ทฤษฎีความพึงพอใจ

prasert rk

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

       ความหมายของความพึงพอใจ

       ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ

ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ทำ และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การอีกด้วย

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง

 

กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น

นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น

 

        แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

         Shelly  อ้างโดย ประกายดาว  (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอื่นๆ ขณะที่วิชัย  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน

         พิทักษ์  (2538) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น

        สุเทพ  (2541) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด้วยกัน 4 ประการ คือ

  1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้

ประกอบกิจกรรมต่างๆ

  1. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดล้อมในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย

  1. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆที่สนองความต้องการของ

บุคคล

 

  1. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้

ร่วมกิจกรรม อันจะทำให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทำให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม

        ขณะที่ ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานนั้นมี 3 ประการ คือ

  1. ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

งาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน เพศ จำนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทำงาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น

  1.  ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทำงาน ฐานะทาง

วิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ทำงาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

  1. ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความมั่นคงในงาน

รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ สภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน เป็นต้น

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

        Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์

        1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)

        อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คำตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ

        1.1     ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค

        1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย

1.3   ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน

1.4   ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือ

และสถานะทางสังคม

1.5      ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ

        บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลำดับต่อไป

        2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์

       ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคำที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก

ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทำสิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลำบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ

  1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า

มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ

  1. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ

พยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จำเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป

  1. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุข

เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mgnt

คำสำคัญ (Tags)#ความพึงพอใจ

หมายเลขบันทึก: 492000, เขียน: 22 Jun 2012 @ 03:25 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:28 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 13, ความเห็น: 451, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
กิตติภูมิ
IP: xxx.76.28.110
เขียนเมื่อ 

รบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยครับ ส่งทาง [email protected]

อุษณีย์
IP: xxx.88.195.121
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขออนุญาตนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

รัชนก
IP: xxx.88.59.24
เขียนเมื่อ 

รบกวนด้วยค่ะ จะใช้อ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

รัชนก
IP: xxx.88.59.24
เขียนเมื่อ 

รบกวนด้วยค่ะ จะใช้อ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ [email protected]
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

กนกวรรณ
IP: xxx.206.14.161
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ 

[email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ศิวาพร
IP: xxx.145.43.117
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ 

[email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

romlah
IP: xxx.154.60.5
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

romlah
IP: xxx.154.60.5
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ลูกเกต
IP: xxx.173.46.66
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์จากผู้ลง ส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมค่ะ พอดีทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ค่ะ [email protected]

pitchaya
IP: xxx.204.117.73
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์จากผู้ลง ส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมค่ะ พอดีทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ค่ะ [email protected]

Kongphop
IP: xxx.121.210.53
เขียนเมื่อ 

รบกวนช่วยส่งบรรณานุกรมด้วยนะครับ เพื่อนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณมากครับ

นายพัฒนะ เหล่าวิบูลย์ชัยกิจ
IP: xxx.99.159.149
เขียนเมื่อ 

พี่ครับ ผมอยากจะรบกวนขอบรรณานุกรมด้วยอ่ะครับ พอดีผมทำโครงการอยู่พอดีครับ

ขอบคุณครับ ^ ^  

ส่งมาทางเมลล์หรือเฟซผมก็ได้นะครับ [email protected] 

fb : พัฒนะ เหล่าวิบูลย์ชัยกิจ

หวาน
IP: xxx.145.28.7
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ พอดีจะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

[email protected] ขอบคุณค่ะ

อธิชา
IP: xxx.29.18.253
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อย จะใช้ในงานวิจัยคะส่งเข้าเมลนี้นะคะ

[email protected] ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 

ชินวัตร
IP: xxx.4.25.89
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้ในงานวิจัยครับ

[email protected] ขอบพระคุณครับ

Manimayy
IP: xxx.41.171.9
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย
IP: xxx.232.82.183
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ํีYuiZii
IP: xxx.99.163.231
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยคะ

[email protected] ขอบคุณคะ

ีyuizii
IP: xxx.99.163.231
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย

[email protected] 

ขอบคุณคะ


ืnooky
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย

[email protected]

ขอบคุณค่ะ

ืnooky
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย

[email protected]

ขอบคุณค่ะ

Phongphan
IP: xxx.232.160.190
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ 

mild
IP: xxx.4.41.167
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ พอดีจะเอาไปใส่ในวิจัยค่ะ #ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

mild
IP: xxx.4.41.167
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ พอดีจะเอาไปใส่ในวิจัยค่ะ #ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

Cho
IP: xxx.27.109.100
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ เพื่อจะได้นำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบพระคุณที่กรุณาค่ะ

[email protected]

Cho
IP: xxx.27.109.100
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ เพื่อจะได้นำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบพระคุณที่กรุณาค่ะ

[email protected]

ขอบรรณานุกรมไปใช้อ้างอิงงานวิจัยค่ะ
IP: xxx.30.81.219
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ พอดีจะเอาไปใส่ในวิจัยค่ะ #ขอบคุณมากค่ะ

อัน
IP: xxx.55.134.164
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

อัน
IP: xxx.55.134.164
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

อัน
IP: xxx.55.134.164
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

อัน
IP: xxx.55.134.164
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

Churi
IP: xxx.46.5.178
เขียนเมื่อ 

รบกวนบรรณานุกรมด้วยนะคะ

[email protected]

ขอบคุณด้วยนะคะ

สมชาย มณฑา
IP: xxx.4.242.245
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมพอดีจะใช้ในการอ้างอิงวิจัยครับผม [email protected]

ฝ้าย
IP: xxx.48.248.134
เขียนเมื่อ 

รบกวนขออ้างอิงหน่อยค่ะ  ส่งมาทางเมล์ [email protected]

NiTYa
IP: xxx.232.73.191
เขียนเมื่อ 

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยนะคะ  [email protected]

Play
IP: xxx.130.165.153
เขียนเมื่อ 

รบกวนขออ้างอิงหน่อยค่ะ [email protected]

Patharida
IP: xxx.206.251.63
เขียนเมื่อ 

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยนะคะ

[email protected]

nawaporn
IP: xxx.24.181.7
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ [email protected]

ปัทมา
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ได้ความรู้มากค่ะ

ปัทมา
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ได้ความรู้มากค่ะ

Chayanit
IP: xxx.28.78.15
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณค่ะ [email protected]

ภคิน
IP: xxx.183.136.66
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณครับ [email protected]

ภคิน
IP: xxx.183.136.66
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณครับ [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณครับ [email protected]

maythinee
IP: xxx.78.149.206
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณค่ะ [email protected]

s
IP: xxx.6.150.176
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคนค่ะ จะเอาไปทำทำวิจัยค่ะ [email protected]

r
IP: xxx.28.35.153
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปทำวิจัยค่ะ [email protected]

chani
IP: xxx.231.225.82
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะอ้างอิงในวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

eyeeeee
IP: xxx.231.193.54
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะอ้างอิงในวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

ปาล์มมี่
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

srichan
IP: xxx.25.77.9
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

ทราย
IP: xxx.24.124.47
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ

ประวิทย์
IP: xxx.183.206.70
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ 

อีเมล [email protected]

ณัฐพงศ์
IP: xxx.7.120.71
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ 

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลเป็นประโยชย์มากๆค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ดิฉันจะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

[email protected]

อริศรา สุยะ
IP: xxx.155.47.85
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะไปใส่อ้างอิงค่ะ ขอบคุณค่ะ

อริศรา สุยะ
IP: xxx.155.47.85
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะไปใส่อ้างอิงค่ะ ขอบคุณค่ะ

เบียร์
IP: xxx.120.250.173
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะใช้สำหรับงานวิจัย [email protected] ขอบคุณค่ะ

ปู
IP: xxx.88.42.163
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณาณกรม หน่อยน่ะค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

สุวรรณรัตน์ เส้งเซ่ง
IP: xxx.183.73.109
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณาณกรม หน่อยน่ะค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยครับ [email protected]

เก่ง
IP: xxx.183.201.187
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณาณกรมหน่อยครับ
จะนำไปใช้ในงานวิจัยครับ
[email protected]

Jongkonkorn
IP: xxx.7.102.71
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยค่ะ เพื่อจะใช้สำหรับงานวิจัย 

[email protected] 

ขอบคุณค่ะ

Supaporn
IP: xxx.24.102.21
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะเพื่อใช้โครงงาน 

[email protected] 

ขอบคุณค่ะ

ฬฬิ
IP: xxx.22.96.41
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะอ้างอิงในวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ  [email protected]

เม
IP: xxx.97.99.14
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยนะคะ จะอ้างอิงในวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

ติว
IP: xxx.30.119.7
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุนครับ

ติว
IP: xxx.30.119.7
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุนครับ [email protected]

Kidzkat
IP: xxx.29.38.246
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงงานวิจัย [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงงานวิจัย
IP: xxx.24.98.131
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงงานวิจัย
IP: xxx.24.98.131
เขียนเมื่อ 

AMG
IP: xxx.6.232.88
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับจะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

อาจารี
IP: xxx.232.102.224
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะเขียนอ้างอิงในวิจัยค่ะ

นาเรศ
IP: xxx.29.62.202
เขียนเมื่อ 

บกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ ขออนุญาตนำไปใช้ในงานวิจัยครับ

วิลาวัลย์
IP: xxx.58.243.97
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะจะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

mail : [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะจะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

[email protected]

ff24
IP: xxx.204.119.71
เขียนเมื่อ 

รบกวนส่งบรรนานุกรมให้ที่ [email protected]  หน่อยนะคะจะเอาไปอ้างอิงในวิจัย

ขอบคุณค่ะ

ff24
IP: xxx.204.119.71
เขียนเมื่อ 

รบกวนส่งบรรนานุกรมให้ที่ [email protected]  หน่อยนะคะจะเอาไปอ้างอิงในวิจัย

ขอบคุณค่ะ

mamami
IP: xxx.29.11.228
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยคนค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

[email protected]

earnonicha
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนของบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปใช้ในการทำภาคนิพนธ์ ขอบคุณค่ะ [email protected]

jongluck
IP: xxx.183.153.49
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่าา [email protected]

gamechana
IP: xxx.28.9.129
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ

สิทธิชับ
IP: xxx.24.187.164
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณมากๆสิทธิชัยครับ

สิทธิชัย
IP: xxx.24.187.164
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบมากครับ

[email protected]

Kornrawee
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่อ้างอิงในวิจัย ขอบคุณค่ะ

Kornrawee
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่อ้างอิงในวิจัย ขอบคุณค่ะ

Kornrawee
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่อ้างอิงในวิจัย ขอบคุณค่ะ 

[email protected]

Sunparon
IP: xxx.196.10.192
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ

Sunparon
IP: xxx.196.10.192
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ

Orrawanya
IP: xxx.47.3.214
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมส่งเข้าเมล์นี้ด้วยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยปริญญาโทค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
[email protected]

Orrawanya
IP: xxx.168.4.28
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมส่งเข้าเมล์นี้ด้วยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยปริญญาโทค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
[email protected]

chontida
IP: xxx.183.233.20
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปทำงานวิจัย ขอบคุณค่ะ E-mail  [email protected]

สายันต์
IP: xxx.169.68.52
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ [email protected]

สายันต์
IP: xxx.169.68.52
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ [email protected]

Venerable Chai
IP: xxx.55.202.202
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยจ้ะ

จะนำไปอ้างอิงใน Thesis 

โมทนาบุญ ขอบคุณมาก

Venerable Chai
IP: xxx.24.92.26
เขียนเมื่อ 

[email protected]

Venerable Chai

Panupong B.
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ  [email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น