แจ้งเพื่ิอทราบ  ขณะนี้ระบบบริการการศึกษา  มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งข้อความหานิสิต เนื่องจากระบบยังมี error ทำให้ไม่สามารถที่จะส่งข้อความหานิสิตได้