การเรียนรู้เรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
วิธีการเรียนรู้ คือ การฝึกทำโครงงานบ่อยๆ ซึ่งในช่วงแรกของการเรียนรู้การทำโครงงานนั้น เป็นการยากต่อตัวฉันมากเนื่องจากไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน ก่อนจะเริ่มทำโครงงานจะต้องรู้องค์ประกอบของโครงงานว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง เพื่อนำมาเขียนเป็นเค้าโครงงงาน โครงงานที่กลุ่มของฉันเลือกนั้น เป็นโครงงานชีววิทยา เมื่อนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดู พบว่าโดนแก้เป็นจำนวนมาก เป็นเพราะเหตุผลหลายๆประการ เช่น การตั้งชื่อโครงงานยังไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น จนบางครั้งทำให้ฉันท้อบ้าง แต่ฉันก็พยายามต่อไป จนในที่สุดเค้าโครงงานก็ผ่าน แล้วเริ่มทำโครงงานรูปแบบเต็ม โดยเริ่มจากการทดลอง และบันทึกผล ในระหว่างการทดลองนั้นก็พบปัญหาต่างๆมากมาย เช่น ผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จึงต้องเปลี่ยนสมมติฐานใหม่ การทดลองพบปัญหาความคลาดเคลื่อน เป็นต้น และเมื่อทำการทดลองผ่านไปได้ ก็เริ่มทำรูปเล่ม ซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ความละเอียดอย่างมากในการเขียน และส่วนนี้เป็นการฝึกฉันที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ฝึกให้ฉันเป็นคนละเอียดรอบคอบ ในทุกๆจุด ซึ่งกว่าจะทำจนสำเร็จก็ใช้เวลานานพอสมควร และเมื่อได้รับเลือกให้ไปแข่งขันในระดับภาคกลาง จึงต้องฝึกในเรื่องการนำเสนอ ซึ่งต้องมีความตรงต่อเวลาในด้านเวลาที่ใช้ในการนำเสนอ โดยที่ต้องนำเสนอเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกจุด จึงเป็นการเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่ง
ผลจากการเรียนรู้ คือ เกิดการเรียนรู้เรื่องการโครงงาน จนได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของโรงเรียน ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดอยุธยา โดยได้ทำโครงงานในสาขาชีววิทยา ได้รางวัลเหรียญทองในด้านโครงงานชีววิทยา
ข้อคิดที่ได้จากการเรียนรู้ คือ เป็นการฝึกทักษะในการทำโครงงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการทำวิจัยในอนาคต และเป็นการฝึกนิสัยให้เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคเข้ามา และที่สำคัญ คือ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และการเชื่อฟังตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
     

 แหล่งอ้างอิง http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a09.htm
จัดทำโดย นส.กานติ์ชนิต ซอสุขไพบูลย์
รหัสนักศึกษา 553070007-5