แนะนำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดที่น่าสนใจ ที่มีบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ถ้ามีปัญหาเรื่องการค้นหาสารสนเทศ สามารถเข้าไปได้ที่

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร       http://www.lib.nu.ac.th/Webboard/

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้   http://www.library.mju.ac.th/webboard/webboard

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล http://www.li.mahidol.ac.th/th/askreq.shtml

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม                 http://arcm.rmu.ac.th/board/board_list_question...

 

สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  http://ill.msu.ac.th/AREC05/asklibrarian.php