โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย : การเตรียมครูใหม่ก้าวสู่ครูมืออาชีพ


การส่งเสริมครูในช่วงเป็น Beginner ระยะ 10 ปีแรก หากส่งเสริมและพัฒนาอย่างจริงจัง จนก้าวสู่ครูชำนาญการพิเศษในปีที่ 10 น่าจะส่งผลต่อคุณภาพการทำงานในระยะ 25-28 ปี จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบยั่งยืน.......การวางแผนและดำเนินการส่งเสริมสมรรถนะครูใหม่อย่างเป็นระบบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร น่าจะเป็นโครงการแบบอย่าง สำหรับสถานศึกษาทั่วไป
     วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเรื่อง "บนเส้นทางวิชาชีพครู"(การพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ) สำหรับครูใหม่ (คศ.1และครูผู้ช่วย)โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จำนวนประมาณ 40 คน ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางโรงเรียนนำครูใหม่ไปสัมมนา หลักสูตร 2 วัน นำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.เฉลิมชัย จันทรมิตรี เป็นการอบรมครูใหม่แบบเข้มข้น โดยมีครูพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษากลุ่ม ดูแลอย่างใกล้ชิด
   การพัฒนาครูบรรจุใหม่อย่างจริงจัง ถือเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมของโรงเรียนแห่งนี้ ผมเองเชื่อว่า "การดูแล ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครูบรรจุใหม่ ในระยะ 9-10 ปีแรกของการรับราชการ ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เสมือน การส่งเสริมดูแลนักวิ่ง ให้วิ่งอย่างยอดเยี่ยมในระยะ 10 เมตร แรก พอเริ่มวิ่งได้อย่างมั่นคงและนำหน้าแล้ว ระยะ 90 เมตรต่อไป ก็คงสามารถเข้าเส้นชัยได้อย่างยอดเยี่ยม" การพัฒนาครูใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ น่าจะเป็นทางเลือกสำคัญในการยกระดบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และหวังผลการพัฒนาแบบยั่งยืน(การพัฒนาครูที่ผ่านมา หลังจากสอบบรรจุได้ ไม่มีการพัฒนาหรือดูแลแบบเข้มข้นเท่าที่ควร มักจะปล่อยให้ครูดูแลตนเอง โดยเแพาะในเรื่องวิทยฐานะ จะปล่อยแบบบุฟเฟ่ต์เลย "ตัวใครตัวมัน" พอเงินเดือนตัน ภาระเยอะมาก สุขภาพก็ไม่ค่อยดี เรากระตุ้นให้เขาทำผลงานทางวิชาการเพื่อเปิดเพดานเงินเดือน กว่าจะได้ คศ.3 เหนื่อยอ่อนและเข็ดขยาด ไม่เอาอีกแล้ว บางคนไม่เอาทุกเรื่อง รอเกษียณอายุราชการอีก 5 ปี ไม่เกิดผลต่อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเลย)

---------------------------------------------------------

   ในวันนี้ ได้เสวนากันหลายเรื่อง อาทิ

     -ความสำคัญของวิชาชีพครู
     -การเป็นนักอ่าน นักสั่งสมความรู้ ของครู
     -การเดินทางบนเส้นทางอาชีพ อย่างมีแบบแผนที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องเป็นนักอ่าน  นักวางแผน(กำหนดเป้าหมายงาน/เป้าหมายชีวิต) และต้องทำงานหนัก/สู้งาน
    -อธิบายแนวทางการก้าวสู่วิทยฐานะต่าง ๆ
    -การจัดหมวดหมู่เอกสารหลักฐานเพื่อเตรียมตัวก้าวสู่วิทยฐานะ
    -อธิบายตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

------------------------------------------------------------

   สิ่งที่เสนอแนะให้ครูใหม่ปฏิบัติ

   1) การจัดทำปฏิทิน/แผนชีวิต ในการเดินทางบนเส้นทางวิชาชีพครู  ปีไหนจะก้าวเป็น ครู คศ.1    คศ.2  คศ.3  คศ.4 และ คศ.5 : เดินทางอย่างมีเป้าหมาย ชัดเจน
   2) การสอบในระบบ UTQ Online  ทุกคน ควรสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา : การเดินทางบนเส้นทางวิชาชีพครู ต้องเดินทางด้วยความมุ่งมั่นและปัญญา
   3) การออกแบบการเรียนรู้และจัดทำแผนการสอนในรอบภาคเรียน ต่อไปนี้ ควรจัดทำแผนการสอน สื่อประกอบการสอนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน 10 วัน โดยมีการสัมมนา "ให้ทุกคนรายงานความพร้อมต่อที่ประชุม" พร้อมแจ้งที่ประชุมว่า ในภาคเรียนต่อไป "จะทดลองหรือพัฒนานวัตกรรมสำคัญ 1 ชิ้น คืออะไร"...โดยให้สร้างนวัตกรรม เช่น ชุดฝึก แบบฝึก หนังสืออ่านนอกเวลา  เอกสารประกอบการสอน ชุดกิจกรรม  e-learning ฯลฯ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 รายการ ตลอดระยะ  2 ปี(ครูผู้ช่วย) + 4 ปี(คศ.1) + 2 ปี(คศ.2)  เพื่อปีที่ 9-12 จะได้ก้าวสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3) 
   4) การสัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้และสัมมนาประจำปี  : จะต้องมีการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นระยะ ๆ เมื่อสิ้นปี จะต้องมีการสัมมนาเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมสำคัญ อย่างน้อย 1 รายการ ต่อปี
   5) ให้ทุกคนจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่สะท้อนถึงการพัฒนาตนเอง การทำงานอย่างเป็นระบบ และความสำเร็จในการทำงาน โดยเสนอแนะให้จัดเป็น 6 หมวด ดูรายละเอียดได้ใน fb

---------------------------------------------------------

   ภายใต้แนวคิดและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมครูใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพของท่านผู้อำนวยการเฉลิมชัย จันทรมิตรี หาก (1) ครูใหม่ 40 คน มีการพัฒนาตน พัฒนางานตามแผน ดังกล่าวข้างต้น อย่างจริงจัง ทุกภาคเรียน และ (2) ได้รับการสนับสนุนจากครูเก่า หรือได้เห็นการทำงานที่เป็นแบบอย่างจากครูเก่าหรือครูรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูง ผมเชื่อว่า โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย น่าจะก้าวสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำประเทศ อยู่ในกลุ่ม 100 อัีนดับแรกได้ ในอนาคต อย่างแน่นอน
   ความมุ่งมั่นในการพัฒนาครูใหม่ของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฯ ครูใหม่ และครูเก่า/ครูรุ่นพี่ ทุกคน...หากโรงเรียนนี้ทำได้จนประสบความสำเร็จ จะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่พิเศษอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป
หมายเลขบันทึก: 500177เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2012 20:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กันยายน 2012 22:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

สวัสดีค่ะ อาจารย์พี่ชาย

ครูอ้อย มาอ่านข้อมูลดีดี  ทำให้ชีวิสดชื่น  มีพลังค่ะ  รักษาสุขภาพนะคะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

  • ครูอ้อย เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีใช่ไหมครับ ไม่มีโอกาสเจอกันเลย ระลึกถึงนะครับ
  • ช่วงหลัง ไม่ค่อยได้เข้ามาเขียนใน G2K ไปเขียนบ่อยที่ https://www.facebook.com/suphak.pibool
  • จะอย่างไรก็ตาม ในเร็ว ๆนี้ จะมาเขียนในบล็อค ชื่นชมคนดี-องค์กร ดี ให้มากขึ้น

โชคดีที่เปิดอ่าน เป็นสิ่งที่ดีมากครับ สำหรับโรงเรียนฤทธิยะฯ กับการพัฒนาครูพันธุ์ใหม่เพื่อสู่ครูมืออาชีพ เพราะไป ที่ไหนได้ยิน น้อง ๆ บ่นว่า ครูพันธุ์ใหม่ ไม่เอาไหน ไม่มีความรับผิดชอบ ทำอะไรไม่เป็น ก็ได้แต่บอกว่า สอนเอา ฝึกเอา ได้อ่านบันทึกของอาจารย์ และท่าน เปรียบเหมือน การฝึกนักวิ่ง...เห็นด้วยครับ...ได้สาระดี ๆ ผู้เข้าอบรม ถ้าตั้งใจ จะได้อะไร ดี ๆ ในการเตรียมตัว ในการเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูง ๆ ตั้งแต่เริ่มบรรจุ จากวิทยากร ที่ทรงคุณวุฒิจากท่าน ...ผมจะแนะนำ น้องที่บรรจุใหม่(ลูกที่บรรจุปีนี้เข้ามาอ่าน) ในการเตรียมตัว มีประโยชน์ สำหรับครูผู้ช่วย มากครับ...ชื่นชมมาก...สวัสดีครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท