ปฎิรูปการศึกษา เท่ากับปฎิวัติประเทศ


พื้นฐานของคำว่าพัฒนา ต้องมาจากการศึกษา ทั้งสิ้น

ปฎิรูปการศึกษา เท่ากับปฎิวัติประเทศ

ประเทศไทย 1 ใน 10 ประเทศ ในกลุ่ม สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ตั้งใจกันว่าจะเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาอาเซียนให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ให้เหมือนกับภูมิภาคอื่นที่เขาทำกัน แต่เรายังด้อยเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางด้านการศึกษา

 

จุดสำคัญที่สุดในการพัฒนาชาติบ้านเมือง หรือการพัฒนาใดๆ ก็แล้วแต่ในการพัฒนามนุษย์ล้วนมาจาก”การศึกษา”ทั้งสิ้น

 เพื่อรักษา คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสังคมมนุษย์ รวมถึง การรักษาความสมดุลของโลก พูดแบบนี้แล้วเหมือนมนุษย์เป็นตัวปัญหาที่สุดในโลกใบนี้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกว่า มนุษย์จะยอมรับว่าตนผิด เรายอมรับอย่างเดียวคือ สัญเสริญตัวเอง กับ ยกย่องมนุษย์ด้วยกันเองเท่านั้น  คำว่า “มนุษย์ผู้พัฒนาแล้ว” จะใช้สำหรับมนุษย์ที่ได้รับการศึกษาเท่านั้น การศึกษานี้ไม่ได้หวายความว่า เขาศึกษาแต่ในโรงเรียนแต่รวมถึงการได้รับความรู้จากอะไรก็ตามที่ทำให้เขาแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  เราเน้นเรื่องการศึกษามากกว่า ในการเรียกบุคคลนั่นว่า มนุษย์ผู้พัฒนาแล้ว แต่ที่จริงส่วนสำคัญที่สุดสำหรับคำว่า “มนุษย์ผู้พัฒนาแล้ว” แต่เป็นส่วนที่มนุษย์ใส่ใจน้อยที่สุด ส่วนที่จะช่วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรมได้ดีที่สุดคือ “ศาสนา”

ศาสนามีความสำคัญมาก ทั้งทางศาสตร์ และ ศิลป์ ทั้งทางโลก และ ทางธรรม มีความสำคัญต่อการรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบของชาวโลก

หากผู้นับถือเข้าใจถึงส่วนที่ศาสดาอยากให้ได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้ว ผู้นั่นจะได้รับการยกย่องอย่างแท้จริง

ตอนนี้ผมก็ได้บุคคลที่ผมคิดว่า เขาเป็น “มนุษย์ผู้พัฒนาแล้ว” ซึ่งเกิดจาก ( การศึกษา + คำสอนของศาสนา) มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละซึ่งนั่นก็คือ คนเก่งที่เป็นคนดี

แต่ประเทศไทยในความคิดผมจะอยู่ในลักษณะ คนเก่งแต่ไม่ดี และ คนดีแต่ไม่เก่ง เสียมากกว่าทีนี้เพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญมากขึ้น เราต้องการคนเก่งคนฉลาดแต่เป็นคนดีมีศีลธรรม จำนวนมากๆ  เราจะทำอย่างไร

ปัจจุบันเด็กไทยที่ได้รับการศึกษามีเปอร์เซ็นต์สูงมากแต่จะถึงระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจและงบประมาณมากกว่า แต่งบประมาณปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาเพราะมีกองทุนเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ปัณฑิตเกิดขึ้นมากมายภายในประเทศนี้

แต่ทำไมคนไทยถึงตกงาน หรือเรา เป็นคน ไม่มีคุณภาพ ทั้งที่จบปริญญา

ประเทศไทยมีสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวม สถาบันต่างๆ ประมาณ 143 แห่ง

ประเทศไทยถือว่ามีเสรีภาพทางด้านการศึกษามาก (อเมริกา ถึงเป็นประเทศเสรีภาพแต่ถ้าเด็กมีเกรดไม่ถึงระดับที่เขาตั้งไว้ในการเล่นกีฬาใดๆก็แล้วแต่ในโรงเรียน เขาก็ไม่สามารถเล่นกีฬานั้นได้) เรามีสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อบริการนักเรียนแต่ก็ยังไม่ทำให้ประชากรมีความสามารถมากพอ อาจเป็นเพราะเราเปิดกว้างทางด้านการศึกษามากเกินไปทำให้เด็กไม่สนใจในการศึกษา

หรือเป้าหมายของเด็ก เรียนจบเพื่อให้ได้ใบปริญญาคือเป้าหมายหลัก ความรู้คือเป้าหมายรอง

จริงๆแล้วเด็กไทยบางส่วน คิดแบบนี้จริงๆเพราะเราเปิดกว้างมากเกินไป

สถาบันอุดมศึกษาเยอะแทนที่จะพัฒนาประเทศกลับทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณบางส่วนไปโดยไร้ประโยชน์ และได้บุคลากรไม่มีคุณภาพ แถมยิ่งทำให้การศึกษาเป็นธุรกิจของคนบางคนไปเสียแล้ว

 

ถ้าพูดถึงเด็กไทยในอดีต สถาบันอุดมศึกษาน้อยจะรู้สึกว่า เขาเก่งกว่าเด็กไทยในปัจจุบันมากทั้งเรื่องการเรียน เรื่องความประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งๆที่เขาต้องดิ้นรนหาความรู้ด้วยตัวเองเสียมากกว่า

แต่ปัจจุบันอาจารย์พยายามป้อนให้ทุกอย่าง เทคโนโลยีก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นมีพร้อมทุกอย่าง แต่เด็กไทยก็ไม่ค่อยเข้าใจ

                จริงๆแล้วในแง่ของความเป็นมนุษย์(คนไทย) ยิ่งสบายยิ่งขี้เกียจ มันเป็นวิถีชีวิต ของมนุษย์ส่วนใหญ่ไปเสียแล้ว

เราสบาย มากตั้งแต่โบราณไม่ประสบปัญหาสงครามที่ใหญ่ๆไม่ถูกลิดรอนเอกราช  นับว่ารักษามาได้ดีมาก ส่วนใหญ่ก็เอาทหารเป็นรั้ว ในรั้วตีกันเองเสียมากกว่า แตกต่างจากหลายประเทศที่ประสบปัญหาในอดีต เช่น ญี่ปุ่น เขาต้องทำงานชดใช้หนี้สงครามเป็นเวลานาน จนหมดหนี้เขาไม่มีอะไรเลยนอกจากทรัพยากรมนุษย์ แต่เขาใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจนพัฒนามาถึงที่สุดถึงเขาจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่เข้าไม่เคยที่จะหยุดพัฒนา

 

ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเยอะ มีข้องดีก็ต้องมีข้อเสีย ทั้งเรื่องมีคุณภาพดี ย่อมมีไม่ดี ยิ่งมีมหาวิทยาลัยมาก 2ข้อนี้ก็มาก มีทั้งนำความรู้ไปใช้ด้านประโยชน์ บางส่วนก็ทำให้เกิดโทษเช่นกัน

เรามีการสอบของนักศึกษาแล้ว เราก็น่าจะมีการสอบ มหาวิทยาลัยเช่นกัน ว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ เด็กที่เก่งเขาไม่ประสบปัญหาอยู่แล้ว ส่วนเด็กที่ไม่เก่งต้องกระตือรือร้นขึ้นแน่นอน

                การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา อยู่ที่คนไทย ควรจะดูงานในประเทศไทย ดูต่างประเทศบ้าง แต่ให้นำมาประยุกต์ใช้ไม่อยากให้นำมาใช้ ถ้านำมาใช้โดยทีเดียวจะไม่เข้ากัน ทั้งนิสัย ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ต่างๆ ไม่เหมือนกันเอาความถนัดของเราดีกว่าเราเป็นประเทศที่มีเอกลักษณะอยู่แล้วถ้าเป็นข้าว ก็ข้าว GI ถึงจะมีอยู่เฉพาะถิ่นแต่ก็แพงกว่าข้าวทั่วไป

                ตอนนี้เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศได้มาฟรีๆทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งแล้วใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยกำลังลดน้อยลงแล้ว แทนที่จะเอาเงินมาพัฒนาประชากรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น กลับได้แค่ประสิทธิภาพพอใช้

บางประเทศที่เราเห็นเขาด้อยกว่าเราตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอาเงินมาพัฒนาการศึกษา พัฒนาประเทศเขากำลังจะรุ่ง ขณะที่ไทยกำลังจะค่ำลงทุกทีแล้ว

                อย่าให้การใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่สูญปล่าวอีกต่อไปเลย เดี่ยวเพื่อนบ้านจะหัวเราะเอา หัวเราะที่หลังดังกว่าเสมอ

พูดแบบนี้แล้วมันเหมือน เอ๊ะ อะไรอยู่ดีๆ เรื่องการปฎิบัติการศึกษาออกเรื่องทรัพยากรเฉย ก็เพราะเงินที่มาสร้างประเทศ มาสร้างสถานศึกษาล้วนมาจาก ทรัพยากรที่มีมากอยู่แต่เดิมทั้งสิ้น เรายอมสูญเสียทรัพยากรเพื่อให้ประเทศมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าสักวันทรัพยากรหมดไป เราก็อยู่ได้ด้วยตัวเราเอง แต่นี้เราเอาทรัพยากรไปแลกกับการศึกษาที่ไม่ทีคุณภาพ พอทรัพยากรหมด เราก็อดตายเพราะเราไม่มีความรู้มีแต่ใช้ทรัพยากร จริงแล้วทุกเรื่องสัมพันธ์กันหมดแต่ยกแค่เรื่องเดียว

 

เอาให้คุ้มกับที่เขาว่า เด็กไทยเรียนหนักที่สุดในสามโลก คุณภาพก็ต้องดีที่สุดในสามโลก ประเทศก็ต้องเจริญที่สุดในสามโลกแล้วกัน

 

http://blog.eduzones.com/racchachoengsao/88413

คำสำคัญ (Tags): #การศึกษา
หมายเลขบันทึก: 496511เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2012 15:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 สิงหาคม 2012 23:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
  • น้องศักดาครับ
  • ในภาพเอามาจากไหนครับนั่น
  • โอโหเรียนหนักจริงๆด้วย
  • สบายดีไหมครับ

สบายดีครับ แล้ว อาจารย์ สบายดีไหมครับ ก่อนจากนี้งานยุ่งมากๆ เลยไม่ค่อยมีเวลา มาหาความรู้ในนี้ ภาพโหลดจากเน็ตเอาครับ เพราะไม่ได้ไปไหนเลยครับ อยู่แต่ฟาร์ม เพราะเทอม 1 ผมเรียน ผลิตพืชครับ วันที่ 4 สิงหาคมก็สอบแล้วครับ ผมว่า วันที่ 24-27 จะไปกำแพงแสนครับ งาน 4 จอบ แต่ยังไม่แน่นอนครับผม

  • ถ้าได้มากำแพงแสนส่งข่าวบ้าง
  • ครูอยู่ ศวท
  • แต่อยู่ตึกใหม่สีส้มครับ

เห็นด้วยค่ะ คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี