บันทึกสรุปบทเรียนหลังการจัดกิจกรรมการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่องแนวทางในการจัดการ ไอซีทีเพื่อเด็กด้อยโอกาสในประเทศเกาหลี (AAR – Korea Study)

เอกสารบันทึกสรุปบทเรียนของการทำงานในกิจกรรมการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่องแนวทางในการจัดการไอซีทีเพื่อเด็กด้อยโอกาสในประเทศเกาหลี โดยคณะผู้ศึกษาได้ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการศึกษาและถอดบทเรียนที่ได้จากการมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ


        ในการประชุมเพื่อสรุปบทเรียนในการทำงานครั้งนี้ ทางคณะผู้ประสานงานหลักคือ สสค . ได้มีการกำหนดประเด็นคำถามหลักในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ๓ ข้อ ประกอบด้วย ( ) อะไรคือสิ่งที่คาดหวังในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ? ( ) อะไรคือสิ่งที่สำเร็จหรือเป็นไปตามที่คาดหวัง และ อะไรคือสิ่งที่ไม่สำเร็จหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ? และ ( ) ข้อเสนอในการนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานของแต่ละคน

       นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดการสรุปผลการทำงานอย่างครบถ้วนและใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลพื้นฐานตั้งต้นสำหรับทำงานรวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป ผู้บันทึกจึงสรุปเนื้อหาของบันทึกฉบับนี้เป็น ๔ ประเด็นหลัก กล่าวคือ

ประเด็นแรก การสรุปผลการศึกษาด้านเนื้อหาหรือองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในทำงานด้านไอซีทีกับเด็กด้อยโอกาส

ประเด็นที่สอง การถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการและการจัดการเครือข่ายที่เป็นคณะผู้ศึกษา

ประเด็นที่สาม การสรุปผลด้านโอกาสในการทำงานระหว่างเครือข่ายหลังจากการกลับมาจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ประเด็นสุดท้าย การสรุปผลด้านข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการการศึกษาดูงานในครั้งถัดไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ในการจัดการสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

501014

เขียน

03 Sep 2012 @ 09:35
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก