อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุก


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุก(ตำบลห้วยขวาง)

 

--------------------------------------


 1.      โครงการ     ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุก (ตำบลห้วยขวาง)

 

2.      ผู้รับผิดชอบโครงการ    อาจารย์ญาณภัทร  ยอดแก้ว และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบลห้วยขวาง

 

3.      โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย

                  

ยุทธศาสตร์ที่   6. การเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชน

                  

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ตัวชี้วัดที่  6.8 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ

 

4.      หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สอดครับกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกปัจจุบันและมีความมั่นคงยั่งยืน มีความจำเป็นต้องอาศัยแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการจัดทำแผนชุมชนนั้นจะต้องเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมโดยหลักการส่งเสริมการกระจายอำนาจที่มุ่ง “เน้นคนเป็นศูนย์กลาง” เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้  แต่การจัดทำแผนชุมชนนั้นต้องอาศัยองค์ความรู้และขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสมจึงจะบรรลุผล

ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นและมีพันธกิจในการหนุนเสริมศักยภาพของท้องถิ่น ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโครงการตำบลผาสุกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การหนุนเสริมชุมชนในเรื่องการทำแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นบทบาทหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักในความสำคัญและการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในเป้าหมายให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

พื้นที่ชุมชนตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะภายใต้โครงการตำบลผาสุก โดยความรับผิดชอบของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นพื้นที่ซึ่งมีทุนเดิมด้านบุคลากรทั้งในนามภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิภาคโลกและสังคมคมไทย จึงมีความตั้งใจในการจัดทำแผนชุมชนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น คณาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบลห้วยขวางในนามคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุกขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ตำบลห้วยขวางมีแผนชุมชนที่สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

5.  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการจัดทำแผนชุมชน
  2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง
  3. เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนชุมชนของตำบลห้วยขวางมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำแผนชุมชนพึ่งตนเองอย่างถูกต้องและสามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้จริง


6.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน  30 คน ประกอบด้วย

1.  ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.   กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

3.   ผู้นำชุมชน วัดและโรงเรียน

4.   ปราชญ์ชาวบ้าน

5.   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

 

7.  รูปแบบกิจกรรม 

          จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ จำนวน 12 ชั่วโมง โดยจัดอบรม 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง 

แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็นกลุ่มฐาน(ตามกลุ่มพื้นที่ใกล้เคียง) จำนวน 5 ฐาน ฐานละ 6 คน โดยมีวิทยากรกระบวนการประจำฐานๆ ละ 1 คน

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (ต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงจึงจะได้)

ประเมินผล (ความรู้ ความพึงพอใจ และการนำไปใช้ประโยชน์)

 

8. วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ     

          วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555

ณ ศาลาการเปรียญวัดลาดหญ้าไทร ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


9. งบประมาณ จำนวนเงิน  50,000  บาท ระบุค่าใช้จ่ายแยกตามรายละเอียด

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้รับทราบสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยขวาง
  2. ได้แนวทางในการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองในด้านการทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของตำบลห้วยขวาง
  3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนชุมชนของตำบลห้วยขวางความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำแผนชุมชนพึ่งตนเองมากขึ้น
  4. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนชุมชนของตำบลห้วยขวางสามารถเข้าร่วมกระบวนการทำแผนชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุก(ตำบลห้วยขวาง)

30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555

ณ ศาลาการเปรียญวัดลาดหญ้าไทร ตำบลห้วยขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555

          เวลา    07.30-08.00 น.          ลงทะเบียน

          เวลา    08.00-08.30 น.                    พิธีเปิดโครงการ

          เวลา    08.30-10.30 น.          การอภิปรายเรื่อง “พลังชุมชนสู่การเป็นตำบลผาสุก”

                                                โดย พระครูพินิตสุตาคม    เจ้าคณะตำบลห้วยขวาง

                                                      นายพสิษฐ์  เจริญผล  ปราชญ์ชาวบ้าน

                                                      นายโกมล  อ่อนสด    ปราชญ์ชาวบ้าน

                                                ดำเนินรายการโดย อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว 

          เวลา    10.30-11.30 น.          กลุ่มฐานการเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุก

                                                (จำนวน 5 ฐานๆ ละ 1 ชั่วโมง)

                                                ฐานที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุก

                                                           โดย อาจารย์วลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์

                                                ฐานที่ 2  จิตสำนึกการมีส่วนร่วมเพื่อชุมชน

                                                           โดย อาจารย์ญาณภัทร  ยอดแก้ว

                                                ฐานที่ 3  เทคนิคการจัดการความขัดแย้งในชุมชน

                                                           โดย อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว

                                                ฐานที่ 4  ศึกษากรณีตัวอย่างแผนชุมชนที่โดดเด่น

                                                           โดย อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง

                                                ฐานที่ 5  แนวทางการทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุก

                                                           โดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ์

          เวลา    11.30-12.30 น.          รับประทานอาหาร

          เวลา    12.30-16.30 น.          กลุ่มฐานการเรียนรู้ (วนฐานต่อจากภาคเช้าจนครบ 5 ฐาน)

          เวลา    16.30                      สรุปกิจกรรมประจำวัน

 

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555

          เวลา    08.00-12.00 น.          ฝึกปฏิบัติการทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุก โดยแบ่งเป็น 5                                                กลุ่มตามกลุ่มฐานและมีวิทยากรกระบวนการประจำกลุ่ม ดังนี้

                                                กลุ่มที่ 1 อาจารย์วลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์ 

                                                ฐานที่ 2 อาจารย์ญาณภัทร  ยอดแก้ว

                                                ฐานที่ 3 อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว

                                                ฐานที่ 4 อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง

                                                ฐานที่ 5 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  อมรสิริพงศ์

          เวลา    12.00-13.00 น.          รับประทานอาหาร

          เวลา    13.00-16.00 น.          ฝึกปฏิบัติการทำแผนชุมชนเพื่อสร้างตำบลผาสุก (ต่อ)          เวลา    16.00-16.50 น.           วิทยากรกระบวนการแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการฝึกทำแผนฯ

          เวลา    16.50 น.                  สรุป/ประเมินผล/กลับบ้าน                          

หมายเลขบันทึก: 492934เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2012 16:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 กรกฎาคม 2012 07:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท