirm the model. The research found that the current condition concerning the efficiency of logistics electronic management, cost - effectiveness of users, satisfaction of users, and system of logistics electronic management was at a high level. The system of logistics electronic management had direct positive effects on the efficiency of logistics electronic management, cost-effectiveness of users, satisfaction of users. In addition, satisfaction of users and cost-effectiveness of users affected directly and positively on efficiency of logistics electronic management.

ขอเสนอตัวอย่างหนึ่งของนวัตกรรมการจัดการ ชื่อผู้ทำดุษฎีนิพนธ์ นายธนพล ก่อฐานะ ชื่อดุษฎีนิพนธ์ ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์:

          ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์: รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์

ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ คำสำคัญ ประสิทธิผล / การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ / ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์: ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบ        การจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และเส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่มี    ผลต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ได้แก่ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์       โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของการใช้ระบบ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 412 ตัวอย่าง และทำวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการศึกษาแบบจำลองโครงสร้าง (Structural Equation Model, SEM) และทำการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของประสิทธิผลการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ คุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจของการใช้ระบบ และระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ อยู่ในระดับมากและ ระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมายและความพึงพอใจของการใช้ระบบ นอกจากนี้ความพึงพอใจของการใช้ระบบ ความคุ้มค่าของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์

สวัสดีค่ะท่าน สบายดีนะคะ

ขอบคุณกับบทความดีดีนี้ค้ะ

รอชม และรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาการบริหารภายในองค์กรครับ แค่หัวข้อก็ตื่นเต้นและอยากติดตามต่อมากๆ ครับ

ดร.ธนพล ก่อฐานะบรรยายหัวข้อ“การทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ”หรือ“การทำงานอย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ”“Business Continuity Plan “29/1/63

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี