ประกาศ

โรงเรียนศรีพัฒนาราม

 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา2554

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 

                               ประกาศโรงเรียนศรีพัฒนาราม
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
                 จากการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่ปรับปรุงใหม่  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  โรงเรียนศรีพัฒนาราม  จึงปรับมาตรฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙(๓)  มาตรา ๓๑  และมาตรา ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษา  และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
               โรงเรียนศรีพัฒนาราม    จึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย    และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นหลักในการพัฒนา  ส่งเสริม   สนับสนุน  กำกับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                          ประกาศ  ณ  วันที่   18   พฤษภาคม    2554
                                           ( นายปรีชา   เมรุคัญ )
                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนศรีพัฒนาราม

 ส่วนนำ 

 1)วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อประกาศใช้และกำหนดขั้นตอน ในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีพัฒนาราม
1.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ประกาศใช้ ให้มีความ
      เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานของ สพฐ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย
1.3 เพื่อสร้างความมั่นใจ ความพึงพอใจ ให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
1.4 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.)
2) ขอบเขต
                    มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม    เป็นคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์มีความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษานี้เท่านั้น   ซึ่งสถานศึกษาจัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.   มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ     สมศ.     และมาตรฐานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เป็นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM.)  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานนี้ จะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
 
3) คำจำกัดความ
                    มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม   หมายถึง             การกำหนดคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์เป็นความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ทั้ง 5  ด้าน     คือ    ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัดการศึกษา        ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้          ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     และด้านมาตรการส่งเสริมเรียนการสอน    
4) หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  และกำหนดนโยบายในการดำเนินงานกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีพัฒนาราม  รวมทั้งชี้แจงให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบและมีความเข้าใจ  
4.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม   ที่มีเป้าหมายความสำเร็จหลัก(KPI) เป็นทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจทุกฝ่าย
4.3   ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม     ตามกระบวนการ PDCAและ TQM
4.4     ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวน ติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ
5) ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม
                5.1 ขั้นวางแผน / เตรียมการ
                                5.1.1    ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  กำหนดนโยบายและประชุมชี้แจง  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
                                5.1.2  คณะกรรมการฯ  จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งที่เป็นผลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทั่วไปของสถานศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                                            5.1.3 คณะกรรมการฯ  จัดเตรียมและรวบรวมมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพรอบสาม(พ.ศ.2554 – 2558)  ได้แก่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ )  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (สมศ.)   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551   เพื่อนำมาหลอมรวมเป็น มาตรฐาน การศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม
 
              5.2 ขั้นดำเนินการจัดทำ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม
                                            5.2.1  บุคลากรของสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง ( S)  จุดอ่อน (W)  ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยนำมาตรฐานอื่นๆ มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินที่ผ่านมาร่วมกันวิเคราะห์และประเมินเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจว่ามาตรฐานตัวบ่งชี้ใดควรจะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน
                5.2.2 บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาและเลือกจุดแข็ง  จุดอ่อนในแต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  สำหรับเป็นจุดเน้นสำคัญของสถานศึกษา และใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะเพิ่มตัวบ่งชี้ในมาตรฐานนั้นๆ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ / จุดขายหรือสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาหรือไม่อย่างไร
                5.2.3 คณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม เพื่อนำเสนอผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น
                5.2.4  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกฝ่ายเพื่อนำมาตรฐาน การศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม       ไปกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
5.3 ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล
                                5.3.1 คณะกรรมการฯ นำร่างมาตรฐานที่จัดทำขึ้น มาตรวจสอบพิจารณาให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มาพิจารณาก่อนนำไปประกาศใช้
                                5.3.2 ผู้บริหาร / ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการนำมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนารามไปใช้
                                5.3.3 ครูผู้รับผิดชอบในการพัฒนาสถานศึกษา / ผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของโรงเรียน ทำหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
5.4 ขั้นการปรับปรุงและพัฒนา
                                5.4.1 คณะกรรมการฯ นำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก มาศึกษาวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์
                                5.4.2  ครู นำผลการประเมินตนเองมาศึกษา วิเคราะห์ นำไปใช้ปรับปรุงพัฒนา  ถ้าเห็นว่ามีผลกระทบเกินภารกิจที่รับผิดชอบ  เสนอให้ฝ่ายบริหารทบทวนต่อไป
6) เอกสารอ้างอิง
                6.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
                6.2 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
                6.3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
                6.4 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 15 มาตรฐาน สพฐ ) 
                6.5 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.)
7. เอกสารแนบ
                7.1 Flow Chart การจัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
                7.2 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม
                                                            Flow Chart
              การจัดทำมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนศรีพัฒนาราม
แต่งตั้งคณะทำงาน 

 เตรียมข้อมูลสารสนเทศ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสองจัดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน

ในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเลือกจุดเน้นของสถานศึกษา

จัดทำมาตรฐาน การศึกษา

ปรับเพิ่มอัตลักษณ์ของโรงเรียน

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา

ประกาศใช้

                                ตรวจสอบ ประเมินผล

 

                                รายงานผลการพัฒนา

....................................................................   

มาตรฐานการศึกษา

ระดับขั้นพื้นฐาน (15 มาตรฐาน)

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่   1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้ที่1.1

นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ตัวบ่งชี้ที่1.2

นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่1.3

นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย   อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

ตัวบ่งชี้ที่1.4

นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่1.5

นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

ตัวบ่งชี้ที่1.6

นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่   2.1

 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่   2.2

 นักเรียนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ตัวบ่งชี้ที่   2.3

 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ตัวบ่งชี้ที่   2.4

นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่   3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่   3.1

 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด   แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ

ตัวบ่งชี้ที่   3.2

นักเรียนทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

ตัวบ่งชี้ที่   3.3

 นักเรียนเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ตัวบ่งชี้ที่   3.4

นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 

   มาตรฐานที่   4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ     สมเหตุผล

ตัวบ่งชี้ที่   4.1

 นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรืองที่อ่าน ฟัง   และดูและสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่   4.2

นักเรียนมีสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่   4.3

นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ตัวบ่งชี้ที่   4.4

นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่   5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่   5.1

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่   5.2

นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่   5.3

นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่   5.4

นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่   6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้ที่   6.1

นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานและดำเนินงานจนสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ที่   6.2

 นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน   และภูมิในในผลงานของตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่   6.3

 นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ตัวบ่งชี้ที่   6.4

นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

   มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้ที่   7.1

มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ   สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่   7.2

มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่   7.3

มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

ตัวบ่งชี้ที่   7.4

ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่   7.5

มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ตัวบ่งชี้ที่   7.6

มีให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ตัวบ่งชี้ที่   7.7

มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ   และใช้ผลในการปรับการสอน

ตัวบ่งชี้ที่   7.8

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่   7.9

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

 มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้ที่   8.1

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่   8.2

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
  หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่   8.3

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ตัวบ่งชี้ที่   8.4

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

ตัวบ่งชี้ที่   8.5

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่   8.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานที่   9  คณะกรรมการสถานศึกษา   และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้ที่   9.1

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าตามที่ระเบียบกำหนด

ตัวบ่งชี้ที่   9.2

คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่   9.3

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่   10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร   กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ตัวบ่งชี้ที่   10.1

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ที่   10.2

สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด   ความสามารถและความสนใจ

ตัวบ่งชี้ที่   10.3

สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสรมและตอบสนองความต้องการ   ความสามารถและความสนใจ

ตัวบ่งชี้ที่   10.4

สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่   10.5

ผู้บริหาร นิเทศภายใน กำกับติดตามตรวจสอบ และนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ำเสมอ

ตัวบ่งชี้ที่   10.6

สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  

   มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ตัวบ่งชี้ที่   11.1

สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย   มีสิ่งอำนวยความ1สะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่   11.2

สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   และความปลอดภัยของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่   11.3

สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
  ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

   มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ตัวบ่งชี้ที่   12.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่   12.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่   12.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่   12.4

ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่   12.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่   12.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง   ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่   13.1

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรบุคลากรของสถานศึกษา   รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่   13.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว   ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่   14.1

ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

(อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือ..........................................................................................................)

ตัวบ่งชี้ที่   14.2

ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์   ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

(เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ   ........................................................................................................)

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย   จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่   15.1

จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

ตัวบ่งชี้ที่   15.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย