GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทฤษฎีความพึงพอใจ

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

       ความหมายของความพึงพอใจ

       ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ

ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ทำ และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การอีกด้วย

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง

 

กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น

นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น

 

        แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

         Shelly  อ้างโดย ประกายดาว  (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอื่นๆ ขณะที่วิชัย  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน

         พิทักษ์  (2538) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น

        สุเทพ  (2541) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด้วยกัน 4 ประการ คือ

 1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้

ประกอบกิจกรรมต่างๆ

 1. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดล้อมในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย

 1. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆที่สนองความต้องการของ

บุคคล

 

 1. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้

ร่วมกิจกรรม อันจะทำให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทำให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม

        ขณะที่ ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานนั้นมี 3 ประการ คือ

 1. ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

งาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน เพศ จำนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทำงาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น

 1.  ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทำงาน ฐานะทาง

วิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ทำงาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

 1. ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความมั่นคงในงาน

รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ สภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน เป็นต้น

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

        Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์

        1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)

        อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คำตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ

        1.1     ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค

        1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย

1.3   ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน

1.4   ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือ

และสถานะทางสังคม

1.5      ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ

        บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลำดับต่อไป

        2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์

       ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคำที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก

ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทำสิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลำบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ

 1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า

มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ

 1. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ

พยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จำเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป

 1. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุข

เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ความพึงพอใจ
หมายเลขบันทึก: 492000
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 11
ความเห็น: 209
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น   

รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยค่ะจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

รลกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ

รบกวนส่งมาในเมลล์นี้: [email protected]


ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนข้อบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยคะ ขอบคุณมากนะคะ
ส่งทางเมลก็ได้คะ [email protected]

ขอบคุณมากๆคะ^^

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จำนำไปอ้างอิงการทำวิจัยค่ะ


ขอบคุณมากๆค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปอ้างอิงในการทำวิจัย

ขอบคุรค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างในวิจัย

[email protected] ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีจะเอาไปทำวิจัย ขอบคุณครับ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ ทำวิจัยคร้า ขอบคุณมากคร้า

[email protected]

ขออนุญาติ ขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ ได้โปรดกรุณา ขอบคุณมากครับ

เมลย์นะครับ: [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรรมด้วยค่ะ [email protected]

รบกวนขอ บรรณานุกรรมหน่อยได้ไหมอ่ะค่ะ

[email protected]

ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ จะนำไปใส่ในงานวิจัย

รบกวนด้วยนะคะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ ขอบคุณคะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปอ้างอิงในการทำวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอามาทำวิจัยค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยจ้า [email protected]

ขอบคุณมากๆเลยจ้า

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ ขอบคุณคะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอ บรรณานุกรมหน่อยคะ

[email protected] ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะทำงานวิจัย [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ [email protected]

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ


รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างในงานวิจัยค่ะ..ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างในงานวิจัยค่ะ

ขอบคุณค่ะ [email protected]

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะรบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างในงานวิจัยค่ะ


รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงงานวิจัยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคับ [email protected]

ขอรบกวนช่วยกรุณาส่งบรรณนุกรรมให้หน่อยได้ไหมคะ จะนำไปอ้างในวิจัยค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ พอดีเนื้อหามีประโยชน์มากๆเลยค่ะ จึงจะใช้ในการทำวิจัยค่

ขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ จะศึกษาเพิ่มเติมทำวิจัยครับ

[email protected]

รบกวนขอบรรนานุกรมหน่อยครับ(ทำวิจัยครับ)

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคับ ทำวิจัย [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคับ ทำวิจัย....[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ เพื่อการทำวิจัยคะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ ...[email protected] mail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ

ขออ้างอิงไหนกันทำวิจัยหน่อยค่ะ

ขอบคุยนะค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ....ขอบคุณล่วงหน้าคะ


รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิงงานวิจัยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ID Line : the_red_apple

E-mail : [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิงงานวิจัยด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปใช้อ้างอิงค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อไปใช้อ้างอิงในการวิจัยด้วยนะคะ

รบกวนส่งที่ [email protected]

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ จะทำรายงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ พอดีทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ทำงานวิจัยค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปใช้ทำงานวิจัย

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปใช้ทำงานวิจัย

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปใช้ทำงานวิจัย

ขอบคุณค่ะ ([email protected])

ขอ บรรณานุกรมหน่อยคับ ขออนุญาตอ้างอิงในงานวิจัย คับ ขอบคุณคับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ไปทำวิจัยครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะเอาไปใช้ทำงานวิจัย ขอบคุณครับ
([email protected])

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ พอดีเนื้อหามีประโยชน์มากๆเลยค่ะ จึงจะขอนำไปใช้ในการทำวิจัยค่ะ ^^

ขอรบกวน ขอบรรณานุกรมด้วยเช่นกันนะคะ เพื่อจำทำอ้างอิงวิจัยค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ

[email protected]

ข้อมุลเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ รบกวนขออ้างอิงไปประกอบการวิจัยได้ไหมคะ

[email protected]

ขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ

[email protected]

ข้อมุลเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

[email protected] ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

รบกวนขอ บรรณานุกรมด้วยค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ

[email protected]

ตอนนี้กำลังทำวิจัยที่มีหัวข้อเกี่ยวกับความพึงพอใจอยู่พอดีเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะ หากไม่เป็นการรบกวน ขอทราบถึงบรรณานุกรมเพื่่อนำไปอ้างอิ่งด้วยคนค่ะ

Email : [email protected]

รบกวนขอ บรรณานุกรมด้วยคับ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจอยู่ครับ [email protected]

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับขอบคุณ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

ขออ้างอิงหน่อยค่ะ พอดีทำวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

พอดีกำลังทำงานวิจัยอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวน ขอบรรณานุกรม ได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอความกรุณา ให้บรรณานุกรม ครับ ขอบคุณมากครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม ได้ไหมค่ะ ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยครับ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำวิจัย

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยค่ะ.....

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ

[email protected]

ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมไปใส่ในเล่มวิจัยหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยอีกคนได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

รบกวนขอ บรรณนุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]


ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ [email protected] ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะเอาไปอ้างอิงค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ทำโครงงานวิจัยค่ะ ([email protected])

ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม อ้างอิงด้วยน่ะค่ะ พอดีต้องการนำข้อมูลไปเรียบเรียงไว้ในงานวิจัย ค่ะ ([email protected])

ขอบคุณมากน่ะค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ อยากได้ไปใส่เล่มวิจัยค่ะ
[email protected]

รบกวน ขอบรรนานุกรมครับ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ ครับ ขอบคุณครับ

ขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปทำวิจัย

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขอบคุณค่าาา

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ หนูจะนำไปทำวิจัย ขอบพระคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณรนุกรมด้วยค่ะ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ [email protected]

รบกวนขอบรรณารุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมไปทำอ้างอิงหน่อยครับ [email protected]

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น