มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

 

                                           วันเวลา เคลื่อนเปลี่ยน เวียนขยับ

                                  หลายระดับ หมุนเวียน เปลี่ยนแปรผัน

                                  ชีวิตงาน ราชการ ไม่ต่างกัน

                                  เมื่อถึงวัน ที่เกษียณ ก็เวียนมา

                                           ขอไตรรัตน์ อำนวย อวยสวัสดิ์

                                  น้อมมนัส เทวฤทธิ์ ทุกทิศา

                                  บันดาลพร ทุกท่าน สุขอุรา

                                  ยังตรึงตรา ความดีมั่น นิรันดร์เอย    

                              

                                                       (อลงกรณ์  อิทธิผล : ร้อยกรอง )