• แวะมารายงานความเคลื่อนไหวของการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การควบคุมภายในและการจัดการความรู้" กองทะเบียนและประเมินผล มมส. ค่ะ
  • วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับกองทะเบียนฯค่ะ ในเรื่องของการควบคุมภายใน และขณะนี้คุณวิชิต (วิทยากรจากCARD (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มมส.) กำลังบรรยายเรื่อง KM และฝึกปฏิบัติการใช้ gotoknow ให้แก่บุคลากรของกองทะเบียนฯ
  • จากการประเมินในเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมอบรมโดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องที่อบรมพอสมควร มีการซักถามโต้ตอบเป็นระยะ
  • ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรให้ความสนใจ โดนเข้าร่วมนั่งฟังและฝึกปฏิบัติไปด้วยกับบุคลากร
  • สรุปผลเป็นอย่างไรจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะ