ทฤษฎีความพึงพอใจ


แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

       ความหมายของความพึงพอใจ

       ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ

ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ทำ และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การอีกด้วย

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง

 

กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น

นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น

 

        แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

         Shelly  อ้างโดย ประกายดาว  (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอื่นๆ ขณะที่วิชัย  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน

         พิทักษ์  (2538) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น

        สุเทพ  (2541) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด้วยกัน 4 ประการ คือ

 1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้

ประกอบกิจกรรมต่างๆ

 1. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดล้อมในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย

 1. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆที่สนองความต้องการของ

บุคคล

 

 1. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้

ร่วมกิจกรรม อันจะทำให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทำให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม

        ขณะที่ ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานนั้นมี 3 ประการ คือ

 1. ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

งาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน เพศ จำนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทำงาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น

 1.  ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทำงาน ฐานะทาง

วิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ทำงาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

 1. ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความมั่นคงในงาน

รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ สภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน เป็นต้น

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

        Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์

        1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)

        อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คำตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ

        1.1     ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค

        1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย

1.3   ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน

1.4   ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือ

และสถานะทางสังคม

1.5      ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ

        บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลำดับต่อไป

        2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์

       ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคำที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก

ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทำสิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลำบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ

 1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า

มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ

 1. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ

พยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จำเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป

 1. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุข

เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย

คำสำคัญ (Tags): #ความพึงพอใจ
หมายเลขบันทึก: 492000เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 03:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 03:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (827)

มีบรรณานุกรมไหมคะ  ขอหน่อยค่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ 

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ     ขอบคุณค่ะ 

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรม หน่อย ครับ จะทำ วิจัย

ขอบรรณานุกรม ซิกมันด์ ฟรอยด์ แบ่งประเภคความพึงพอใจกรณีได้ 3 ประเภท บรรณานุกรม ค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยน่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยน่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยน่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสาวนิภา รอดเขียว

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

ขอบรรณานุกรมค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ  ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ ขอบคุณคะ

ขอบรรณุกรมหน่อยครับ

ขอบรรณานุกรมด้วยนะค้าาา

ขอบรรณานุกรม หน่อยค่ะ

ขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ

ขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมค่ะ tana.sirasakorn@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ napeenapung@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับพอดีจะทำวิจัยครับ

ขอบรรณานุกรมหน่อยคับ nutthapon36@gmail.com

ขอบรรณานุกรมหน่อยคะ tuktanook1015@hotmail.com ขอบคุณคะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ Ampmutita@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

นางเสาวลักษณ์ สุทธิพรโอภาส

ขอบรรณานุกรมหน่อยคะ ขอบคุณค่ะ


ขอบรรณานุกรมที่ค่ะ จะทำวิจัยขอบพระคุณล่วงหน้าค่า

Chainarong_pum@hotmail.com

อยากได้บรรนานุกรมด้วยคร้า

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ to_chompu@hotmail.com

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ popstomshadow@gmail.com

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ Bawpanya_2536@hotmail.com

ขอ เอกสารอ้างอิงน่อย ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ inee2524@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ เพื่อทำวิจ

ขอบคุณครับ

ขอบรรณานุกรมด้วยคะ

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^ fonyankle@hotmail.com

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

Doublebewv@gmail.com

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ bmdubew@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคนครับ tacky_tack9@hotmail.com ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ BBenzza_c@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรรมด้วยคะ Sarunyathipi@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมค่ะ กำลังทำวิจัยอยู่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน

รบกวนขอบรรณานุกรม ด้วยค่ะ เพื่อทำวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม ด้วยครับ เพื่อทำวิจัยครับ

ขอบรรณานุกรม ด้วยคะ เพื่อทำวิจัยคะ


รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ ต้องใช้อ้างอิงรายงานค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ ใช้เพื่อทำวิจัยครับ nagyuranan@hotmail.com

 1. ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างอิง เพื่อทำวิจัยค่ะ . Chanyeol_chalida@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างในงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างเพื่่อใช้ในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

runpawalee.buaboon@gmail.com

ขอบรรณนุกรมหน่อยคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ plaping_hoysri@hotmail.com

ขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ


รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ patcharin0055@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมคะ กำลังทำวิจัยเรื่องนี้อยู่คะ niranat@aims.ac.th ขอบคุณมากค่ะ

ขอบบรรณานุกรมด้วยค่ะ..จะเอาไปอ้างอิงในวิจัยค่ะ

ขอ บรรณารุกรม ด้วยครับ จะอ้างอิงวิจัย

ขอ บรรณารุกรม ด้วยครับ จะอ้างอิงวิจัย.....

ขอบรรรนุกรมหน่อยค่ะ kwkanok@gmail.com

ขอ บรรณานุกรมหน่อยคับ


ขอบรรนานุกรมด้วยค่ะ ploypisut-3-@hotmail.com

จะนำข้อมูลไปทำงานวิจัยค่า

ขอบรรณานุกรมด้วยคะ ขอบคุนค่ะ

พี่ๆครับผมขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะใช้อ้างอิงงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ khunruedee.nan.444@gmail.com

ขอ บรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะ @momoro717@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค้ะ จะทำไปทำโครงการ @cnanniiwrp@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรรมหน่อยได้ไหมค่ะ baankwon@gmail.com ขอบคุณค่ะ

พี่ๆครับผมขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะใช้อ้างอิงงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ dee_4413@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรรมหน่อยนะคะ devil_santa2010@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ จะทำงานวิจัยค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ต้องนำไปใช้งานวิจัย ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะค้ะ ^^

รบกวนขอบรรณานุกรรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ

รบกวนส่งมาที่เมล์นี้เลยนะคะ acchamp.chiicha@gmail.com

รบกวนขอ อ้างอิงนะคะ พอดีทำวิจัย ขอบคุณค่

รบกวนขออ้างอิงนะคะ พอดีทำวิจัยจะเอาไปอ้างอิง ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยครับผม ทำวิจัยครับ

ขอบรรณานุกรมด้วยครับ

ขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ ? warinthorn.np@gmail.com ขอบคุณมากนะคะ

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ใช้ทำวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ Natnareew8@gmail.com

ขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ iamdevil1234@gmail.com

ขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ sarochachaiviset@gmail.com ขอบคุณค่ะ


รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะอ้างอิงงานวิจัย w_1980_wit@hotmail.com ขอบคุณครับ

รบกวน ขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมค่ะ masar37766@gmail.com

ขอบรรณนุกรมด้วยคนค่ะ momayzeer@gmail.com


รบกวนขอ บรรณนุกรมหน่อยครับ ขอบคุณครับ rungrr@hotmail.com

รบกวนขอ บรรณนุกรมหน่อยครับ ขอบคุณค่ะ tam_nuyee@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ PJinnie@hotmail.com

รบกวนขอ บรรณนุกรมด้วย ขอบคุณค่ะ

ขอบร

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ nan221236@gmail.com

ขอบรรณานุกรม จะเป็นประโยชน์มากค่ะ

ขอบรรณาณุกรม

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ vierra_sven@hotmail.com ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะใช้อ้างอิงในการทำวิจัยค่ะ nallzaohyeah@hotmail.com

รบกวนขอบรรนุกรมด้วยนะครับ จะนำมาอ้างอิงในวิจัย ขอบคุณครับ pb-.-bell@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อไปใช้อ้างอิงในการวิจัยด้วยหน่อยนะคะ

hazewara@hotmail.com

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ปาริชาติ เสนานนท์

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อไปใช้อ้างอิงในการวิจัยด้วยหน่อยนะคะ

carageenangeenan@gmail.com

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยค่ะจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

รลกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ

รบกวนส่งมาในเมลล์นี้: bboboboo1211@gmail.com


ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนข้อบรรณานุกรมเพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยคะ ขอบคุณมากนะคะ
ส่งทางเมลก็ได้คะ fernnie_frongzo@hotmail.com

ขอบคุณมากๆคะ^^

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จำนำไปอ้างอิงการทำวิจัยค่ะ


ขอบคุณมากๆค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปอ้างอิงในการทำวิจัย

ขอบคุรค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างในวิจัย

shuxian.3.wang@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีจะเอาไปทำวิจัย ขอบคุณครับ pk_plugky@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ ทำวิจัยคร้า ขอบคุณมากคร้า

586051800215@mail.rmutk.ac.th

ขออนุญาติ ขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ ได้โปรดกรุณา ขอบคุณมากครับ

เมลย์นะครับ: jack_puy@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรรมด้วยค่ะ nok.nuttanun@gmail.com

รบกวนขอ บรรณานุกรรมหน่อยได้ไหมอ่ะค่ะ

guitar_STK@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ จะนำไปใส่ในงานวิจัย

รบกวนด้วยนะคะ

pepe_khanitta@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ ขอบคุณคะ nu_f_ar@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ da4da@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปอ้างอิงในการทำวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
thanyalak.ksn@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอามาทำวิจัยค่ะ wijittra2046@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ peenapat.k@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยจ้า Kotchakornploy521@gmail.com

ขอบคุณมากๆเลยจ้า

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ ขอบคุณคะ

pimmonkichic@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอ บรรณานุกรมหน่อยคะ

Chaytan_555@hotmail.com ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะทำงานวิจัย pheung_pretty@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ saifuadery@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ


รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ yai123489@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างในงานวิจัยค่ะ..ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างในงานวิจัยค่ะ

ขอบคุณค่ะ tai.laddawan35@gmail.com

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะรบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างในงานวิจัยค่ะ


รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงงานวิจัยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

bokbok_1133@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคับ suthida00@live.com

ขอรบกวนช่วยกรุณาส่งบรรณนุกรรมให้หน่อยได้ไหมคะ จะนำไปอ้างในวิจัยค่ะ

pameesuk14@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ พอดีเนื้อหามีประโยชน์มากๆเลยค่ะ จึงจะใช้ในการทำวิจัยค่

ขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ จะศึกษาเพิ่มเติมทำวิจัยครับ

Thanakorn_wansri@hotmail.com

รบกวนขอบรรนานุกรมหน่อยครับ(ทำวิจัยครับ)

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ

suthamas.h02@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคับ ทำวิจัย ruechakorn_050@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคับ ทำวิจัย....suchada.aa20@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ golf_Nupparat@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ เพื่อการทำวิจัยคะ Meen_401@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ

jiraporn928@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ ...noinuchnim@hotl mail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ

ขออ้างอิงไหนกันทำวิจัยหน่อยค่ะ

ขอบคุยนะค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยค่ะ....ขอบคุณล่วงหน้าคะ


รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิงงานวิจัยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ID Line : the_red_apple

E-mail : pornravee_ect@yahoo.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิงงานวิจัยด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

นางสาว ณัฐฐา ไซสิงห์โต

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปใช้อ้างอิงค่ะ

รุ้งลาวัลย์ ครุฑใจกล้า

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อไปใช้อ้างอิงในการวิจัยด้วยนะคะ

รบกวนส่งที่ tuasocool@gmail.com

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ จะทำรายงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ พอดีทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ Putsaraponr555@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ทำงานวิจัยค่ะ

nan8860@hotmail.com

สิริรักษ์ อินทร์ขอ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปใช้ทำงานวิจัย

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปใช้ทำงานวิจัย

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปใช้ทำงานวิจัย

ขอบคุณค่ะ (fah.august@gmail.com)

ขอ บรรณานุกรมหน่อยคับ ขออนุญาตอ้างอิงในงานวิจัย คับ ขอบคุณคับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ไปทำวิจัยครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะเอาไปใช้ทำงานวิจัย ขอบคุณครับ
(k-chakrit_bc@hotmail.com)

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ พอดีเนื้อหามีประโยชน์มากๆเลยค่ะ จึงจะขอนำไปใช้ในการทำวิจัยค่ะ ^^

ขอรบกวน ขอบรรณานุกรมด้วยเช่นกันนะคะ เพื่อจำทำอ้างอิงวิจัยค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ

u_katung@hotmail.com

ข้อมุลเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ รบกวนขออ้างอิงไปประกอบการวิจัยได้ไหมคะ

salitta_ja1994@hotmail.com

ขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ

pk_84_4@hotmail.com

ข้อมุลเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

Suphattra-netchan@hotmail.com ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

รบกวนขอ บรรณานุกรมด้วยค่ะ kwangmano@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ

lulouch_v_britania@hotmail.com

ตอนนี้กำลังทำวิจัยที่มีหัวข้อเกี่ยวกับความพึงพอใจอยู่พอดีเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะ หากไม่เป็นการรบกวน ขอทราบถึงบรรณานุกรมเพื่่อนำไปอ้างอิ่งด้วยคนค่ะ

Email : m.nuttavadee@gmail.com

รบกวนขอ บรรณานุกรมด้วยคับ den.cuppom@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจอยู่ครับ ขอบคุณครับwuttichaideetu0@gmail.com

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับขอบคุณ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

ขออ้างอิงหน่อยค่ะ พอดีทำวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

พอดีกำลังทำงานวิจัยอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวน ขอบรรณานุกรม ได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอความกรุณา ให้บรรณานุกรม ครับ ขอบคุณมากครับ

รบกวนขอบรรณานุกรม ได้ไหมค่ะ ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยครับ Mr.mint_1993@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำวิจัย

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยค่ะ.....

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ

chaitachv@gmail.com

ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมไปใส่ในเล่มวิจัยหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยอีกคนได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ downy977@gmail.com

รบกวนขอ บรรณนุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ loveinamast155@gmail.com


ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ oatza_28@hotmail.com ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะเอาไปอ้างอิงค่ะ ขอบคุณค่ะ molly.monthakarn@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ทำโครงงานวิจัยค่ะ (praewtiktikpraew@gmail.com)

ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม อ้างอิงด้วยน่ะค่ะ พอดีต้องการนำข้อมูลไปเรียบเรียงไว้ในงานวิจัย ค่ะ (swnanoo@gmail.com)

ขอบคุณมากน่ะค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ อยากได้ไปใส่เล่มวิจัยค่ะ
thanyalak_toey@hotmail.com

รบกวน ขอบรรนานุกรมครับ เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ ครับ ขอบคุณครับ

ขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปทำวิจัย

sunatthan@gmail.co

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขอบคุณค่าาา

Pamhyuk1904@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ หนูจะนำไปทำวิจัย ขอบพระคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณรนุกรมด้วยค่ะ twisty_powder@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ pui_minniemouse@hotmail.com

รบกวนขอบรรณารุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ importance.ice@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมไปทำอ้างอิงหน่อยครับ goppy_ikik@hotmail.com

รบกวนขอข้อมูลในส่วนของ บรรณานุกรม หน่อยคะ จะนำไปใช้อ้างอิง ในงานวิจัย คะ


ขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสในการช่วยเหลือค

รบกวนขอข้อมูลในส่วนของ บรรณานุกรม หน่อยคะ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย

dear.phacharapha@gmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าค

รบกวนขอบรรณานุกรมค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ yuwadeefew@gmail.com

ขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะ Poopang06@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ melodyampamp@gmail.com

พอจะมีเนื้อหาสาระเพิ่มเติมหรือแนะนำมั้ยคะ

กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ


ขอบพระคุณคะ

Email : Varotchanok@gmail.com

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

iceloveza2541@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะเอาไปอ้างอิงค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปอ้างอิงทำวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 1. รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงทำวิจัย
 2. milo_poi@hotmail.co

