ฟังการบรรยายสัมมนา KM  และ ระบบการควบคุมภายใน

ประทับใจวิทยากรทั้งสองท่าน ที่เสียสละเวลา และมีความตั้งใจเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน