งานวิจัย

งานวิจัย
ศูนย์ประสานงานวิจัย สกว.ภาค เขตเชียงราย-พะเยา-ฝาง www.trfchiangrai.com
สำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ สำนักงานภาค - Thailand Research Fund Regional Office www.vijai.org
Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย www.journallink.or.th
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา, ผลงานวิจัย, การสัมมนาทางวิชาการ...) www.thaistudy.chula.ac.th
สถาบันวิจัยพลังงาน ระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย www.teenet.chula.ac.th
ศูนย์วิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - The Thailand Research Fund www.trf.or.th
ศูนย์ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ต้นทุนบริการสาธารณสุข โครงการเมธีวิจัยอาวุโส - SRS Conting Information Centre (ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล) (welcome.to/SRS-Library) members.tripod.com/SRS-Library
ศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์ในไทย www.area.co.th
หน่วยปฎิบัติการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี อิเล็กโทรออปติกส์ www.eol.nectec.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ www.nstda.or.th
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.eri.chula.ac.th
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ www.cri.or.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.rdi.ku.ac.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) www.tistr.or.th
สถาบันวิจัยพลังงาน (พลังงาน,การอนุรักษ์พลังงาน, การประหยัดพลังงาน,วิจัย,สถาบัน) www.eri.chula.ac.th
ค้นหาเอกสารอ้างอิงในการทำงานวิจัย std.cpc.ku.ac.th/~g40thh
ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลก ในประเทศไทย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.start.or.th/GCRC
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยการสอนและครุศึกษา std.cpc.ku.ac.th/~fedu.isc/16.htm
Austrian-Thai Center for Computer-Assisted Chemical Education and Research (ATC) atc.atccu.chula.ac.th
Thailand Development Research Institute www.tdri.or.th
Asian Aquatic Resources www.agri-aqua.ait.ac.th
Aquaculture and Aquatic Resources Management AARM www.agri-aqua.ait.ac.th/aqua/home.htm
สอนการใช้ SPSS/PC+ และ SPSS for Windows ตั้งแต่สถิติพื้นฐาน watpon.virtualave.net/spss.htm
งานวิจัย
งานวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา สาขาการบริหารทั่วไป ปีการศึดษา 2542 และบทความทาง รปศ. www.geocities.com/mpabuucu
รวมงานวิจัยของนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยบูรพาทุกวิทยาเขต www.gspa-buucu.com
โครงการฐานข้อมูลสารสนเทศ เรื่อง เด็ก เยาวชนและครอบครัว www.childdept.com
โครงการพัฒนานักวิจัยในด้านการคลังและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข come.to/hsri-srs
Free medicine research affair of chulalongkorn university สำหรับหมอ และผู้สนใจ www.md.chula.ac.th/research
วิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ - Thai Theses server2.tiac.or.th/thesis/formt.htm
ฐานข้อมูลงานวิจัย Research Databases www.uni.net.th/html_file/ThaiLIS/database1.htm
งานวิจัย เกย์ยีน www.xq28.net/article/research.html
Thai road แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำรายงาน วิจัย www.thairoad.com
วิทยานิพนธ์เรื่อง 'การศึกษาศักยภาพของทุนทางสังคมของชุมชนไซเบอร์' www.thaitopic.com/work1/thesis.htm
ข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ของสำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ www.forest.go.th/research/index.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1987 stang.li.mahidol.ac.th/text/1987.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1988 stang.li.mahidol.ac.th/text/1988.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1989 stang.li.mahidol.ac.th/text/1989.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1990 stang.li.mahidol.ac.th/text/1990.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1991 stang.li.mahidol.ac.th/text/1991.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1992 stang.li.mahidol.ac.th/text/1992.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1993 stang.li.mahidol.ac.th/text/1993.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1994 stang.li.mahidol.ac.th/text/1994.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1995 stang.li.mahidol.ac.th/text/1995.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1996 stang.li.mahidol.ac.th/text/1996.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1997 stang.li.mahidol.ac.th/text/1997.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1998 stang.li.mahidol.ac.th/text/1998.htm
Dr.Amorntep Jirattiticharoen's Research. International Publications. www.cme.mut.ac.th/research/amorntep.html
