เลื่อนขั้นพนักงานราชการแยกอำเภอ, ป.บัณฑิต, กรรมการ กศน.ตำบล, ข้อคิดจากประเมินภายนอก, SAR55 ไม่คอยคะแนน 1/55, เกณฑ์ SAR รายมาตรฐาน, ผล N-NET 1/55


ระเบียบ กศน.ตำบล, เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ อำเภอละ 4 %, ข้อสังเกตที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากการประเมินภายนอก, ทำ SAR 2555 ตัวบ่งชี้ 1.5 ใช้คะแนนปลายภาค 2/53 – 2/54, เงื่อนไขการเรียน ป.บัณฑิต, เกณฑ์ระดับคุณภาพ SAR รายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐาน รายด้าน และสรุปรวมทั้ง 6 มาตรฐาน

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 26 ก.ย.55 คุณ Sirin Sue และคุณ Sunsunee Sripromthong  ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  จะตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบลต้องทำอย่างไร  จะปรับคณะกรรมการ กศน.ตำบลต้องทำอย่างไร

             ผมตอบว่า   ให้คัดเลือกกรรมตามข้อ 9 ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง พ.ศ.2553   แล้ว กศน.อำเภอส่งเรื่องให้ ผอ.สนง.กศน.จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ
             - ข้อ 10 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ คราวละ 4 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
             - ข้อ 11 คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
                (1) ตาย
                (2) ลาออก
                (3) ถูกคณะกรรมการด้วยกันมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ออก
             ถ้าประธานกรรมการเสียชีวิต ให้เลือกประธานใหม่ และให้ ผอ.อำเภอส่งเรื่องเสนอให้ ผอ.จังหวัดแต่งตั้ง

             ( ดาวน์โหลดระเบียบได้ที่ http://www.nfe5110.com/showdownload2.php?no_pp=682 )

 

         2.  SAR 55 ยังไม่ต้องใช้คะแนนปลายภาค 1/55 ( เปลี่ยนใหม่แล้ว )
             เดิม กลุ่มงานประกันคุณภาพ กลุ่มพัฒนา กศน. บอกว่าตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ให้ใช้คะแนน 4 ภาค ( 2/53 ถึง 1/55 ) โดยให้รอค่าขีดจำกัดล่าง 1/55 ก่อน
             แต่วันที่ 29 ก.ย.55 คุณ Kenika Kasinee Sigvartson กลุ่มงานประกันคุณภาพ บอกว่า  ตรวจสอบกับ ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ มาค่ะว่า SAR ให้ส่งตามกำหนดเดิมที่เคยมีหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดแล้ว  การคำนวณเรื่องผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนนั้นรอค่าขีดจำกัดล่างของคะแนนสอบ 1/55 ไม่ทัน  ให้ใช้ 2/54 เทอมเดียว  เมื่อได้ผลมาภายหลังค่อยมาปรับ SAR ตาม

 

         3. วันเสาร์ที่ 29 ก.ย.55  "แม่คุณ ทูลหัว" ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  "ที่การปรับเงินเดือนพนักงานราชการ ให้โควต้าอำเภอ ใช้เงินอำเภอหรือเปล่า"
             ผมตอบว่า   พนักงานราชการ ไม่ได้ใช้เงินอำเภอครับ ( ข้าราชการใช้คำว่าเงินเดือน ลูกจ้างประจำใช้คำว่าค่าจ้างประจำ พนักงานราชการใช้คำว่าค่าตอบแทน ) ค่าตอบแทนพนักงานราชการเขามีเงินโดยเฉพาะ ไม่ได้ใช้เงินอำเภอหรือจังหวัดเลย
             ที่ให้แยกรายอำเภอเพราะปีที่ผ่านมา บางจังหวัดให้เลื่อนค่าตอบแทน (เลื่อนขั้น) เปอร์เซ็นต์สูงกับพนักงานราชการในบางอำเภอหลายคน แต่บางอำเภอได้เลื่อนขั้นเปอร์เซ็นต์ต่ำกันทั้งอำเภอ
             ปีนี้ทุกอำเภอจะได้เลื่อนขั้นรวม 4 % เท่ากัน
             เช่น สมมุติว่า อำเภอบางขวา มีพนักงานราชการ 4 คน ค่าตอบแทนที่ไม่รวมค่าครองชีพคือ 12,000 12,500 14,000 14,550  รวม 4 คน 53,050  คิด 4 % ได้ 2,122 บาท  ก็ใช้ยอด 2,122 บาทไปแบ่งเพิ่มให้พนักงานราชการในอำเภอบางขวา ( แต่ละคนได้ไม่เท่ากัน ใครจะได้เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่คะแนนผลการประเมิน แต่ต้องไม่มีใครได้เพิ่มเกิน 6 % ของค่าตอบแทนเก่าตัวเอง  รวมทุกคนต้องเพิ่มไม่เกิน 2,122 บาท  ( อาจเพิ่มได้ไม่เต็มพอดี 2,122 บาท เพราะคิดจากเปอร์เซ็นต์ ถ้าเพิ่มไม่เต็ม 2,122 บาท เศษที่เหลือให้อำเภออื่นได้ )

             ( ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.118/4381 ลงวันที่ 28 ก.ย.55  ให้จังหวัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ไปยัง กจ. ภายใน 5 ต.ค.55   และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.118/4383 ลงวันที่ 28 ก.ย.55  ให้จังหวัดส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ภายใน 15 ต.ค.55  โดยพนักงานราชการที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทน ต้องมีผลคะแนนการประเมิน 2 ครั้ง คือเมื่อ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.55 ในระดับดีขึ้นไป )

 

         4. วันเดียวกัน ( 29 ก.ย. ) “คุณนายลำดวน บุตรนางสังวาล” กศน.อ.ตะกั่วป่า  นำประเด็นจากการรับประเมินภายนอกที่น่าสนใจ มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่อำเภออื่นๆ ว่า
             1)  เมื่อสอนเสร็จ บันทึกหลังการสอน แล้วเอาปัญหาหลังการสอนมาปรับปรุง  ในการสอนแต่ละครั้งให้บันทึกปัญหาทุกครั้ง
             2)  ต้องมีสื่อการสอน
             3)  การเขียนโครงงานของนักศึกษา ให้เน้นวัตถุประสงค์ และนำวัตถุประสงค์มาชี้วัด

             เรื่องนี้ผมมีความเห็นว่า ในประเด็นข้อ 1)  เป็นไปตามวงจร PDCA ที่ท่าน ผอ.จำรัสบอกว่าเราขาด A ( A = Action คือการนำผลการประเมินฯไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนา   ส่วนการบันทึกหลังสอน-บันทึกปัญหา เป็น C = Check คือ ตรวจสอบประเมินผล )
             ในประเด็นข้อ 3)  ผมว่ารวมทั้งโครงการต่าง ๆ ของเราด้วย  ต้องประเมินผลโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือเน้นวัตถุประสงค์

             ส่วนคุณอนงค์ สังขกุล กศน.อ.บางคนที นำประเด็นจากการรับประเมินภายนอกที่น่าสนใจ มาแนะนำ เช่น

             1)  เน้นตัวบ่งชี้ที่ 11 ในการขับเคลื่อนชุมชน ต้องมีแผนการขับเคลื่อนที่ชัดเจน
             2)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  SAR  และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน


         วันเดียวกัน ( 29 ก.ย. )   “Sumran Roongruang” เขียนในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า   เมื่อไหร่เขาจะยุบ สมศ. สักที  ทุกวันนี้การทำงานเล่นกับกระดาษไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จ วุ่นกันจนปวดหัว งานการไม่ต้องทำหรอกกับคน ทำกับกระดาษนั่นแหละคงเจริญ ประชาชนทุกข์เหมือนเดิม การศึกษาไทย  โดยส่วนใหญ่โลกของเรามันหลอกลวงจอมปลอมกันทั้งนั้น ถ้ารู้ซึ้งถึงแก่นแท้แล้วไม่ศรัทธาเลย

             ผมได้ร่วมแสดงความเห็นว่า   กำลัง โกรธ สมศ.ใช่ไหมครับ  เราเมคโชว์ สมศ. แต่เขาก็พยายามหาความจริงโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ฯลฯ  ( เขามาดูถึงอำเภอตั้ง 3-4 คน  3 วันแน่ะ )  ถ้าเป็นของปลอมมากบางครั้งก็หลุดนะครับ  ถ้าเอกสารอยู่บนพื้นฐานของความจริงกรรมการเขาก็จะสัมผัสได้

             ( วันที่ 21 ก.ย.55 มีหนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนที่สุด เรื่องการจัดทำ SAR  ดาวน์โหลดได้ที่  https://dl.dropbox.com/u/109014048/makeSAR55.pdf   โปรดแก้เอกสารนี้ ในแนวทางการเขียนฯ หน้า 3 ข้อ 2) ย่อหน้าที่ 5 จากเดิม "ด้านที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.6"
             แก้เป็น "ด้านที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1-4.2"
)

 

