จากการที่กลุ่มชาวบ้านมะขามเรียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางจากอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการทำปุ๋ยหมักขึ้นใช้เองเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการทำเกษตรกรรมที่กำลังประสบกับสภาวะของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาผลผลิตกลับแปรผันไม่แน่นอนเกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มทุน มีหนี้สินเพิ่มขึ้น

   จึงได้มีการร่วมพูดคุยเสวนาเพื่อปรึกษาหาแนวทางที่จะดำเนินไปสู่จุดหมายคือการทำปุ๋ยหมัก แต่การทำปุ๋ยหมักระบบเดิมกลับไม่ใด้รับการจูงใจเท่าที่ควร จึงใด้มีการติดต่อขอข้อมูลจากท่านอาจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาทำการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ และมีการออกไปศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จนพบว่าการดำเนินการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ระบบกองเติมอากาศ เหมาะสมที่สุดกลับบริบทของชุมชนบ้านมะขามเรียงแห่งนี้ เพราะว่าในการออกไปศึกษาเชิงเปรียบเทียบนั้นทำให้รู้ว่าแท้ที่จริงนั้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรามีทุนทางธรรมชาติอยู่มากมายโดยถูกมองข้ามไปและไม่ใด้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องตามวิถีของพื้นที่นั้นและที่สำคัญการทำเกษตรกรรมในด้านต่างๆ  หลายๆอย่างมีการเกื้อกูลต่อกัน สัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าจังหวัดอื่นๆ เมื่อนำมาร่วมกันกับทุนที่มีทางสังคมในชุมชน อย่างเช่นการนำประโยชน์กลับคืนจากเครื่องมือ-เครื่องกลหรืออุปกรณ์การใช้งานที่เลิกจากการทำนากุ้ง ที่มีราคาถูกว่าท้องตลาด มาประดิษฐ์ดัดแปรงใหม่ให้เข้ากับระบบกองเติมอากาศ จนประสบความสำเร็จ นำไปสู่การก้าวเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียงในปัจจุบัน