แบบสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ASEAN

แพรภัทร
แบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติที่มีต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2555 วิจัยโดย อ.แพรภัทร ยอดแก้ว

ตอนที่ 3         ข้อคำถามด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

คำชี้แจง            โปรดทำเครื่องหมาย   / ลงใน  (   )  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน ใช่ /ไม่ใช่

 

แบบสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ASEAN

 

1.ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of SouthAsian Nations

 

2.อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่  ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย  บรูไนดารุสซาลาม และสิงคโปร์

 

3.ปัจจุบันอาเซียน ประกอบด้วยประเทศ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์

 

4.คำขวัญอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)

 

5. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

 

6.สัญลักษณ์อาเซียน คือ รูปกองฟางสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีเขียวและสีน้ำเงิน

 

7.ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community :  ASCC)

 

8.สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

9.กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558)

 

10. เพลงอาเซียน มีชื่อว่า เพลง The ASEAN Summit

 

11. ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)   เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

 

12. ภาษาราชการของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ

 

13.อาเซียน+3 ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน รัสเซีย และ ญี่ปุ่น

 

14.อาเซียน+6 ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และอเมริกา

 

15.  ในปัจจุบันอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เพื่ออำนวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบัติของนักวิชาชีพร่วมกัน เพื่อการถ่ายเทแรงงานฝีมือได้เสรีมากขึ้น เพื่อรับรองคุณสมบัติแรงงานให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

16. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการจัดทำ MRA ใน 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และวิชาชีพด้านการสำรวจ

 

17.ประเทศที่ 7 ที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

 

18. ประธานอาเซียน คนปัจจุบันคือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน

 

19. ประเทศไทยได้รับผิดชอบในการจัดทำ Road Map  การรวมกลุ่มสินค้าและบริการที่สำคัญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการด้านสุขภาพ

 

20.วันอาเซียน คือ วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี

 

    

 

ส่วนที่ 3   เป็นข้อคำถามวัดระดับความรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา  โดยมีการให้เลือกเพียงคำตอบเดียว ( ใช่ หรือ ไม่ใช่ )  จำนวน  20  ข้อ  ดังนี้

 

คำถามเชิงบวก (Positive) เป็นคำถามที่ตอบว่า “ผิด” จะไม่ได้คะแนน  ดังนั้นจะต้องตอบว่า  “ถูก”  จึงได้คะแนน 

 

มีคำถามเชิงบวก  อยู่ 10 ข้อ  ได้แก่ ข้อ 4,5,7,9,11,12,15,16,18,20

 

คำถามเชิงลบ (Nagative) เป็นคำถามที่ตอบว่า “ถูก” จะไม่ได้คะแนน  ดังนั้นจะต้องตอบว่า  “ผิด”  จึงได้คะแนน 

 

มีคำถามเชิงลบ  อยู่ 10  ข้อ  ได้แก่ ข้อ 1,2,3,6,8,10,13,14,17,19

 

เอกสารอ้างอิง

แพรภัทร  ยอดแก้ว. 2555. งานวิจัยเรื่อง  "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติที่มีต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร  ยอดแก้วและ ญาณภัทร ยอดแก้ว. 2555. งานวิจัยเรื่อง "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และทัศนคติของพระสงฆ์ที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558"

 

แบบสอบถามทัศนคติด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505373

 

แบบสอบถามทัศนคติด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505376

 

แบบสอบถามทัศนคติด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/505377

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาเซียนศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#อาเซียน#e-trust

หมายเลขบันทึก: 503330, เขียน: 24 Sep 2012 @ 14:20 (), แก้ไข: 12 Oct 2012 @ 17:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์แพรภัทร..พอดีหนูทำงานวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสนใจในงานวิจัยของอาจารย์จึงอยากขอคำปรึกษาและอยากได้ข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์มาอ้างอิงในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากหนูต้องการติดต่อกับอาจารย์ สามารถติดต่อทางไหนได้บ้างคะ รบกวนอาจารย์ตอบกลับด้วยนะคะ

ศิริพร อุดมผล
IP: xxx.93.183.204
เขียนเมื่อ 

อ่านเเล้วมีความรู้

IP: xxx.93.229.185
เขียนเมื่อ 

มีความรู้ดีมาก

Lukky
IP: xxx.27.175.7
เขียนเมื่อ 

เพลงประจำอาเซียนชื่อ The Asean Way

ส่วน Asean Summit  เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ใช่หรอคะ

เขียนเมื่อ 

หนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ

แบบสอบถามอาเซียนฉบับนี้  ถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนค่ะ

คำตอบ คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ค่ะ

หนูรู้จักแบบสอบถามวัดความรู้ไหมค่ะ

ถ้าหนูตอบถูก ได้ 1 คะแนน

ถ้าตอบผิด ได้ 0 คะแนน

ข้อนี้มันต้องตอบว่า ไม่ใช่ ถึงจะได้คะแนนค่ะ  หนูเข้าใจไหมค่ะ

ถ้าคำถามที่ตั้งในแบบสอบถาม มันถูกทุกข้อ ก็วัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ได้ค่ะ

มันก็ไม่ใช่แบบสอบถามวัดความรู้แล้วค่ะ

กรุณาอ่านแบบสอบถามใหม่อีกรอบนะคะ  เผื่อจะเข้าใจมากขึ้น

ขอบคุณค่ะ