โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้นวัตกรรม:มะพร้าว  ภายในโรงเรียนสำหรับทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1