งานวิจัย. ปริญญานิพนธ์ (โดยนักศึกษาปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ (โดยนักศึกษาปริญญาโท) www.ee.kmitnb.ac.th/Research
การตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำแบบใหม่ โดยใช้ดัชนีร่วมทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา www.thai.net/ept/rwq
การศึกษาเบื้องต้นแมลงหนอนปลอกน้ำสกุล Stenopsyche ในลำห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดย นิศารัตน์ คล้ายทอง www.thai.net/biology/nisarat
การศึกษาเบื้องต้น เปรียบเทียบการเก็บตัวอย่างด้วยกระชอนและ Ekman Grab ในลำน้ำพอง members.tripod.com/thaibug/prelim
งานวิจัยด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา www.geocities.com/TheTropics/Island/8445/research.htm
ผลงานวิจัยเด่น ปี 2539-2540 www.ku.ac.th/~kaew/research/res14-1.htm
ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 1998 stang.li.mahidol.ac.th/text/1998.htm
โครงงานวิจัยของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2540 www.student.chula.ac.th/~u3726286/project.html
โครงงานวิจัยของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2540 www.student.chula.ac.th/~u3726286/project.html
Thai Social/Scientific, Academic and Research Network www.nectec.or.th/bureaux/nectec/ThaiSarn.book/index.html
งานวิจัยที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า www.ee.kmitnb.ac.th/Research/Research/resch_t.html
งานวิจัยสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา std.cpc.ku.ac.th/delta
งานวิจัยชาวเขา ของศูนย์วิจัยชาวเขา www.chmai.com/tribal
งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างชุมชน ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน กับปริมาณเศษซากพืช ที่ร่วงลงในแหล่งน้ำไหล www.geocities.com/Paris/Rue/9943/incat.html
งานวิจัยผลของการเลี้ยงปลาในกระชัง ต่อชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หน้าดินในแหล่งน้ำจืด (บุญเสฐียร บุญสูง) geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3239/index_b.html
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างหอยหอม ( Brotia sp.) และสาหร่ายพวก Periphyton ในลำห้วยหญ้าเครือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว www.geocities.com/Eureka/Gold/9967/inca.html
งานวิจัยบทบาทสื่อมวลชนที่มีต่อนักศึกษา สถาบันราชภัฏอุดรธานี campus.fortunecity.com/brigham/879/roalmass.htm
งานวิจัยความคิดเห็นของนักเรียนและนักศึกษา จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อรายการวิทยุ กระจายเสียงผ่านดาวเทียมจาก กรุงเทพมหานคร campus.fortunecity.com/brigham/879/radio.htm
งานวิจัยการศึกษาความหลากหลาย ของพรรณในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/7090
การศึกษา การสำรวจ
แบบสอบถาม เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์ในประเทศไทย (สำหรับผู้ประกอบการ) www14.brinkster.com/dogfocus/poll2.html
การวิเคราะห์หาปริมาณแอลฟาเซลลูโลส จากขยะจากการเกษตร www.student.chula.ac.th/~u3726286/proj10.html
การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยการสร้าง Home page ผ่านระบบ World Wide Web www.student.chula.ac.th/~u3726286/index.html
การวิเคราะห์หาปริมาณแอลฟาเซลลูโลส จากขยะประเภทกระดาษ โดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย www.student.chula.ac.th/~u3726286/proj22.html
การศึกษากากตะกอนเพื่อนำไปใช้ในการ ปรับปรุงดิน www.student.chula.ac.th/~u3726286/proj5.html
การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์ และ พรรณไม้บางชนิดในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/4988
การศึกษาความหลากชนิด ของมวนน้ำจืด ในลำห้วยหญ้าเครือและลำห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดย ศิริพร แซ่เฮง members.tripod.com/thaibug
การพัฒนาองค์ความรู้ และ ศึกษานโยบายการ จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย www.brtprogram.org
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืดกับปัจจัยคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำพอง www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3239
การศึกษาเบื้องต้นสัตว์ไม่มีกระดูกสัน หลังขนาดใหญ่ในบึงหนองเอียด มหาวิทยาลัยขอนแก่น geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3239/vilasinee.html
การสำรวจสาหร่ายในลำห้วย 2 แห่งของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โดย คมคณิต วรไพบูลย์ www.thai.net/biology
วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
บทคัดย่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน dnfe5.nfe.go.th/5.htm
วิทยานิพนธ์ ผลกระทบจาก การถางป่าริมฝั่งลำธาร ต่อโครงสร้างชุมชน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืด โดย จันดา วงศ์สมบัติ members.tripod.com/~wetlab/index_c.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การค้นคว้างานวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#cps

หมายเลขบันทึก: 49890, เขียน: 13 Sep 2006 @ 13:21 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)