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

honey_mintty@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ

รบกวนขอบรรณนานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปอ้างอิงวิจัย

หนูขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ พอดีหนูจะเอาไปทำวิจัยค่ะ

รบกวนติดต่อกลับทางอีเมลด้วยนะคะ yuphin_140239@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปอ้างอิงในการทำวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปอ้างอิงในการทำวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ nijosirinthip@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะใช้ข้อมูลมาอ้างอิงในการทำงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผมรบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะใช้ข้อมูลมาอ้างอิงในการทำงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ..... krithep.jit@kbu.ac.th

ข้อมูลมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

beever.ts73@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ข้อมูลมีประโยชน์มากๆค่ะ
nannannattiya@gmail.com
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ :)

ข้อมูลน่าสนใจ และมีประโยชน์มากครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยครับ

ขอบคุณนะครับ

pikmax_15@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

jamesuksan_02@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณาณุกรมด้วยคับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ เพื่อทำวิจัยในชั้นเรียนคะ com.waraphon@payaptechno.ac.th

iบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ

rattanakorn667@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ ขอบคุณมากนะคะ ^^

ขอรบกวนช่วยกรุณาส่งบรรณนุกรรมให้หน่อยได้ไหมคะ จะนำไปอ้างในวิจัยค่ะ


รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

Sitihayar01@gmail.com


รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

bluesoda75@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

tangmoee34@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณมากค่ะ


รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

jeansbit@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขออบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงงานวิจัยด้วยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ

chaitachv@gmail.com

ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้ในงานวิจัยด้วยครับ

kobest98@hotmail.com

รบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยค้า ส่งทาง mewza12312@hotmail.com

รบกวนของบรรณานุกรมเพื่อการทำวิจัยด้วยครับ

ข้อมูลมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ.

ข้อมูลดีมากๆค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมอ้างอิงได้ไหมคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

waruni_a@hotmail.com

รบกวนของบรรณานุกรมอ้างอิงด้วยค่ะ จะนำไปอ้างในวิจัย ขอบคุณมากๆ ค่ะ

รวบรวมข้อมูลได้ดีมาก! รบกวนขอบรรณาณุกรมด้วยคับ.

Royal1688

รบกวนขอข้อมูลอ้างอิง บรนณานุกรม ด้วยนะครับ จะใช้ในงานวิจัยคับ ขอบคุนมากครับ

G-MAIL >Thanawat10315@gmail.com

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรม ด้วยนะคะ ใช้ในงานวิจัยค่ะ ขอบคุนมากๆเลยนะ

jansapka@gmail.com

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้เพื่อประกอบงานวิจัย ขอบพระคุณค่ะ


รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ และวันที่ที่โพสล่าสุดด้วยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ พอดีทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

rawee1873@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ พอดีทำวิจัยอยู่ค่ะ ขอบคุณนะคะ

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ พอดีจะเอาไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ จะนำไปใช้อ้างอิงงานวิจัย


รบกวนขอ บรรณนุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ.....nittayaprasurat@gmail.com

รบกวนผมขอบรรณานุกรมหน่อยครับ

พอดีจะเอาไปใช้ทำวิจัยครับ ขอบคุณครับ

Anocha.t@yru.ac.th

รบกวนขอบรรณานุกรม จะนำไปใช้อ้างอิงงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

witch_blues@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะพอดีหนูทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความพึงใจ ขอความกรุณาส่งมาให้ที่ E-mail
chadapornwan@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รวบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ

เนื้อหามีสาระมากครับ รบกวนขอบรรณานุกรม หน่อยนะครับ tawatchai.puyk@gmail.com

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ กะลังทำวิจัยคะ

ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆ รบกวนขอบบรรณานุกรมด้วย ขอบคุณมากครับ

myartcher.1987@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ

bonus_106@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อนค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก

รบกวนขอบบรรณานุกรมหน่อยนะคะ พอดีจะเอาไปอ้างอิงวิจัยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

nan.1729@hotmail.com


รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

lamduan_tay@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะจะนำไปใช้เป็นอ้างอิงในการทำวิจัย ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยครับ

ssuphalek@gmail.com

ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก

รบกวนขอบบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีจะเอาไปอ้างอิงวิจัยครับ ขอบคุณมากครับ

kanefishing2525@gmail.com

รอกวนขอ บรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยค่ะ ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยค่ะ

wisetthanaratn1@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ patcharida_000@yahoo.com

พูลทรัพย์ จันทร์สมุด

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ พอดีจะเอาไปอ้างอิงงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยครับพอดีจะเอาไปอ้างอิงงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ พอดีจะเอาไปอ้างอิงงานวิจัยอ่าครับ poolsup0078@hotmail.com

มีใครได้บรรณานุกรมยังคะ รบกวนส่งให้หน่อยได้ไหมคะ rattikarn.intawong@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะค่ะ พอดีจะเอาไปอ้างอิงงานวิจัยค่ะ candy.namemee@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยครับ 

ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อไปใส่ในงานวิจัยหน่อยได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

netnapa_eye@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมได้มั้ยครับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณครับ

ขออนุญาตนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

phanumart.patt58@sskru.ac.th

อรรถเศรษฐ์ พุทธสุวรรณ์

ขอความอนุเคราะห์จากผู้ลง ส่งบรรณานุกรมให้ผมได้ไหมครับ จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของผมมาก

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ครับ 

E-mail: auttaseth.p@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในการทำเล่มโครงงาน ขอขอบคุณค่ะ

ข้อมูลมีประโยชน์มากค่ะ  รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยได้ไหมค่ะ จะข้ออ้างอิงลงในโครงการค่ะ nattawan.h@hotmail.com

รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยได้ไหมค่ะ จะข้ออ้างอิงลงในโครงการค่ะ jangna25@mail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมครับ ขอบคุณครับ gail1916@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ sunida19072540@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ผมขอรวบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ ผมกำลังหาข้อมูลอยู่ครับ ของคุณครับ


atiwatpromjan@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ   จะไปทำวิจัย

ngomsangad@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะไปทำวิจัย

boommanzaa7339@gmai.com


รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับผม ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอ บรรณานุกรม ด้วยครับ จะนำข้อมูลไปใส่งานวิจัย ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ssyy1112@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปทำวิจัย 

ขอบคุณค่ะ  khunoil-28@hotmail.com

รบกวนขอ บรรณานุกรม ด้วยครับ จะนำข้อมูลไปใส่งานวิจัย ขอบคุณครับ

Sittipat.7@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรม ด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปใส่งานวิจัย ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม จะเอาไปอ้างอิงวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอความมีประโยชน์อย่างมากครับ 

รบกวนขอ บรรณานุกรม ด้วยครับ จะนำข้อมูลไปใส่งานวิจัย ขอบคุณครับ

pongaraya1@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรม ด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปใส่ในงานวิจัย 

ขอบรรณานุกรม จะเป็นประโยชน์มากครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ dugdig570@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะจะนำไปทำวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ nat_8685@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะนำไปทำวิจัยครับขอบคุณมากครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงวิจัย ขอบคุณค่ะ  beam191238@gmail.com


รบกวนขอบรรณานุกรมด้วย จะไปอ้างอิงคะ wonvisatuktar@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะใช้ในการอ่้างอิงในการทำวิจัยครับ 595158060015@dpu.ac.th

ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยค่ะ รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะใช้ไปในการอ้างอิงวิจัยขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในการทำวิจัย aimaimaimaim@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในการทำวิจัย

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ จะใช้ในการทำวิจัย

aom18.upmd@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะใช้ในการทำวิจัย

kitsada0777@gmail.com


จักรพรรณ วานิชพันธ์

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ เพื่อประกอบในการทำวิจัย รบกวนตอบกลับมาที่  a9.5851111119@gmail.com

รบกวนขอบรรนานุกรม หน่อยนะค่ะจะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ pakjidtra@hotmail.com ขอบคุณคะ

ศิรัญญา ชลดรงค์รัตน์

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ธีระชัย ตั้งจิตยงสิวะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ พอดีจะนำไปประกอบการทำวิจัยครับผม

goinuyasha02@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ เพื่อใช้ในงานวิจัย 

cattie.taylor@gmail.com ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

​รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ fatim.m.aisyah@gmail.com​

.

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ เพื่อที่จะใช้ในงานวิจัย ขอบคุณล่วงหน้าครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ


รบกวนขอบรรณานุกรมส่งมาที่ teentp01@gmail.com ด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมส่งมาที่ teentp01@gmail.com ด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

อยากได้บรรณานุกรมเช่นกันค่ะ พอดีกำลังหาข้อมูลทำวิจัยค่ะ ขอบคุณนะคะ sunaree.duean@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ ส่งทางอีเมล recivegoody@gmail.com เพื่อนำไปประกอบในการทำวิทยานิพนธ์ครับ 

รบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยค้า ส่งทาง Nuttatida73@gmail.com

รบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยค้า ส่งทาง Nuttatida73@gmail.com

iบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยค่ะ ส่งทาง geegeegy602@hotmail.com

รบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยครับ ส่งทาง kittipoom.arunchod@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขออนุญาตนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

รบกวนด้วยค่ะ จะใช้อ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

รบกวนด้วยค่ะ จะใช้อ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ krajab17@gmail.com
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ 

nongmoddd.333@gmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ 

smilekeyzz@gmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอความอนุเคราะห์จากผู้ลง ส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมค่ะ พอดีทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ค่ะ areerat.ket2539@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์จากผู้ลง ส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมค่ะ พอดีทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ค่ะ 58540098@go.buu.ac.th

รบกวนช่วยส่งบรรณานุกรมด้วยนะครับ เพื่อนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณมากครับ

นายพัฒนะ เหล่าวิบูลย์ชัยกิจ

พี่ครับ ผมอยากจะรบกวนขอบรรณานุกรมด้วยอ่ะครับ พอดีผมทำโครงการอยู่พอดีครับ

ขอบคุณครับ ^ ^  

ส่งมาทางเมลล์หรือเฟซผมก็ได้นะครับ patthana.com32@gmail.com 

fb : พัฒนะ เหล่าวิบูลย์ชัยกิจ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ พอดีจะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

wansawarin127@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อย จะใช้ในงานวิจัยคะส่งเข้าเมลนี้นะคะ

aticha.pare@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้ในงานวิจัยครับ

tom_334@hotmail.co.th ขอบพระคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

taichld6@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยคะ

yui.pijittar@gmail.com ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย

yui.pijittar@gmail.com 

ขอบคุณคะ


รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย

lalida.taw@gmail.com

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย

lalida.taw@gmail.com

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ พอดีจะเอาไปใส่ในวิจัยค่ะ #ขอบคุณมากค่ะ

pavena1993@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ พอดีจะเอาไปใส่ในวิจัยค่ะ #ขอบคุณมากค่ะ

pavena1993@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ เพื่อจะได้นำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบพระคุณที่กรุณาค่ะ

chojeera4652@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ เพื่อจะได้นำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบพระคุณที่กรุณาค่ะ

chojeera4652@gmail.com

ขอบรรณานุกรมไปใช้อ้างอิงงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ พอดีจะเอาไปใส่ในวิจัยค่ะ #ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ aungkanalike444@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ aungkanalike444@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ aungkanalike444@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ aungkanalike444@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนบรรณานุกรมด้วยนะคะ

Churirat072@gmail.com

ขอบคุณด้วยนะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมพอดีจะใช้ในการอ้างอิงวิจัยครับผม somchai.montha@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงหน่อยค่ะ  ส่งมาทางเมล์ sakulrang19@gmail.com

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยนะคะ  nit200441@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงหน่อยค่ะ play-2538@hotmail.com

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยนะคะ

aum31081995@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ saichompoo39@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ได้ความรู้มากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ได้ความรู้มากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณค่ะ 2p.ployping@hotmail.co.th

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณครับ toppresent@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณครับ toppresent@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณครับ 5731014185@lamduan.mfu.ac.th

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ จะนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณค่ะ may-thinee@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคนค่ะ จะเอาไปทำทำวิจัยค่ะ orasiri.a@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปทำวิจัยค่ะ rojana6838@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะอ้างอิงในวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ctapsai@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะอ้างอิงในวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

nbe_eye@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ Palmyza2537@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ srichan2727@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ

ขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ 

อีเมล matapasit38@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ 

ข้อมูลเป็นประโยชย์มากๆค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ดิฉันจะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

Promdong.jenjira@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะไปใส่อ้างอิงค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะไปใส่อ้างอิงค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะใช้สำหรับงานวิจัย ch.chaowchan@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณาณกรม หน่อยน่ะค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย poopriaw_club002@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

สุวรรณรัตน์ เส้งเซ่ง

รบกวนขอบรรณาณกรม หน่อยน่ะค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยครับ ssengcheng@gmail.com

รบกวนขอบรรณาณกรมหน่อยครับ
จะนำไปใช้ในงานวิจัยครับ
Nathawat.keng@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยค่ะ เพื่อจะใช้สำหรับงานวิจัย 

mhywmhai@gmail.com 

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะเพื่อใช้โครงงาน 

llex260@gmail.com 

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะอ้างอิงในวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ  qbamb@outlook.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยนะคะ จะอ้างอิงในวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

msjibi@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุนครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุนครับ tiwstep@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงงานวิจัย Itsme_iamkate@outlook.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงงานวิจัย

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงงานวิจัย

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับจะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะเขียนอ้างอิงในวิจัยค่ะ

บกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ ขออนุญาตนำไปใช้ในงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะจะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

mail : wilawan.jr@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะจะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

por_zenith30@hotmail.com

รบกวนส่งบรรนานุกรมให้ที่ Oraya405@gmail.com  หน่อยนะคะจะเอาไปอ้างอิงในวิจัย

ขอบคุณค่ะ

รบกวนส่งบรรนานุกรมให้ที่ Oraya405@gmail.com  หน่อยนะคะจะเอาไปอ้างอิงในวิจัย

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยคนค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

pray.minwoo@gmail.com

รบกวนของบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปใช้ในการทำภาคนิพนธ์ ขอบคุณค่ะ onicha.earn@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่าา jongluck_k@hotmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณมากๆสิทธิชัยครับ

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบมากครับ

c_hokc_hip@hotmail.com

รบกวนขอบรรณนานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่อ้างอิงในวิจัย ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณนานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่อ้างอิงในวิจัย ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่อ้างอิงในวิจัย ขอบคุณค่ะ 

peemsawad22@hotmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมส่งเข้าเมล์นี้ด้วยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยปริญญาโทค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
orrawanya.l@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมส่งเข้าเมล์นี้ด้วยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยปริญญาโทค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
orrawanya.l@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปทำงานวิจัย ขอบคุณค่ะ E-mail  Namjsw@hotmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ ksayan.cem@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ ksayan.cem@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยจ้ะ

จะนำไปอ้างอิงใน Thesis 

โมทนาบุญ ขอบคุณมาก

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ  newnylove44@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ kamon1992@outlook.co.th ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ chinjuang_kung@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยครับ

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณครับ @ siriwat.h120940@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะจะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย Preeya@tnw.ac.th หรือ Facebook preeya thaweeworn ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ @ patcharin@econ.tu.ac.th

