ฉันละยอม(รับ) + ตัด (สินใจ) .....จากเทอ

Fareeda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยอมรับ + ตัดสินใจ

...แหมตกใจละสิว่าจะโพสอะไรลงไป... อิอิอิอิ  เอาวิชาก่อนนะจ้ะวันนี้นะ

 การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (adoption and innovation theory) เรียกว่า กระบวนการยอมรับซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกถึงการยอมรับนำไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (Roger and Shoemaker, 1978, p. 76) 

   ขั้นที่ 1 การรับรู้ (awareness stage)เป็นขั้นแรกที่จะนำไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั้น ยังไม่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหา หรือคุณประโยชน์ของนวัตกรรมนั้น ๆ ทำให้เกิดความอยากรู้นั้นต่อไป

    ขั้นที่ 2 สนใจ  (interest stage) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจ หารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม จะทำให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใหม่ ๆ หรือสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ และค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคม หรือประสบการณ์เก่า ๆ ของบุคคลนั้น 
    ขั้นที่ 3 ประเมินค่า  (evaluation stage) เป็นขั้นที่จะได้ไตร่ตรองถึงประโยชน์ในการลองใช้วิธีการหรือวิทยาการใหม่ ๆ ดีหรือไม่ เมื่อนำมาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่ โดยบุคคลนั้นมักจะคิดว่าการใช้วิทยาใหม่ ๆ เป็นการเสี่ยงทำให้ไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ในขั้นนี้จึงเป็นการสร้างแรงเสริม (reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อนวัตกรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์
    ขั้นที่ 4 ทดลอง  (trial stage) เป็นขั้นที่ใช้วิทยาการใหม่ ๆ นั้น กับสถานการณ์ตนเองเป็นการทดลองบางส่วนก่อนเพื่อจะได้ดูว่าผลลัพธ์และประโยชน์ที่จะได้รับว่าดีจริงอย่างที่คิดไว้ในขั้นประเมิน ซึ่งผลการทดลองจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป
    ขั้นที่ 5 ยอมรับ  (adoption stage) เป็นขั้นที่บุคคลรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ไปใช้ในการปฎิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่ หลังจากได้ทดลองปฏิบัติดูและเห็นประโยชน์แล้วยอรับนวัตกรรมเหล่านั้น

และได้เสนอกระบวนการตัดสินใจในนวัตกรรม     ( Innovation – Decision Process ) 5 ขั้นตอน  คือ

(1)ขั้นความรู้ ( Knowledge Stage)

ขั้นนี้ประชาชนจะรับทราบเกี่ยวกับโครงการต่างๆและมีความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของโครงการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อต่างๆภายใน-ภายนอกชุมชนหรือคำพูดปากต่อปากนั้นเอง

(2)ขั้นแนวโน้มจิตใจ (Persuasion Stage)

ประชาชนจะรู้สึกชื่นชอบหรือไม่ชอบการยอมรับโครงการนั้น เพราะมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อโครงการนั่นเอง

(3)ขั้นการตัดสินใจ ( Decision – making Stage )  

ประชาชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับโครงการ

(4)ขั้นลงมือปฏิบัติ (Implementation Stage)

ประชาชนให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ลงแรงลงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆจนสำเร็จแสดงว่าเกิดการยอมรับอย่างแท้จริง

(5)ขั้นยืนยันการปฏิบัติ (Confirmation Stage)

ในขั้นนี้ประชาชนจะแสวงหาแรงเสริมเพื่อยอมรับในการใช้นวัตกรรมต่อไปแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหากพบข้อมูล และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  การที่ประสบความสำเร็จในการประกวดทุกครั้งของอบจ.กระบี่เพราะได้นำตัวชี้วัดมาเป็นตัวตั้ง  และลงไปหาชาวบ้าน กระบวนการตัดสินใจเอาข้อมูลจากชาวบ้านมาใช้และมีการทำการวิจัยทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

ได้รับสาระประโยชน์ไปอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายแล้วคิดว่าเพื่อนๆจะสามารถบรรลุตามชื่อหัวข้อเรื่องที่ได้แจ้งเอาไว้น่ะจ้ะ............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความเห็น (0)