๓๕๑.ผลการดำเนินการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ๒


นี้คือผลสรุปจากเอกสารรายงานวันนั้น ทำให้เห็นถึงแนวทางการก้าวเดิน และปัญหาอุปสรรคที่จำต้องได้ดำเนินการและแก้ไขต่อไปเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการชุมชนยั่งยืนเพื่อคนไทยทั้งชาติตลอดไป

 

    นอกจากนี้แล้ว ยังมีการจัดสวัสดิการ ซึ่งการจัดระบบสวัสดิการครบทั้ง ๓ ด้านประกอบด้วย การเกิด การเจ็บป่วย และการเสียชีวิต ในบางกองทุนยังมีการจัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ อีก เช่น สวัสดิการการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ สวัสดิการผู้ป่วยเรื้อรัง นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินอีก เช่น การช่วยเหลือจัดหายานพาหนะเพื่อนำส่งโรงพยาบาล การให้ความช่วยเหลือประสานงานเพื่อจัดหาสวัสดิการอื่นแก่ผู้ด้อยโอกาส

     ส่วนด้านปัญหาและอุปสรรค ก็คือคณะกรรมขาดความพร้อมเนื่องจากการทำงานหลายบทบาทหน้าที่ ไม่มีเวลา ขาดองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการทำงาน  ภาคประชาชนบางส่วนยังขาดความพร้อม เนื่องจากไม่เข้าใจหลักการของสวัสดิการชุมชน คิดเป็นเรื่องธุรกิจกำไร ขาดทุน และบางส่วนต่อต้านเนื่องจากการเมืองและคติส่วนบุคคล ด้านวัสดุอุปกรณ์ขาดเครื่องมือ สถานที่และระบบข้อมูลในการทำงาน  ขาดความเชื่อมั่นในการทำงานเพราะเกรงว่ากองทุนจะขาดเสถียรภาพทางการเงิน เป็นต้น

     ทั้งนี้ คณะทำงานได้วางแนวทางการพัฒนากองทุนไว้ว่า จะเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กองทุนโดยมีแผนการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ครบ ๑๐๐ % ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีการสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่คณะกรรมการและคณะทำงานโดยการฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้และทักษะการทำงานและการศึกษาดูงานต่างพื้นที่เป็นระยะ ๆ  เพิ่มระบบสวัสดิการอื่น ๆ ให้ครอบคลุมงานสวัสดิการทุกประเภท ปรับเปลี่ยนระเบียบและนโยบายการบริหารงานกองทุนให้เหมาะกับสภาวการณ์ ทั้งยังสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายสวัสดิการให้ครอบคลุ่มทุกภาคส่วนอีกด้วย

     ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อกองทุนในระดับตำบลและเครือข่ายจังหวัด คือ ต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและระบบบริหารงาน และต้องการให้เครือข่ายสวัสดิการชุมชนร่วมผลักดันให้เกิด พรบ.สวัสดิการชุมชน ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน คือ ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่กองทุน, ต้องการให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ในทุกกองทุน และต้องการสนับสนุนด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกกองทุน  และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลคือ ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเงินสมทบสมาชิกอัตรา ๑:๑ ตลอดไป พร้อมกับการให้มี พรบ.สวัสดิการชุมชน

     จากการถอดบทเรียนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยาที่ผ่านมาได้ผล ดังนี้

     ๑.เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

     ๒.เกิดแนวคิดในการทำงานเพื่อพัฒนากองทุนของตนเอง

     ๓.เกิดแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบล จังหวัด

     สำหรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมคือ กองทุนที่มีแผนการพัฒนาเพิ่มยอดจำนวนสมาชิกกองทุนฯ โดยวิธีการสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มวงเงินหรือเพิ่มระบบสวัสดิการต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ควรศึกษาผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนให้แน่ชัดก่อนปฏิบัติการ, กองทุนที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความมั่นคงยั่งยืนต้องมีแผนงานในการปรับระเบียบการเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับงบของกองทุน, กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลและเครือข่ายทั่วประเทศควรร่วมกันผลักดันให้พระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป

     นี้คือผลสรุปจากเอกสารรายงานวันนั้น ทำให้เห็นถึงแนวทางการก้าวเดิน และปัญหาอุปสรรคที่จำต้องได้ดำเนินการและแก้ไขต่อไปเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการชุมชนยั่งยืนเพื่อคนไทยทั้งชาติตลอดไป

 

หมายเลขบันทึก: 502330เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2012 10:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2012 16:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
  • เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก
  • ชุมชนพะเยาว์เข้มแข็งเลยนะครับ
  • ขอบคุณครับ

เป็นลักษณะร่วมด้วยช่วยกันทำ บางครั้งไม่ได้แสดงความคิดเห็นกับเขาหรอก ไปนั่งในฐานะสัญลักษณ์ เจ้าของงานเขาก็ OK

  • นมัสการท่าน
  • ผมชอบภาพนี้ครับ
  • ชัดเจนมากๆๆๆ
  • Blank
  • อ้าวผมนึกว่าไปช่วยแสดงความคิดเห็น
  • 555
  • ท่านสบายดีนะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท