ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ทักษะศตวรรษที่21

   เมื่อได้โอกาสไปพัฒนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ ที่มมส.โดยมี อ.ต๋อย อ.ฉลาด(โรงเรียนเชียงขวัญ) เป็นแรงขับ  อ.ฉลาดได้ให้ครูถอดประสบการณ์ ข้าพเจ้าได้ปิ๊ง ขึ้นว่า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทักษะศตวรรษที่21 อันเดียวกันนี้" จึงได้เสนอ อ.ต๋อยใหช่วงที่ท่านถามว่า ท่านได้อะไร

    ด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อน อ.ต๋อย ให้ความรู้ทักษะศตวรรษที่21นิดหนึ่งแล้วให้คณะครูลองเปรียบเทียบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับทักษะศตวรรษที่21 ดังนี้