(๕.) "กฎหมายขัดกันของรัสเซียบัญญัติเกี่ยวกับจารีตประเพณีไว้อย่างไร?"

จารีตประเพณีในกฎหมายต่างประเทศนั้นจะถูกนำมาใช้ในศาลรัสเซียก็ต่อเมื่อได้พิสูจน์แล้วว่าจารีตประเพณีนั้นสอดคล้องกับ official interpretation , practice of application และ doctrine in the relevant foreign state นอกจากนี้เนื้อหาของจารีตประเพณีดังกล่าว จะต้องบัญญัติขึ้นภายใต้ความเหมาะสมแห่งเงื่อนเวลาด้วย

จารีตประเพณีในกฎหมายขัดกันของรัสเซีย 

                

                 ใครจะรู้บ้างนะว่าสมาพันธรัฐรัสเซีย ไม่ได้แยกบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ แต่กลับบัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง หรือที่รู้จักกันในนามของ   “ The Civil Code of the Russian Federation ” โดยส่วนของบทบัญญัติทั่วไปนั้น ได้มีการกล่าวถึงการพิสูจน์เนื้อหาของจารีตประเพณีในกฎหมายต่างประเทศ ( Establishing [1] the Content of Norms [2] of a Foreign Law ) ไว้ซึ่งสามารถสรุป สาระสำคัญได้ 2 ประการ ดังนี้

  --- สาระสำคัญประการแรก ---

                  การบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศนั้น ศาลจำต้องพิสูจน์ว่าเนื้อหาของจารีตประเพณีเช่นว่านั้นสอดคล้องกับ การตีความของเจ้าพนักงาน ( official interpretation ) ,  ทางปฏิบัติในการนำมาใช้บังคับ ( practice of application ) และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรัฐต่างชาติ ( doctrine in the relevant foreign state ) หรือไม่  

              และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการนั้น ศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณา โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอความช่วยเหลือ และ ขอคำอธิบาย ไปยัง ( 1) กระทรวงยุติธรรมแห่งสมาพันธรัฐรัสเซีย และตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจ ( other authorized agencies ) หรือ (2) สถาบันอื่น(institutions )ไม่ว่าจะอยู่ในสมาพันธรัฐรัสเซีย หรือ ต่างประเทศ หรือ (3) ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ( experts  

             นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี ( persons participating in a case) ว่าบุคคลเหล่านั้นย่อมมีสิทธิยื่นเอกสารเพื่อยืนยันเนื้อหาแห่งจารีตประเพณีนั้นในเวลาซึ่งเขาได้ยื่นข้อเรียกร้อง( claims) และข้อโต้แย้ง( objections) หรือ อย่างอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ศาลในการพิสูจน์เนื้อหาของจารีตประเพณีของกฎหมายต่างประเทศนั้น  

--- สาระสำคัญประการที่สอง ---

               ในการพิสูจน์เนื้อหาของจารีตประเพณีในกฎหมายต่างประเทศนั้น  หากเนื้อหาของจารีตประเพณีดังกล่าว  ไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นภายใต้ความเหมาะสมแห่งเงื่อนเวลา ก็ให้นำกฎหมายแห่งสมาพันธรัฐรัสเซียมาปรับใช้แก่คดี โดยไม่คำนึงถึงมาตรการที่ใช้ในความตกลงเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรานี้   ( If, despite the measures taken in accordance with this article, the content of a foreign law is not established within a reasonable period of time, Russian law is applied.)  

      หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าจารีตประเพณีในกฎหมายต่างประเทศนั้นจะถูกนำมาใช้ในศาลรัสเซียก็ต่อเมื่อได้พิสูจน์แล้วว่าจารีตประเพณีนั้นสอดคล้องกับ official interpretation ,  practice of application และ  doctrine in the relevant foreign state  นอกจากนี้เนื้อหาของจารีตประเพณีดังกล่าว  จะต้องบัญญัติขึ้นภายใต้ความเหมาะสมแห่งเงื่อนเวลาด้วย    

จารีตประเพณีในกฎหมายขัดกันของไทย

          

             กฎหมายขัดกันของไทย หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ พ.ร.บ. ว่ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481  ไม่ได้บัญญัติเรื่องจารีตประเพณีไว้เป็นการเฉพาะ แต่เราอาจอนุมานได้จากบทบัญญัติ มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดช่องว่างในการปรับใช้กฎหมายขัดกัน กล่าวคือ จารีตประเพณีระหว่างประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล  ซึ่งศาลไทยสามารถหยิบยกมาปรับแก่คดีในกรณีที่ไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดกัน หรือกฎหมายสารบัญญัติอื่นใดมาปรับแก่คดีได้

                จากบทบัญญัติมาตรานี้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของผู้ร่างกฎหมายในสมัยนั้น ที่ไม่เพียงแต่ต้องการให้กฎหมายใช้ได้จริงเท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายให้กฎหมายนั้นผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างแท้จริง แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปตามยุคสมัย แม้ว่าปัจจัยภายนอกจะเปลี่ยนไป แต่ความยุติธรรมจะยังคงอยู่ในสังคมไทยไม่เปลี่ยนแปลง 

 @@@@@@@@@@@@@@@@  


[1] Establish (vb.) means ; (1.) To settle, make, or fix firmly ; to enact permanently. ( ตรากฎหมาย ) (2.) To make or form ; to bring about or into existence. (3.) To prove ; to convince. ( From  : Black’s Law Dictionary 8th Edition, page : 586. )  
[2] Norm    means ; (1.) A model or standard accepted ( voluntarily or involuntarily) by society or other large group , against which society judges someone or something. (2.) An actual of set standard determined by the typical or most frequent behavior of a group. ( From  : Black’s Law Dictionary 8th Edition, page : 1086. )  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Kitiwaraya # Conflict of Lawความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าจะใส่เรื่อง "การอุดช่องว่างของกฎหมาย" ในป้ายด้วยนะคะ

แก้ไขตามคำแนะนำแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 
มาดูอีกรอบแล้ว