1       ชื่อ

2       ผู้ดำเนินการ3       หลักการและเหตุผล4       วัตถุประสงค์5       กลุ่มผู้ร่วมทีม6       เครื่องมือที่ใช้7       ขั้นตอนในการดำเนินงาน8       ระยะเวลาในการดำเนินงาน9       ประโยชน์ที่จะได้รับ