         5. วันที่ 1 ต.ค.55  สุชิสา ขรก.ครู สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา  โทร.มาถามผมว่า   ต่อสัญญาพนักงานราชการ 4 ปี ทุกคนหรือไม่
             ผมถาม กจ.กศน.  ได้รับคำตอบว่า   พนักงานราชการทุกคนที่บรรจุก่อน 1 ต.ค.55 ถ้าผลการประเมิน 31 มี.ค.55 และ 30 ก.ย.55 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าดี ( ถ้าบรรจุหลัง 31 มี.ค.55 ผ่านการประเมินครั้งเดียว ก็ไม่ต้องเฉลี่ย ) ให้ต่อสัญญา 4 ปี  ถ้าต่ำกว่าดีก็ไม่ต่อสัญญา
             - ถ้าบรรจุตั้งแต่ 1 ต.ค.55 หรือหลังจากนั้น ให้ทำสัญญา 1 ปีก่อน
             - ผู้ที่อายุ 60 ปี จะต่อสัญญาหรือไม่  ต่อกี่ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของจังหวัด แต่ต้องต่อไม่เกิน 4 ปี ( มีผลการประเมินเฉลี่ย 2 ครั้งหลัง ดีขึ้นไปเช่นกัน )

 

         6. วันเดียวกัน ( 1 ต.ค. )  ผมเผยแพร่ข้อมูลในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบว่า   การเข้าเว็บดูผลคะแนน N-NET ภาค 1/55  ที่  http://www.onetresult.niets.or.th/NNET/AnnouncementWeb/Login.aspx
             รหัสผู้ใช้คือ รหัสสถานศึกษา 10 หลัก เช่น  125017000    ส่วนรหัสผ่าน แต่ละจังหวัดแจ้ง สทศ.เอง ถ้าผู้ใช้ยังไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิม ถามนายทะเบียน ถ้าจำไม่ได้ให้ถามจังหวัด ถ้าเปลี่ยนแล้วจำไม่ได้ให้ถาม สทศ. 02-2173800 ต่อ 0

 

         7. วันเดียวกัน ( 1 ต.ค. )  ผมเผยแพร่เรื่อง “เรียน ป.บัณฑิต อย่าลืมอ่านหมายเหตุ”  ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า
             คุรุสภาอนุมัติ 36 มหาวิทยาลัย เปิดสอน ป.บัณฑิตครู โดยมีหมายเหตุ ( เงื่อนไข ) ดังนี้
             ครั้งนี้เป็นการอนุมัติการเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และ ป.บริหารการศึกษา ตามโครงการของ สพฐ. , ก.ศ.น., อาชีวะ และ สช. เท่านั้น สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่สามารถเรียนได้ โดยบุคคลที่จะสามารถเรียนได้ คือ บุคคลที่มีรายชื่อที่ต้นสังกัดสำรวจตรวจสอบส่งคุรุสภาเท่านั้น 
             และผู้จะเรียนต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย

             ทั้งนี้ ป.บัณฑิตที่อนุมัติครั้งนี้ เป็นหลักสูตร 3 ภาคเรียนในระบบทวิภาค  ภาคเรียนแรกเรียนอย่างเดียว  ภาคเรียนที่ 2-3 เรียนและปฏิบัติการสอน ( ซึ่งต้องตรงกับภาคเรียนปกติของสถานศึกษา )  ครู กศน.สามารถเรียนได้ทั้ง 36 แห่ง
             แต่ละสถาบันอาจเริ่มเปิดสอนไม่พร้อมกัน ตามความพร้อมของแต่ละแห่ง โดยอาจเริ่มเปิดสอนในภาค 1/55 หรือ 2/55 หรือ 3/55 ก็ได้
             บุคคลที่มีรายชื่อ ต้องติดตามข่าวประชาสัมพันธ์+ติดต่อสอบถามในแต่ละแห่ง และสมัครเรียนด้วยตนเอง

             สำหรับสถาบัน 36 แห่ง ที่รับรองครั้งนี้ ได้แก่
              1)  ม.รามคำแหง
              2)  ม.ศิลปากร
              3)  ม.สงขลานครินทร์
              4)  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
              5)  ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
              6)  มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)มหาสารคาม
              7)  มรภ.ร้อยเอ็ด
              8)  มรภ.ลำปาง
              9)  มรภ.กาญจนบุรี
             10)  ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
             11)  มรภ.จันทรเกษม
             12)  ม.ราชภัฎเชียงราย
             13)  มรภ.เชียงใหม่
             14)  มรภ.เทพสตรี
             15)  มรภ.พระนคร
             16)  มรภ.พระนครศรีอยุธยา
             17)  มรภ.พิบูลสงคราม
             18)  มรภ.ภูเก็ต
             19)  มรภ.ราชนครินทร์
             20)  มรภ.รำไพพรรณี
             21)  มรภ.ศรีสะเกษ
             22)  มรภ.สกลนคร
             23)  มรภ.สงขลา
             24)  มรภ.สวนดุสิต
             25)  มรภ.สุราษฏร์ธานี
             26)  มรภ.สุรินทร์
             27)  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
             28)  มรภ.อุดรธานี
             29)  มรภ.นครปฐม
             30)  มรภ.นครราชสีมา
             31)  มรภ.นครศรีธรรมราช
             32)  มรภ.นครสวรรค์
             33)  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
             34)  มรภ.อุบลราชธานี
             35)  ม.เซนต์จอห์น และ
             36)  มรภ.เพชรบุรี
              ( อีก 2 แห่ง คือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กับ ม.วงษ์ชวลิตกุล รับเฉพาะหลักสูตร ป.บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา )

 

         8. เคยมีผู้ถามหลายคนว่า "ระดับคุณภาพ" รายมาตรฐาน ในการทำ SAR 55 ใช้เกณฑ์อย่างไร

             ตอนนี้ เกณฑ์ระดับคุณภาพ รายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐาน รายด้าน และ สรุปรวมทั้ง 6 มาตรฐาน ออกมาแล้ว  กลุ่มพัฒนา กศน.นำมาขึ้นเว็บฯเมื่อ 1 ต.ค.55  ดาวน์โหลดได้ที่เว็บสำนักงาน กศน. หรือที่  https://dl.dropbox.com/u/109014048/estimate_academy.pdf 

 

         9. วันที่ 2 ต.ค.55  ผมไปแนะนำเรื่องการทำ SAR 55 และเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสาม  ให้แก่บุคลากร กศน.อ.เสนา


 

 

 

หมายเลขบันทึก: 504248เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2012 18:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 ตุลาคม 2012 07:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (13)
  • ขอบคุณค่ะท่านBlank เอกชัย กศน. ผักไห่

ขอบคุณค่ะ อBlankที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

ขอบคุณครับอาจารย์เอกชัย เรื่อง ป บัณฑิตขอเวปไซต์เพื่ออ่านรายเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ

เรื่อง ป.บัณฑิต ตอนนี้เอาจาก นสพ.สยามรัฐ ส่วนข้อมูลอย่างเป็นทางการ คุรุสภาคงส่งให้ กจ.กศน.สัปดาห์หน้าครับ

อ.เอกชัย ขอเรียนเรื่อง SAR การคำนวณเรื่องผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ตช.1.5 ค่าขีดจำกัดล่างของคะแนนสอบ 1/55 ไม่ทัน ให้ใช้ 2/54 เทอมเดียวใช่ไหมค่ะ แล้ว 2/53,1/54 ใช้ด้วยหรือเปล่า หรือใช้ทั้ง 4 ภาคเรียนโดยใช้ขีดกำจัดล่างของ 2/54 มาคำนวน 1/55 ขอความกกรุณาให้ความกระจ่างด้วยค่ะ..เพราะตอนนี้สับสนมากค่ะ

ขอคุณครับแล้วจะติดตามข่าวสารกับอาจารย์ต่อไป

ตอบคุณกัญญาภัค
ใช้คะแนนปลายภาค 2 ปีงบประมาณ เปรียบเทียบกัน คือปีงบประมาณ 2554 กับ 2555 โดยปีงบประมาณ 2554 ใช้คะแนนปลายภาค 2/53 กับ 1/54 มาเฉลี่ยกัน
ส่วนปีงบประมาณ 2555 ใช้คะแนนปลายภาค 2/54 เพียงภาคเรียนเดียว ไม่ต้องเฉลี่ย
รวมใช้คะแนนปลายภาค 3 ภาคเรียน คือ 2/53 ถึง 2/54 ครับ

 

ขอบพระคุณค่ะ..อ.เอกชัย.มากๆที่ให้ความกระจ่างมาตลอด..จน SAR เกือบเสร็จแล้วค่ะ (ถ้าบทที่ 4 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เสร็จค่ะ)

         ขอบคุณ..อ.เอกมาก นะคะ

ที่มาเพิ่มเติม ความรู้ เรื่อง SAR ที่ กศน.อำเภอเสนา

ทำให้ได้รู้จักกับเครื่องมือ ใหม่ๆๆอีกมากมาย ค่ะ

ขอบคุณมากสำหรับภาพ ( ชอบภาพนี้ ดูธรรมชาติดี )

 

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Blank Blank Blank

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี