สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง สื่อที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานขึ้นมาโดยสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้และผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อเหล่านี้แสดงออกมาตามที่เราต้องการได้

    สื่อมัลติมีเดียอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำเสนอโปรแกรมในการนำเสนอซึ่งสามารถนำเสนอเป็นข้อความ กราฟ วิดีทัศน์  ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อได้เราเรียกว่า"มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์"ซึ่งสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการดูสื่อต่างๆเช่น เรื่องบันเทิงจะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นแนวทางใหม่ที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น


จาก web http://learning.pitlokcenter.com/captivate/train-meaning.htm