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะจะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย E-mail : aomjai.b@rmutsb.ac.th

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะจะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย

ขอความอนุเคราะห์จากผู้ลง ส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมค่ะ พอดีทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ค่ะ

sirindizz@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรม ได้ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะอีเมล์ khunname1@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะอีเมล์

ขออนุญาต​ค่ะ​ รบกวนขอบรรณานุกรม​หน่อยค่ะ​ จะนำไปให้ในงานวิจัยค่ะ​ ขอบคุณค่ะPraewpankansri@yahoo.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่อ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะ รบกวนท่านเจ้าช่วงส่งบรรณนุกรมให้หน่อยได้มั้ยค่ะ จะทำไปประกอบงานวิจัยค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ Kamonchanok.j58@rsu.ac.th

ขออนุญาต​ค่ะ​ รบกวนขอบรรณานุกรม​หน่อยค่ะ​ จะนำไปให้ในงานวิจัยค่ะ​ ขอบคุณค่ะAmornrat.Choonuan38@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะรบกวนขอบรรณานุกรม​หน่อยค่ะ​ จะนำไปให้ในงานวิจัยค่ะ​ ขอบคุณค่ะ supphattratha@outlook.co.th

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะรบกวนขอบรรณานุกรม​หน่อยค่ะ​ จะนำไปให้ในงานวิจัยค่ะ​ ขอบคุณค่ะ supphattratha@outlook.co.th

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่ในงานวิจัย E-mail : sopeet020340@gmail.com

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปประกอบงานวิจัยค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ จะนำไปใส่ในงานวิจัยค่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยjupjipwichuda@gmail.com

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยjupjipwichuda@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ จะนำไปใส่ในงานวิจัยค่ะ

​ รบกวนขอบรรณานุกรม​หน่อยนะคะ​ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ​ ขอบคุณมากค่ะ Chayagan.w@gmail.com

​ รบกวนขอบรรณานุกรม​หน่อยนะคะ​ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ​ ขอบคุณมากค่ะ Chayagan.w@gmail.com

ขอบบรณานุกรรมหน่อยค่ะ

ขอบรรณานุกรรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ​ ขอบคุณมากค่ะhanami.nahatai25@gmail.com

ขอบรรณานุกรรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ​ ขอบคุณมากค่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ หรือเป็นในรูปแบบของลิงค์ก็ได้ค่ะ รบกวนส่งมาที่อีเมลนี้นะคะmysuphataa@gmail.com

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ หรือเป็นในรูปแบบของลิงค์ก็ได้ค่ะ รบกวนส่งมาที่อีเมลนี้นะคะmysuphataa@gmail.com

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ หรือเป็นในรูปแบบของลิงค์ก็ได้ครับ รบกวนส่งมาที่อีเมลนี้นะครับ mairealnabhapol@gmail.com ขอบคุณครับ

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ loma_fern1150@hotmail.com

มีท่านใดได้รับแหล่งที่มาไหมคะ รบกวนช่วยแชร์ด้วยนะค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอส่งมาในอีเมลนี้นะครับ man_ckk@hotmail.com ขอบคุณครับ

ขอรบกวนบรรณานุกรมด้วยครับ ขอส่งเมลนี้น่ะครับ weekit.dua@crru.ac.th ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอส่งมาในอีเมลนี้นะครับ May15042539may@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอนำไปใช้ในงานวิจัยครับ
chaitongsri2011@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะJutamaskeekie@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ Toie_10293@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับcheerapon072@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยค่ะขอบคุณมากค่ะjirawan.maneesorn@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยค่ะขอบคุณมากค่ะjirawan.maneesorn@gmail.com

รบกวนขอบรรณาณุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะkatyfabu@icloud.com

รบกวนขอบรรณาณุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะkatyfabu@icloud.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ จะนำไปทำวิจัยNiramonkamon@gmailcom

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ พอดีจะในไปใช้ในงานวิจัยค่ะ borsuwanhusna@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีจะในไปใช้ในงานวิจัยครับ a_sarowart@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะTuktik_4@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะTuktik_4@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะjibgg9@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยค่ะขอบคุณมากA3.5851112808@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ เพื่อใช้ในงานวิจัยครับขอบคุณมากๆนะครับ papzy02@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยค่ะขอบคุณมากkanoonson@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยคะ ขอบคุณค่ะ panpiya41@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยคะ ขอบคุณค่ะ panpiya41@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ metinee9628@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยbamby.bamby1234@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ เพื่อใช้ในงานวิจัย ขอบคุณครับ weamza55@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ ขอบคุณคะ preyanuskannak@gmail.com

ขอบคุณครับ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับgolf24224@gmail.com

รบกวนของบรรณานุกรใหน่อยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ kw_sii@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ blud_k@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมค่ะขอบพระคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมค่ะขอบพระคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้งานวิจัยด้วยนะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้งานวิจัยด้วยนะคะ

รบกวนขออนุญาตนำไปใช้ใน Thesis และขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ Pitjira_Kie@hotmail.com ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูงnr59142051@gmail.com

ขอบพระคุณอย่างสูง

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยนะคะ จะนำมาใช้ในการทำงานวิจัยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยค่ะ เพื่อนำมาใช้ในงานวิจัย ขอบพระคุณค่ะmayvissuta@hotmail.com

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยค่ะ เพื่อนำมาใช้ในงานวิจัย ขอบพระคุณค่ะmayvissuta@hotmail.com

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยค่ะ เพื่อนำมาใช้ในงานวิจัย ขอบพระคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะครับ จะนำไปอ้างอิงในโปรเจก จบค่ะ

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยน่ะค่ะ จะนำไปอ้างอิงในโปรเจก จบค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยเช่นกันค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยนะค่ะ เพื่อนำมาใช้ในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ เพื่อที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

รบกวณขอบรรณานุกรรมหน่อยค่ะ เพื่อจะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

รบกวณขอบรรณานุกรรมหน่อยค่ะ เพื่อจะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรรมหน่อยนะคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยคะ ขอบคุณคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ.. จะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะkanchana.lek.kw@gmail.comขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ kittirama2@gmail.com

ขอบรรณนานุกรมด้วยค่ะ พอดีทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ :)) email: itsme.iam@hotmail.com

รบกวนขอ บรรณนานุกรมด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ pd9282@gmail.com

รบกวนขอ บรรณนานุกรมด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ pd9282@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์ครับ รบกวนส่งบรรณนุกรมให้หน่อยได้มั้ยครับจะนำไปประกอบงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ … natthawut.gun@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์จากผู้ลง ส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมค่ะ พอดีทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ค่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีทำวิจัยเรื่องนี้พอดีเลยครับ

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีทำวิจัยเรื่องนี้พอดีเลยครับ

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีทำวิจัยเรื่องนี้พอดีเลยครับ

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ พอดีทำวิจัยเรื่องนี้พอดีค่ะ pingpongnapitsara@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ พอดีทำวิจัยเรื่องนี้พอดีค่ะ ratcha098@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ @ raveepat.bua@mahidol.ac.th

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ @ saharuethai234@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ@wararat.jongtrong@ktb.co.th

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ผมกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจ จึงขอรบกวนส่งบรรณนุกรมให้หน่อยได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ Jakkawan389@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ผมกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจ จึงขอรบกวนส่งบรรณนุกรมให้หน่อยได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ Jakkawan389@gmail.com

ขอรบกวนกรุณาช่วยส่งบรรณานุกรมเรื่องนี้มาให้หน่อยนะครับ พอดีกำลังทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจอยู่นะครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่ aphicha73@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ หนูกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจ จึงขอรบกวนส่งบรรณนุกรมให้หน่อยได้มั้ยคะขอบคุณค่ะส่งมาที่ naphat30011@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ หนูกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจ จึงขอรบกวนส่งบรรณนุกรมให้หน่อยได้มั้ยคะขอบคุณค่ะส่งมาที่ naphat30011@gmail.com

ขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ

ขอรบกวนกรุณาช่วยส่งบรรณานุกรมเรื่องนี้มาให้หน่อยนะครับ พอดีกำลังทำโครงการจบเรื่องความพึงพอใจอยู่นะครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่ wasarpt52@gmail.com

ขอรบกวนกรุณาช่วยส่งบรรณานุกรมเรื่องนี้มาให้หน่อยนะครับ พอดีกำลังทำโครงการจบเรื่องความพึงพอใจอยู่นะครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่ nee6019@gmail.com

รบกวนช่วยส่งบรรณานุกรมให้หน่อยได้ไหมค่ะ พอดีจะทำวิจัยจบ pawanrat1521@gmail.com

รบกวนช่วยส่งบรรณานุกรมให้หน่อยคะ พอดีจะทำวิจัย bezie_39@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยค่ะขอบคุณมาก

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยค่ะขอบคุณมาก

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อย ขอบคุณค่ะ yean-yean2384@hotmail.com

รบกวนช่วยส่งบรรณานุกรมให้หน่อยได้ไหมค่ะ พอดีจะทำวิจัยค่ะ kanwakan@hotmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ jiradtigan61@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ moskatelove25@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณครับmamacub28@hotmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณค่ะpoontarik_k@kkumail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณคะ

รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยเช่นกันค่ะ จะนำไปใชในงานวิจัยเพื่อส่งมหาลัย ขอบคุณค่ะ am.pooksri@gmail.com

รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยเช่นกันค่ะ จะนำไปประกอบงานวิจัย ขอบคุณค่ะ am.pooksrigmail.com

รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยเช่นกันค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณค่ะthanya_som@hotmail.com

รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยเช่นกันค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ supach2133@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณครับnat.one.two@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยค่ะ จำนำไปใช้ในงานวิจัย carechanakan@gmail.com

ขอบรรณานุกรมด้วยครับ พอดีจะทำวิจัยครับ รบกวนส่งมาในอีเมลนี้น่ะครับ Kawanmanu@hotmail.co.th

ขอบรรณนุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาให้ในอีเมล์นะคะPloystg@hotmail.com

ขอบรรณนุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาให้ในอีเมล์นะคะPloystg@hotmail.com

ขอบรรณนุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาให้ในอีเมล์นะคะUnchisa_2727@hotmail.com

ขอบรรณนุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาให้ในอีเมล์นะคะUnchisa_2727@hotmail.com

ขอบรรณนุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาให้ในอีเมล์นะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่าาาา

ขอบรรณนุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาให้ในอีเมล์นะคะ sopida_1997@hotmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ wwine555@@hotmail.com

ขอบรรณนุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาให้ในอีเมล์นะคะ panathida@gamail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมได้มั้ยคะ จะนำไปใช้ในวิชางานวิจัยค่ะ รบกวนส่งทางอีเมลล์ให้หน่อยนะคะ่ีjunewanida2540@gmail.com

ขอบรรณนุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาให้ในอีเมล์นะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมครับ Email : bigsuep@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมครับ จะเอาไว้ทำวิจัยครับผม Email : artsty2540@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยค่ะ

ขอบคุณนะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยได้มั๊ยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขออ้างอิงหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมครับ Email : utthapat.ja@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมคะ จะเอาไว้ทำวิจัยค่ะ Email : natnaree.kimbenz@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมคะ จะเอาไว้ทำวิจัยค่ะ Email : natnaree.kimbenz@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับm_untitled_ak47@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับm_untitled_ak47@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมครับ ใช้ประกอบงานวิจัย ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ piya.3761@gmail.com ขอบพระคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำรายงานด้วยนะคะ am.song.son.kim@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ pathipongoff@gmail.com ขอบพระคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำรายงานด้วยนะคะ mamheenoi99@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อทำรายงานด้วยนะคะ mamheenoi99@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยจ้าจะเอาไปทำวิจัย manassaya.ss@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ อยากขอรบกวนให้ช่วยส่งบรรณานุกรมมาให้หน่อยครับ จะนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครับclassicomaster@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ เพื่อใช้ในงานวิจัย ขอบคุณครับ xaixanalad@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ ขอรบกวนให้ส่งบรรณานุกรมมาที่เมลหน่อยครับ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยครับ oak.kitphothiyan@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ ขอรบกวนให้ส่งบรรณานุกรมมาที่เมลหน่อยครับ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยครับ oak.kitphothiyan@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ รบกวนขอบรรณารุกรมใช้ในงานวิจัยหน่อยครับ ขอบคุณครับ ton.moot.ton@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ รบกวนขอบรรณารุกรมใช้ในงานวิจัยหน่อยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคนค่า ขอบคุณค่า

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคนค่า

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยอีกคนครับ tah_tiaw@hotmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจ ขอรบกวนส่งบรรณนุกรมให้หน่อยได้มั้ยคะขอบคุณค่ะ ส่งมาที่ pboonya24@@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ส่งมาที่ kuhatai1@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ส่งมาที่ kuhatai1@gmail.com

ฝากส่ว บรรณานุกรมให้ด้วยจ้า ส่งมาที่ muninmimi_14@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อไปใช้ในงานวิจัยหน่อยค่ะ

Khunbream@gmail.com

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้ในวิจัยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขออนุญาตรบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบงานวิจัย ครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณนุกรมหน่วยนะครับ เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยครับ ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยเช่นกันค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะgedthan7@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยเช่นกันครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัครับ Surasak.Tumsuwan@Gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยเช่นกันครับ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัครับ Surasak.Tumsuwan@Gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยเช่นกันค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ rattanwadee1112@gmail.com

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้หน่อยได้ไหมคะ จะนำไปประกอบการทำวิจัยค่ะ

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้ในวิจัยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะsalita2540@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ เพื่อที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ เพื่อที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อย จะเอาไปทำวิจัย trtoptr@hotmail.com

ขอความกรุณาส่งบรรณานุกรมให้ด้วยนะคะ ที่เมล์ kuang_popo@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ขอรบกวนกรุณาช่วยส่งบรรณานุกรมเรื่องนี้มาให้หน่อยนะครับ พอดีกำลังทำโครงการจบเรื่องความพึงพอใจอยู่นะครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่ jjjjkl10@hotmail.com ขอชื่อด้วยน๊ะครับจะให้เครดิตด้วยครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ.. เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

niradchaporn1209@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเรื่องนี้หน่อยค่ะ.. เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย ขอความกรุณาด้วยนะคะ

natchuta.corn@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณนานุกรมด้วยนะคะ พอดีทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ :)) email: rtnkstt25@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ.. เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

mangmoom0306@gmail.comขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ.. เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

mangmoom0306@gmail.comขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับบบ.. เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยครับบDreamtp.pmn@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ.. เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะphornthika1999@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ.. เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะphornthika1999@gmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ atcharaporntee@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยค่ะขอบคุณมาก

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ เพื่อใช้ในงานวิจัยค่ะขอบคุณมาก

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ scoopydear@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ.. เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

niradchaporn1209@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ.. เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

niradchaporn1209@gmail.com ขอบคุณค่ะ

บกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ thamonwon0021.1997@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ เนื่องจากจะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยblackpearl.muk@gmail.com ขอบพระคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ เนื่องจากจะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย mintobobob@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรสหน่อยค่ะ เนื่องจากจะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณนะคะ cookie_kibum@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ เพื่อใช้ในงานวิจัย ขอบคุณมากครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ เนื่องจากจะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย รบกวนส่งมาที่ suchada.la@kmpht.ac.th ด้วยนะคะ

รบกวนบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยคะ รบกวนส่งมาที่ ppoppy.sudarat@gmail.com หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ

รบกวนช่วยส่งบรรณานุกรมให้หน่อยได้มั้ยคะ จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย รบการส่งมาที่อีเมล์ fougere_furn@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

รบกวรส่งบรรณานุกรมให้ด้วยนะคะ พอดีกว่าทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจอยู่ แล้วเจอบทความนี้ มีประโยชน์มากค่ะ อย่างไงก็รบกวนส่งมาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวรส่งบรรณานุกรมให้ด้วยนะคะ พอดีกว่าทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจอยู่ แล้วเจอบทความนี้ มีประโยชน์มากค่ะ อย่างไงก็รบกวนส่งมาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะ ขณะนี้กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจอยู่ และได้เข้ามาอ่านบทความข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยในครั้งนี้มาก อยากจะรบกวนขอบรรณนานุกรมได้มั้ยคะ ขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆคะขอบคุณคะ thaioil_z@hotmail.com

รบกวนขอบรรณนุกรรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณค่ะ plaeyrungyang@gmail.com

รบกวนช่วยส่งบรรณานุกรมให้หน่อยได้มั้ยครับ เพื่อจะนำไปอ้างอิงในงานวิจัย รบการส่งมาที่อีเมล์Irin_chum@hotmail.com ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะจะเอาไปทำวิจัย ส่งมาที่ อีเมล pakcheera@gmail.comขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณุกรมได้ไหมคะ พอดีต้องการนำไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ส่งมาที่อีเมล์ niniewpass@gmail.com ขอขอบคุณค่ะ

สวัดดีค่ะ พอดีทำวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจอยู่ค่ะ รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ จะใช้อ้างอิงในงานวิจัย ส่งมาที่ ratthanaporn.see@msu.ac.th ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปใส่ในงานวิจัย รบกวนส่งมาที่เมลนี้นะคะ tananya.icee@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปใส่ในงานวิจัย รบกวนส่งมาที่เมลนี้นะคะ tananya.icee@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยคะ จะใช้ในงานวิจัย natsuda241142@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยคะ จะนำเอาไปใช้ในงานวิจัย natsuda241142@gmail.com

รบกวนขอบรรณุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้กับงานวิจัย ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้กับงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

ขอทราบบรรณานุกรมด้วยจ้า ขอเอาไปทำโปรเจคจ้า

รบกวนขอทราบบรรณานุกรมได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอทราบบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ ส่งมา E-mail Aingpunnapa@gmail.com คะขอบคุณคะ

ขอบคุณมากครับ รบกวนขอ บรรณานุกรม ด้วยนะครับ email : jtotone@gmail.com

รบกวนทราบรรณานุกรมได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ E-mail : oppo.456473@gmail.com

ขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมคะ รบกวนส่งให้ในเมลด้วยนะคะ

ขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมครับ รบกวนส่งให้ในเมลด้วยนะครับ จะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยครับthaveesaeng22019@gmail.com

ขอบรรณานุกรมด้วยได้ไหมครับ รบกวนส่งให้ในเมลด้วยนะครับ จะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยครับthaveesaeng22019@gmail.com

ขอโทษนะคะ รบกวนส่งบรรณานุกรม ให้ได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email : sarinthorn15@gmail. com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ขอโทษนะคะ รบกวนส่งบรรณานุกรม ให้ได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email : noon98.jj@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรม ให้ได้ไหมครับ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ Email : pigky_ming@hotmail.com ขอบคุณมากครับ

ขอรบกวนบรรณานุกรรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ puy924@gmail.comขอบคุณคะ

รบกวนส่งบรรณานุกรม ให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email : Dupaeng12@gmail.com ขอบคุณคะ

รบกวนส่งบรรณานุกรม ให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email : a.aoy@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรม ให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email : a.aoy@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขออ้างอิงด้วยได้ไหมครับ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ Email - tiny14429@gmail.comขอบคุณมากครับ

รบกวนขออ้างอิงด้วยได้ไหมครับ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ Email - tiny14429@gmail.comขอบคุณมากครับ

รบกวนขออ้างอิงด้วยได้ไหมครับ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ

รบกวนขออ้างอิงหน่อยค่ะ เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

รบกวนขออ้างอิงได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email - 0808504656p@gmail.comขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อเอาใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอ บรรณานุกรมด้วยครับ อีเมล sskay272@gmail.comขอบคุณครับ

รบกวนขอ บรรณานุกรมด้วยครับ จะเอาไปทำวิจัยครับ ขอคุณครับ

ขออ้างอิงหน่อยค่ะ

รบกวนขออ้างอิงหน่อยคะ เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยคะ

รบกวนขออ้างอิงหน่อยคะ เนื่องจากจะไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะใช้ในงานวิจัย newthangam04@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะใช้ในงานวิจัย sunpicha19@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้ยค่ะจะเอาไปประกอบงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

บกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะจะเอาไปประกอบงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะจะเอาไปประกอบงานวิจัย ขอบคุณค่ะP.paployz@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ email.sasithorn3.kam@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ nattakarn7905@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ nattakarn7905@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับjiradach061141@ggmail.com ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อที่จะไปใช้ประกอบงานวิจัยด้วยคะ ขอบพระคุณอย่างสู่งคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อที่จะไปใช้ประกอบงานวิจัยด้วยคะ ขอบพระคุณอย่างสู่งคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะจะเอาไปประกอบงานวิจัย ขอบคุณค่ะ Al-Insaan@hotmail.co.th

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยด้วยค่ะ

ขอบรรณานุกรมด้วยครับเพื่อประกอบการทำ IS ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรนานุกรมด้วยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ cjaempol@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยอ่ะคะ atiporn.ubonsai@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยอ่ะคะ nuch_234@hotmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยอ่ะคะ nuch_234@hotmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยครับส่งมาทางอีเมลนี้นะครับ totsaponkla19599@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรม เพื่อนำไปทำวิจัยด้วยนะคะ ส่งมาที่ areeya.sara@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยด้วยนะคะส่งที่อีเมลนี้นะคะ ployovo@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยด้วยนะคะส่งที่อีเมลนี้นะคะ ployovo@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยด้วยนะคะส่งที่อีเมลนี้นะคะ ployovo@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูล รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ kittipum.jo@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ anon.sngd@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ pattama6897@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะใช้ในงานวิจัย r.duan089@gmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Panupongthothong00@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีค่ะarpapornk60@nu.ac.th

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีarpapornk60@nu.ac.th

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปใส่ในงานวิจัย รบกวนส่งมาที่เมลนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะเอาไปใส่ในงานวิจัย รบกวนส่งมาที่เมลนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อนำไปประกอบงานวิจัย ป.โทครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ iz3z8r@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีค่ะketso.1501@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใช้ในการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีค่ะketso.1501@gmail.com

รบกวนขอ อ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่งานวิจัย ขอบคุณค่ะ realpcy6211@gmail.com

รบกวนขอ อ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่งานวิจัย ขอบคุณค่ะ realpcy6211@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่งานวิจัย ขอบคุณค่ะ aom_love7@hotmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรรมได้ไหมคะ จะนำไปประกอบในงานวิจัย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะmt9397bb@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรรมได้ไหมครับ จะนำไปประกอบในงานวิจัย ขอบคุณมากครับ Gengsom23@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมกับอ้างอิงได้ไหมค่ะพอดีจะนำไปประกอบงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมกับอ้างอิงได้ไหมค่ะพอดีจะนำไปประกอบงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่งานวิจัย ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อทชมูลค่ะ รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่งานวิจัย ขอบคุณค่ะ

ขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะนำไปใช้อ้างอิงงานวิจัยครับ pasitford@hotmail.com

ขอบรรณานุกรมด้วยครับ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยครับ ขอบคุณครับ pasitford@hotmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะค่ะ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะทาง เมลลล์ hong_yog1985@hotmail.com ค่ะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลและความรู้ค่ะรบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะค่ะ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะทาง เมลลล์ hong_yog1985@hotmail.com ค่ะขอบคุณค่ะ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรรมได้ไหมครับ จะนำไปประกอบในงานวิจัย ขอบคุณมากครับtitlehahajub@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email - chutilma5494@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรรมได้ไหมคะ จะนำไปประกอบในงานวิจัย ขอบคุณมากค่ะkhun-444521@hotmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่า นำไปใช้ในงานวิจัยค่า

รบกวนขออ้างอิงได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ E-mail rose256233@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่า นำไปใช้ในงานวิจัยค่า kratai_scwd@hotmail.com ขอบคุณมากค่าาาาาาาาาา

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่า นำไปใช้ในงานวิจัยค่า kratai_scwd@hotmail.com ขอบคุณมากค่าาาาาาาาาา

รบกวนขออ้างอิงได้มั้ยคะพอดีนำไปใช้ในงานวิจัยคะส่งมาทาง Junjirakanoun@gmail.com ขอบคุณนะค้า

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยครับ นำไปใช้ในงานวิจัยครับlove19341@gmail.com ขอบคุณครับ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยครับ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ รบกวนส่งมาที่ warintorn.kong.2541@gmail.com ขอบคุณมากๆครับ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยครับ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ รบกวนส่งมาที่ warintorn.kong.2541@gmail.com ขอบคุณมากๆครับ

รบกวนขออ้างอิงและบรรณานุกรมหน่อยนะคะพอดีนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะส่งมาทาง อีเมล 5922010037@avc.ac.th ขอบคุณมากๆค่ะ

รบกวนของบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยคะ จะนำข้อมูลมาทำวิจัยค่ะ ส่งทางเมล nudee.what@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่า นำไปใช้ในงานวิจัยค่า

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำข้อมูลมาทำวิจัยค่ะ ส่งทางเมล nilubon299@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำข้อมูลมาทำวิจัยค่ะ ส่งทางเมล nilubon299@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยครับ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยครับ ส่งให้ทางเมลล์หน่อยนะครับ ขอบคุณครับsittichi.tah@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยครับ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยครับ ส่งให้ทางเมลล์หน่อยนะครับ ขอบคุณครับsittichi.tah@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ ส่งทางเมลให้หน่อยนะคะ bnwde41110@gmail.com ขอบคุณนะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมน่อยครับผม จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการอ้างอิงวิจัยครับ ส่งทางเมลให้น่อยนะครับ yuttana7011@gmail.com ขอบคุณครับ

รบกวนขอบรรณานุกรมน่อยค่ะ จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในโครงงานค่ะ ส่งทางเมลให้น่อยนะคะteton2877@gmail.comขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมน่อยค่ะ จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในโครงงานค่ะ ส่งทางเมลให้น่อยนะคะteton2877@gmail.comขอบคุณค่ะ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ ส่งทางเมลให้หน่อยนะคะ Kaeandyn33@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ ส่งทางเมลให้หน่อยนะคะ Kaeandyn33@gmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาทางอีเมล์ padyodj@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาทางอีเมล์ namfonppt@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ รบกวนส่งมาทางอีเมล์ 6122110384@panyapiwat.ac.th

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยครับ รบกวนส่งอีเมล์ atit1978_@hotmail.com

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยครับ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยครับผม รบกวนส่งมาทางอีเมล์

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะขอนำไปใช้ในวิจัยค่ะ รบกวนส่งทางอีเมล monlovely11306@gmail.com นะค่ะ ขอขอบคุณอย่างสูงค่ะ

รบกวนขออ้างอิงกับบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ จะขอนำไปใช้ในงานวิจัยครับ รบกวนส่งอีเมล์ Onanong.Krutson@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email : tangsaowaphak@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email : eevvee.sh@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email :pop_za20860@hotmail.co.th ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Email :pop_za20860@hotmail.co.th ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมครับ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ gmail vivo47198091@gmail.com ขอบคุณครับ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมครับ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ gmail vivo47198091@gmail.com ขอบคุณครับ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ gmail - theswgx@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยครับ gmail : joob2210@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ นำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Gmail: saonrungtiwa@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ขออ้างอิงด้วยค่ะรบกวนส่งทางอีเมล์นี้ ขอบคุณคะ

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Gmail: seeyah.classic123@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลดีมากเลยครับ รบกวนขออ้างอิงหน่อยครับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Gmail: ja.pttra@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ขอมูลดีมากเลย เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ รบกวนขออ้างอิง บรรณานุกรมได้ไหมคะ จะนำไปใช้ต่อยอดในงานวิจัยค่ะ Gmail:momay.butsaba@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอ บรรณานุกรม ได้ไหมคะ เพื่อไปประกอบงานวิจัยค่ะ ชอบพระคุณมากค่ะPreamai_lovely@hotmail.com

รบกวนขอ บรรณานุกรม เพื่อประกอบงานวิจัยหน่อยค่ะ oppo363299@gmail.com

ถ้าผ่านมาเจอข้อความนี้ รบกวนขออ้างอิง บรรณานุกรมได้ไหมคะ จะนำไปประกอบงานวิจัยค่ะ อีเมล fwrn22@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะEmail: praornrut6980@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรม จะอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ครับ ขอบคุณครับguntapon.c61@rsu.ac.th

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ จะอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ครับ ขอบคุณครับ guntapon.c61@rsu.ac.th

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมครับ จะอ้างอิงในวิจัยครับ ขอบคุณครับraweerojnarumon@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ จะนำไปอ้าอิงในงานวิจัยค่ะ sugarzom555@gmail.com ขอบคุณนะค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปอ้าอิงในงานวิจัยค่ะlalipat.bua@gmail.comขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมครับผม จะนำไปประกอบในการทำวิจัยครับผมnarawut6205105341@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ จะนำไปอ้าอิงในงานวิจัยค่ะ phattaravadee30@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

บกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ จะนำไปอ้าอิงในงานวิจัยครับ phattharaphon7122@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะในไปใส่ในงานวิจัยครับKrueasombat@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ จะนำไปใส่อ้างอิงงานวิจัย sornsicha2546@gmail.com อีเมลนี้ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะในไปใส่ในงานวิจัยครับ formcuppom@gmail.com

ขอรบกวน ขอบรรณานุกรม ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler and Armstrong เพื่อทำวิจัยค่ะChalinin2546@gmail.com

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะในไปใส่ในงานวิจัยครับ watcharachokkaew@gmail.com

รบกวนส่งบรรณานุกรมให้ได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ gmail paphasra01674@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะในไปใส่ในงานวิจัยครับ pronthep.b@ku.th

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ pran_tang@hotmail.com สนใจนำไปใช้ทำวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ patumrat.bow@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยคะจะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ prim.kanittha@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ขออนุญาตค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ Pakaikarn.j@ku.th ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยคะ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ neerameethong@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ขออนุญาตค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ janchay.sr@rmuti.ac.th ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ขออนุญาตค่ะ รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมคะ จะนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ kalamarebalm@gmail.com ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ กำลังทำวิจัยอยู่ค่ะ jsonmomt@gmail.com ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ หนูกำลังทำวิจัยอยู่ค่ะ kat.thanyaluck1@gmail.com ขอบคุณมากๆนะคะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี