เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2549 ท่าน ดร.สุวัฒน์  เงินฉำ  พร้อมด้วยคณะได้มาเยี่ยมเยือนติดตามการจัดการความรู้(KM) ที่โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส  ท่านและคณะได้ชี้แจงและแนะนำเกี่ยวกับการจัดการความรู้(KM) ให้กับคณะครูโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะของท่านเป็นอย่างยิ่ง  ทางโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสจะนำคำแนะนำของท่านมาพัฒนาขับเคลื่อน การจัดการความรู้(KM)  ในโรงเรียนต่อไป