นวัตกรรมกระบวนการ : การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)

Panita Phophon

นวัตกรรมกระบวนการ : การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)

       องค์กรนวัตกรรม หรือ นวัตกรรมองค์กร (Organization Innovation) มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการหรือการบริหารองค์กร โดยมีการนำเครื่องมือทางการจัดการที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในการดำเนินการ เช่น TQM (Total Quality Management), Six Sigma, Balance Scorecard, Benchmarking เป็นต้น

       ในที่นี้ขอกล่าวถึง การบริหารงานคุณภาพองค์กรรวมหรือ Total Quality Management (TQM)

        การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) มีชื่อเรียกในภาษาไทยหลายชื่อด้วยกัน  ยกตัวอย่าง  เช่น  การบริหารคุณภาพองค์รวมการบริหารคุณภาพโดยรวม  การจัดการคุณภาพโดยรวม  การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

        แนวคิดด้านการบริหารคุณภาพ  เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับแรก  โดยนำมาใช้ในสายการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  เรียกว่า  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control : SQC) หลังจากนั้น  แนวคิดด้านการบริหารคุณภาพก็มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ  จนกระทั่งญี่ปุ่นได้พัฒนาขึ้นมาจนเป็นวิธีการที่ได้ผลดี โดยเรียกกันว่า TQC (Total Quality Control ) ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น  TQM : Total Quality Management  ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก
       นิยามของ TQM เป็นเครื่องมือทางการจัดการ (Management Tool) รูปแบบหนึ่งในหลายๆ รูปแบบ โดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ ให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน  (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2553: ออนไลน์)
       ทั้งนี้บุคลากรต้องมีแนวคิดต่างๆ เช่น การยึดความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ มีการใช้วงจรการบริหาร P-D-C-A คุณภาพ  การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง การจัดลำดับความสำคัญ การบริหารกระบวนการ การกำหนดมาตรฐาน และการป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ

        P = Panning คือ การวางแผนและการออกแบบระบบงานให้มีสมรรถนะสูง

        D = Doing คือ  การกำหนดภาระหน้าที่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการดำเนินการตามที่วางแผนไว้

         C = Check การประเมินผล (evaluation) เช่น การประเมินความพึงพอใจ

        Act = Action  คือ การทบทวนและปรับปรุง (Review & Improvement)

       สรุป  TQM (Total Quality management) เป็นการบริหารองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลกำไรหรือความจงรักภักดีในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสมาชิกขององค์กรและสังคม

ที่มา : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. 2555. การบริหารอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์การ. สืบค้นจาก http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=93&read=true&count=true

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมกระบวนการ : การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)

หมายเลขบันทึก: 501089, เขียน: 03 Sep 2012 @ 22:53 (), แก้ไข: 13 Dec 2012 @ 16:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

TQM (Total Quality management) เป็นการบริหารองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ ... ทำได้จริงๆๆค่ะ