การบริการ


แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

       ความหมายของบริการ

       พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของการบริการว่า หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ

        วีรพงษ์  (2539) ให้ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระทำ ที่บุคคลหนึ่งทำให้หรือส่งมอบอีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอันนั้น

        ไพรพนา (2544)   กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทำนั้น  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไม่สามารถจับต้องได้  ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและไม่จำเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร  มีน้ำใจ ไมตรี เปี่ยมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค    ขณะที่ พงษ์เทพ  (2546) รายงานว่า  หลักของการให้บริการนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการไปโดยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งยังให้ความ สะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป โดยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด คือ การให้บริการที่ไม่คำนึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ ขณะที่ รัชยา  (2535) กล่าวว่า การบริการที่ประสบความสำเร็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 10 ประการ ดังนี้

 1. ความเชื่อถือได้ (reliability) ประกอบด้วย

                        1.1  ความสม่ำเสมอ (consistency)

                        1.2  ความพึ่งพาได้ (dependability)

 1. การตอบสนอง (responsive) ประกอบด้วย

                        2.1  ความเต็มใจที่จะให้บริการ

                        2.2  ความพร้อมที่จะให้บริการ

                        2.3  มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง

                        2.4  ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

 1. ความสามารถ (competency) ประกอบด้วย

                        3.1  สามารถในการสื่อสาร

                        3.2  สามารถในการบริการ

                        3.3  สามารถในความรู้วิชาการที่จะให้บริการ

 1. การเข้าถึงบริการ (access) ประกอบด้วย

                        4.1  ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก

                        4.2  ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซับซ้อนเกินไป

                        4.3  ผู้บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน

                        4.4  เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ

                        4.5  อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าติดต่อได้สะดวก

 1. ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบด้วย

                        5.1  การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ

                        5.2  ให้การต้อนรับที่เหมาะสม

                        5.3  ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี

 1. การสื่อสาร (communication) ประกอบด้วย

                        6.1  มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการ

                        6.2  มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ

 1. ความซื่อสัตย์ (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
 2. ความมั่นคง (security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์
 3. ความเข้าใจ (understanding) ประกอบด้วย

                        9.1  การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ

                        9.2  การแนะนำและการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ

 1. การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (tangibility) ประกอบด้วย

                       10.1   การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการให้บริการ

                       10.2  การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

                       10.3   การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการสวยงาม

Kotler (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระทำที่หน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งนำเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็นผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า ทางกายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่สำคัญได้ 4 ประการ ดังนี้

1.ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้นกิจการต้องหาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่

                               1.1  สถานที่ (place) ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

                     1.2  บุคคล (people) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย

                     1.3  เครื่องมือ (equipment) อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ต้องมีประสิทธิภาพ

ให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ

                     1.4  วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่างๆจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้า

                     1.5  สัญลักษณ์ (symbols) ชื่อ หรือ เครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการบริการเพื่อให้ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้อง และสื่อความหมายได้

                     1.6  ราคา (price) การกำหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการที่ชัดเจน

และง่ายต่อการจำแนกระดับบริการที่แตกต่าง

 1. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (inseparability) การให้บริการเป็นทั้งการผลิต และ

การบริโภคในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอื่นให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทำให้การขายบริการอยู่ในวงจำกัดในเรื่องของเวลา

 1. ไม่แน่นอน (variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผู้ขายบริการจะ

เป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร

 1. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (perishability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอื่นๆ

ดังนั้นถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน จะทำให้เกิดปัญหาหรือบริการไม่ทันหรือไม่มีลูกค้า

กุลธน (2528) ได้ให้ความเห็นในเรื่องหลักการให้บริการที่ดีว่า มีหลักการดังต่อไปนี้

 1. การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของส่วนใหญ่
 2. การให้บริการโดยยึดหลักความสม่ำเสมอ
 3. การให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค
 4. การให้บริการโดยยึดหลักประหยัด
 5. การให้บริการโดยยึดหลักความสะดวก

        จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของการให้บริการนั้น คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นการที่จะวัดการให้บริการว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่นั้น วิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เป็นการตอบคำถามว่าหน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการมีความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร พอสรุปความหมายของการบริการได้ว่า เป็นการปฏิบัติรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าหรือคนที่มาขอรับบริการ บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้ แต่สามารถที่จะถูกรับรู้ในเชิงความพึงพอใจและสามารถช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้

        ขณะที่ Parasuraman และคณะ (1991) รายงานว่าทั่วไปการวัดคุณภาพของการให้บริการสามารถวัดได้โดยวัดช่องว่าง (Gap) ระหว่างการบริการที่ลูกค้ารับรู้และการบริการที่ลูกค้าคาดหวังบนพื้นฐานของ 5 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจัย ดังนี้

            ปัจจัย                                    ความหมาย

          1. ความเชื่อถือได้ (reliability)  คือ ความสามารถที่จะให้บริการตามคำมั่นด้วยความถูกต้อง

          2. ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและบริการอย่างรวดเร็ว

        3.ความแน่นอน (assurance) คือ การให้ความรู้ความสุภาพของพนักงานและความสามารถในการส่งมอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

        4. ความเข้าใจลูกค้า (empathy) คือ การดูแลลูกค้าของกิจการอย่างทั่วถึงเฉพาะราย

        5.ลักษณะที่สัมผัสได้ (tangible) คือ แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร

 

       ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ

       องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ

       ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการมีองค์ประกอบ 2 ประการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 8-15, 2545) คือ

        1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารควรจะได้รับอาหารตามที่สั่ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นบริการที่ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการ แต่ละประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

        2. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการนำเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ

        จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการนำเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการมีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นก็ย่อมจะนำมาซึ่งความพึงพอใจในบริการนั้น แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้ที่คาดหวัง ผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการนำเสนอบริการได้ จึงสามารถแสดงเป็นภาพองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการได้ดังนี้

 

                การรับรู้การบริการ                             การรับรู้การบริการ

        ที่ควรจะเป็น               ที่เกิดขึ้นจริง              ที่ควรจะเป็น               ที่เกิดขึ้นจริง

 

       
       

 

               

การรับรู้คุณภาพ                                       การรับรู้คุณภาพ

                    ของผลิตภัณฑ์บริการ                              ของการนำเสนอบริการ

 

                                     ความพึงพอใจในการบริการ

 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ

       

        ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ต่างมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานบริการ ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจในการบริการจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป ทั้งต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หน่วยที่ 8-15, 2545)

        กระบวนการให้บริการ

       การบริการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและองค์ประกอบเช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น โดยเริ่มจากผู้รับบริการมีความต้องการการบริการ (ปัจจัยนำเข้า) และความต้องการนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้รับบริการแสวงหาการบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนได้ ดังนั้นจึงเกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ ในการที่ผู้รับบริการจะแสดงความต้องการออกมาเพื่อที่ผู้ให้บริการเกิดการรับรู้ และมีการดำเนินการในอันที่จะสนองตอบความต้องการนั้น (กระบวนการให้บริการ) จนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ (ปัจจัยนำออก) ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ ซึ่งอาจเป็นทางบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับบริการที่ถูกตอบสนองจะเป็นไปตามความคาดหวังได้มากน้อยเพียงใด (ข้อมูลย้อนกลับ) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หน่วยที่ 1-7, 2545)

 

                                   
   

ปัจจัยนำออก

 
   

ปัจจัยนำเข้า

 
 

กระบวนการให้บริการ

 
 
   

การได้รับบริการและความพึงพอใจต่อการบริการ

 
   

การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

 
 

ความต้องการบริการ

 
           
 
 
 
     
       
 
 
   

ข้อมูลย้อนกลับ                                                                

การ

 
 
   

การประเมินความรู้สึกนึกคิดต่อการบริการที่ได้รับกับความต้องการบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กระบวนการให้บริการ

              เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของการบริการ

              โดยทั่วไปเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของการบริการ ที่ต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่ผู้รับบริการคาดหวัง หากองค์กรใดตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของการบริการ เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและติดใจที่จะใช้บริการ จำเป็นต้องทำความเพื่อวางไว้และคำนึงถึงคุณลักษณะดังกล่าว 10 ประการ ดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   หน่วยที่ 1-7, 2545)

 1. ลักษณะของการบริการ (appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรือจับต้องได้ใน

การให้บริการ เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ

 1. ความไว้วางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการ ตาม

คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง

 1. ความกระตือรือร้น (responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและ

พร้อมที่จะให้บริการทันทีทันใด

 1. ความเชี่ยวชาญ (competence) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการที่

รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความมีอัธยาศัยนอบน้อม (courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตที่สุภาพอ่อนน้อม

เป็นกันเอง รู้จักให้เกียรติผู้อื่น จริงใจ มีน้ำใจ และเป็นมิตรของผู้ปฏิบัติงานบริการ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

 1. ความน่าเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นด้วยความ

ซื่อตรงและซื่อสัตย์สุจริตของผู้ปฏิบัติงานบริการ

          7.  ความปลอดภัย (security) หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยและปัญหาต่างๆ

        8. การเข้าถึงบริการ (access) หมายถึง การติดต่อเข้ารับบริการด้วยความสะดวกไม่ยุ่งยาก

        9. การติดต่อสื่อสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และสื่อความหมายได้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและรับฟังผู้ใช้บริการ

        10.   ความเข้าใจลูกค้า (understanding customer) หมายถึง ความพยายามในการค้นหาและทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว ้ภาษาที่เข้าใจง่ายลัาริการ

ุณลักษณะดังกล่าว มเข้าใจกับผู้ปฏิบ

การวัดความพึงพอใจ

ภณิดา  (2541) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้

 1. การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทำได้ในลักษณะ

กำหนดคำตอบให้เลือกหรือตอบคำถามอิสระ คำถามดังกล่าว  อาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ

 1. การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง  ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี

จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นจริง

 1.     การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่า

จะเป็นการแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน

บุญเรียง (2539) แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจว่าความพึงพอใจเป็นทัศนคติ

หรือเจตคติที่เป็นนามธรรมที่เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติได้โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนะคติได้โดยทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จำกัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ถ้าหากบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง  ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัดโดยทั่ว ๆไป สอดคล้องกับรายงานของ ปทุม (2541) กล่าวว่าความพึงพอใจ เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตได้ โดยอาศัยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นและการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้

คำสำคัญ (Tags): #บริการ
หมายเลขบันทึก: 492001เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 03:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 14:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (170)

ของบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

ขอบรรณาณุกรม ได้ไหมค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยนะคับ

ปาริชาติ เสนานนท์

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อไปใช้อ้างอิงในการวิจัยด้วยหน่อยนะคะ

[email protected]

ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ขอบรรณานุกรมด้วยนะค่ะ จะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัย

เพราะบทความของท่านมีความจำเป็นต่องานวิจัยของดิฉันอย่างมาก

ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่า จะนำไปอ้างอิงค์งานวิจัยค่า ขอบคุนค่า


รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อ นำไปอ้างอิงค์งานวิจัยหน่อยครับ แล้วแต่เจ้าของผลงานจะเห็นสมควรครับ ขอ ขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปทำวิจัยค่ะ [email protected]


ชัยยุทธ สุวรรณดี รบกวนขอบรรนานุกรมด้วยครับ จะนำไปทำวิจัยครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรนานุกรมด้วยครับ จะนำไปทำวิจัยครับ ขอบคุณครับ

ขอบรรณานุกรมด้วยครับ บทความมีประโยชน์มากครับ จะใช้ทำวิจัยครับ

[email protected]

ขออ้างอิงได้ไหมค่ะ ขอทราบชื่อผู้แต่งด้วยค่ะ ขอความกรุณาค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุวนันท์ ปะโพธิ์ทิง

ขอบคุณมากๆคะ ขอบบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะเอาไปอ้างในงานวิจัย

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับจะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ


[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมค่ะ จะใช้ในการอ้างอิงค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ จะใช้อ้างอิงจ้า [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ ^^

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมจะได้ไหมครับ ผมจำนำไปอ้างอิงงานวิจัย

ขอบคุณร่วงหน้าครับ

บัณฑิต เตชะรัตนะพงศ์ศิริกุล

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ>>[email protected]<<

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

จะนำไปทำวิจัย บทความดีมากๆค่ะ

[email protected]

 1. รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะจะนำไปใช้อ้างอิงในการทำวิจัยค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วย บทความมีประโยชน์มากค่ะ จะใช้ทำวิจัยค่ะ


รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย


รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ จะนำไปอ้างอิงกับวิจัยคะ บทความมีประโยชน์เป็นอย่างมากคะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมนะคะ จะไปอ้างอิงงานวิจัยค่า ขอบคุณมากๆเลยนะคะ


[email protected]

รบกวนขอบรรณนานุกรมหน่อยค่ะเพราะบทความของท่านมีความสำคัญกับการทำวิจัย ขอบคุณมากค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณนานุกรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะจะนำไปใช้อ้างอิงในการทำวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมอ้างอิงด้วยนะค่ะจะเอาไปทำงานวิจัยค่

รบกวนหน่อยน่ะค่ะ ขอบรรณานุกรม หน่อยค่ะ


รบกวนขอความกรุณาขอบรรณานุกรมเพื่อใช้มาอ้างอิงในการวิจัยทีครับ

ขอบรรณานุกรม ไปอ้างอิงงานวิจัยหน่อยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงงานวิจัยหน่อยนะค่ะ

[email protected]

รบกวนขอความกรุณาขอบรรณานุกรมเพื่อใช้มาอ้างอิงในการทำวิจัยหน่อยครับผม

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อไปอ้างอิงวิจัยหน่อยนะคะ

ส่งมาที่เมล [email protected] นี้นะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยทีครับ ที่อีเมล [email protected] ขอขอบคุณ ณ.ที่นี้ด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหย่อยนะคะ จำเป็นต่องานวิจัยจริงๆคะ ที่อีเมล์ [email protected] นะคะ รบกวนด้วยนะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย ที่อีเมล์ [email protected]

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยทีครับ ที่อีเมล [email protected] ขอขอบคุณ ณ.ที่นี้ด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม จะนำไปใช้ในงานวิจัยจบคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยที่ [email protected] ขอบคุณคะ

อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/492001

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงวิจัยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ จะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ


[email protected]

รบกวนข้อมูลผู้ทำบทความหน่อยครับ จะนำไปอ้างงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ จะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะใช้อ้างอิงในโครงการวิจัยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณนานุกรมหน่อยคะใช้อ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณล่วงหน้านคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะใช้อ้างอิงในโครงการวิจัยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะจะไม่ทำวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ จะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่องานวิจัยหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยทีครับ ที่อีเมล [email protected] ขอขอบคุณ ณ.ที่นี้ด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยทีครับ ที่อีเมล [email protected] ขอขอบคุณ ณ.ที่นี้ด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมส่งมาที่ [email protected] ด้วยครับ

รบกวนส่งแหล่งอ้างอิงมาให้หน่อยนะครับ


ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

รบกวนส่งอ้างอิงมาให้หน่อยครับ

[email protected]

รบกวนส่งอ้างอิงมาให้หน่อยครับ

[email protected]

รบกวนส่งแหล่งอ้างอิงมาให้หน่อยนะครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเเพื่อนำไปอ้างอิงในงานวิจัยด้วยค่ะ ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ  [email protected]  ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยครับ  [email protected] ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยจบคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยทีครับ ที่อีเมล [email protected] ขอขอบคุณ ณ.ที่นี้ด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยทีครับ ที่อีเมล [email protected] ขอขอบคุณ ณ.ที่นี้ด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานววิจัยด้วยคะ  ที่อีเมล์ [email protected] ขอบคุณมากคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานววิจัยด้วยคะ  ที่อีเมล์ [email protected] ขอบคุณมากคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อเขียนอ้างอิงในการวิจัยด้วยค่ะ ที่ E-mail : [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อเขียนอ้างอิงในการวิจัยด้วยค่ะ ที่ E-mail : [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้ในการอ้างอิงงานวิจัยได้ไหมคะ  E-mail: [email protected]  ขอบล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะ จะใช้อ้างอิงงานวิจัยค่ะ E-mail : [email protected] ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้มั๊ยคะ...จะใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

[email protected]  ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะ จะใช้อ้างอิงงานวิจัยค่ะ E-mail : [email protected] ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรรมหน่อยได้ไหมคะ จะเอาไปอ้างอิงงานวิจัยค่ะ Email : [email protected] ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ​จะเอาไปอ้างอิงในวิจัยค่ะ​ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ​จะเอาไปอ้างอิงในวิจัยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ​จะเอาไปอ้างอิงในวิจัยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ​จะเอาไปอ้างอิงในวิจัยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ​จะเอาไปอ้างอิงในวิจัยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยครับ ขอบคุณมากครับ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยครับ ขอบคุณมากครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้ในงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณาณุกรมเพื่อนำไปใข้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขออ้างอิงหน่อยนะคะ จะเอาไปทำรายงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยครับ ขอบคุณมากครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงาน ขอบคุณคะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ[email protected]

รบกวนขอ บรรณานุกรมหน่อยคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณ

iบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ : [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการทำโครงการด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ เพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมค่ะ ส่งมาที่เมลล์ [email protected]รบกวนหน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมค่ะ รบกวนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ [email protected]

รบกวนขออ้างอิงด้วยได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะEmail - [email protected]ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขออ้างอิงด้วยได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะEmail - [email protected]ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอที่มาหน่อยนะคะ ต้องนำไปใช้เป็นอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอที่มาหน่อยนะคะ ต้องนำไปใช้เป็นอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอ บรรณานุกรม ด้วยค่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยคะ

รบกวนของบรรณานุกรมไปอ้างอิงวิทยานิพนธ์หน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะนําไปเขียนวิเคราะห์

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ Email : [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิงในคู่มือด้วยได้มั้ยคะ ขอบพระคุณค่ะ

ปิยะธิดา มาตรโคกสูง

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิงในคู่มือด้วยได้มั้ยคะ ขอบพระคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมค่ะ จะนำไปใช้ใการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เเสงกฤช หงษ์สมศรี

บกวนขอบรรณานุกรมครับ จะนำไปใช้ใการเขียนอ้างอิง การทำวิจัยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณนะคะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำโครงงานหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำโครงงาน ขอบคุณมากๆค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการอ้างอิงทำวิจัย

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการอ้างอิงทำวิจัยค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ @[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเขียนอ้างอิง การทำโครงงาน ขอบคุณมากๆค่ะ

นางสาวศศิธร ปุนยัง

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการอ้างอิงทำวิจัย ซึ่งสำคัญมากๆเลยคะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงการทำ Thesis ค่ะ[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้ทำ บัณฑิตนิพนธ์ ด้วยนะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยทีครับ ที่อีเมล [email protected] ขอขอบคุณ ณ.ที่นี้ด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้ทำ บัณฑิตนิพนธ์ หน่อยคะ อีเมล [email protected] ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้ในงานภาคนิพนธ์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้ในวิจัยด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้ในวิจัยด้วยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อไปใช้ในการวิจัยหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อไปใช้ในการวิจัยหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อไปใช้ในการวิจัยหน่อยค่ะ

น้ำทิพย์ หวังสิวกลาง

รบกวนขอบรรณานุกรมใช้อ้างอิงในวิจัยหน่อยคะ

ขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงงานวิเคราะห์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมใช้อ้างอิงในวิจัยหน่อยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ[email protected]ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท