ขณะนี้ความฉ้อฉลของรัฐบาลถูกเปิดเผยออกมาชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ
 - บริษัทกุหลาบแก้ว/ดาโต๊ะสุรินทร์  ถือหุ้นแบบนอมินี
 - ตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่  เตะถ่วง - ยรรยง  พวงราช
 - งานพืชสวนโลก
 - ฯลฯ

            รัฐบาลที่ฉ้อฉล  ผู้คนหมดความเชื่อถือ  บ้านเมืองพินาศ

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.ย.49