ทฤษฎีความพึงพอใจ

prasert rk

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

       ความหมายของความพึงพอใจ

       ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ

ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานที่ทำ และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์การอีกด้วย

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง

 

กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น

นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ

เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น

 

        แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

         Shelly  อ้างโดย ประกายดาว  (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอื่นๆ ขณะที่วิชัย  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน

         พิทักษ์  (2538) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มากระตุ้น

        สุเทพ  (2541) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด้วยกัน 4 ประการ คือ

  1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ให้แก่ผู้

ประกอบกิจกรรมต่างๆ

  1. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดล้อมในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย

  1. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆที่สนองความต้องการของ

บุคคล

 

  1. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับผู้

ร่วมกิจกรรม อันจะทำให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทำให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม

        ขณะที่ ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานนั้นมี 3 ประการ คือ

  1. ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

งาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน เพศ จำนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทำงาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น

  1.  ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทำงาน ฐานะทาง

วิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ทำงาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

  1. ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความมั่นคงในงาน

รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ สภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน เป็นต้น

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

        Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์

        1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)

        อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คำตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ

        1.1     ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค

        1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย

1.3   ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน

1.4   ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือ

และสถานะทางสังคม

1.5      ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จ

        บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลำดับต่อไป

        2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์

       ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคำที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก

ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระทำสิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลำบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ

  1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า

มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ

  1. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ

พยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จำเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป

  1. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุข

เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mgnt

คำสำคัญ (Tags)#ความพึงพอใจ

หมายเลขบันทึก: 492000, เขียน: 22 Jun 2012 @ 03:25 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:28 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 13, ความเห็น: 353, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เอ
IP: xxx.158.165.92
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลดีมากๆค่ะ

รบกวนขอบรรณานุกรมอ้างอิงได้ไหมคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

[email protected]

รบกวนของบรรณานุกรมอ้างอิงด้วยค่ะ จะนำไปอ้างในวิจัย ขอบคุณมากๆ ค่ะ
IP: xxx.68.6.104
เขียนเมื่อ 
Royal1688
IP: xxx.158.165.206
เขียนเมื่อ 

รวบรวมข้อมูลได้ดีมาก! รบกวนขอบรรณาณุกรมด้วยคับ.

Royal1688

Thanawat
IP: xxx.158.166.75
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอข้อมูลอ้างอิง บรนณานุกรม ด้วยนะครับ จะใช้ในงานวิจัยคับ ขอบคุนมากครับ

G-MAIL >[email protected]

tipmongkhon
IP: xxx.68.146.12
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรม ด้วยนะคะ ใช้ในงานวิจัยค่ะ ขอบคุนมากๆเลยนะ

[email protected]

yosrawee
IP: xxx.68.6.116
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอข้อมูลบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้เพื่อประกอบงานวิจัย ขอบพระคุณค่ะ


boontarika
IP: xxx.68.6.110
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ

รัชนิดา
IP: xxx.158.165.56
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ และวันที่ที่โพสล่าสุดด้วยค่ะ

พินิจ
IP: xxx.158.166.213
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยครับ

รวี ภูบุญมี
IP: xxx.158.205.202
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ พอดีทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

[email protected]

ภัทรกมล
IP: xxx.158.166.105
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ พอดีทำวิจัยอยู่ค่ะ ขอบคุณนะคะ

เจ้าหญิงวุ่นวาย
IP: xxx.68.6.98
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ พอดีจะเอาไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อภิสิทธิ์
IP: xxx.68.106.110
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ จะนำไปใช้อ้างอิงงานวิจัย


nittaya prasurat
IP: xxx.158.205.218
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอ บรรณนุกรมหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ[email protected]

Anocha Thongjaroen
IP: xxx.158.163.215
เขียนเมื่อ 

รบกวนผมขอบรรณานุกรมหน่อยครับ

พอดีจะเอาไปใช้ทำวิจัยครับ ขอบคุณครับ

[email protected]

อภิญญา
IP: xxx.68.5.16
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรม จะนำไปใช้อ้างอิงงานวิจัย ขอบคุณค่ะ

[email protected]

ชฎาพร
IP: xxx.68.145.32
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้ไหมค่ะพอดีหนูทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความพึงใจ ขอความกรุณาส่งมาให้ที่ E-mail
[email protected] ขอบคุณค่ะ

Ros
IP: xxx.68.5.52
เขียนเมื่อ 

รวบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ

BEER
IP: xxx.158.161.118
เขียนเมื่อ 

เนื้อหามีสาระมากครับ รบกวนขอบรรณานุกรม หน่อยนะครับ [email protected]

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ

เกณิกา
IP: xxx.158.177.166
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ กะลังทำวิจัยคะ

art
IP: xxx.68.5.100
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆ รบกวนขอบบรรณานุกรมด้วย ขอบคุณมากครับ

[email protected]

bonus
IP: xxx.68.5.46
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ

[email protected]

Tun
IP: xxx.158.176.160
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อนค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

nan
IP: xxx.158.161.64
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก

รบกวนขอบบรรณานุกรมหน่อยนะคะ พอดีจะเอาไปอ้างอิงวิจัยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]


tay
IP: xxx.68.105.95
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

Best
IP: xxx.68.105.47
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะจะนำไปใช้เป็นอ้างอิงในการทำวิจัย ขอบคุณมากค่ะ

l3ogusT
IP: xxx.68.145.26
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ จะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยครับ

[email protected]

kane
IP: xxx.68.105.17
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก

รบกวนขอบบรรณานุกรมหน่อยครับ พอดีจะเอาไปอ้างอิงวิจัยครับ ขอบคุณมากครับ

[email protected]

รอกวนขอ บรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยค่ะ ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยค่ะ

[email protected]

พัชริดา
IP: xxx.68.105.83
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ [email protected]

พูลทรัพย์ จันทร์สมุด
IP: xxx.158.176.136
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ พอดีจะเอาไปอ้างอิงงานวิจัยครับ

สถาพร ด่านพานิชย์
IP: xxx.68.145.122
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยครับพอดีจะเอาไปอ้างอิงงานวิจัยครับ

Poolsup Chansamud
IP: xxx.68.105.89
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ พอดีจะเอาไปอ้างอิงงานวิจัยอ่าครับ [email protected]

แอม
IP: xxx.68.241.83
เขียนเมื่อ 

มีใครได้บรรณานุกรมยังคะ รบกวนส่งให้หน่อยได้ไหมคะ [email protected]

นิรัตน์ชา
IP: xxx.158.163.215
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะค่ะ พอดีจะเอาไปอ้างอิงงานวิจัยค่ะ [email protected]

ปัทมา
IP: xxx.68.5.100
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

pair
IP: xxx.68.145.92
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

James
IP: xxx.68.241.17
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยได้มั้ยครับ 

ขอบคุณครับ

webx
IP: xxx.68.241.101
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมเพื่อไปใส่ในงานวิจัยหน่อยได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

eye
IP: xxx.68.105.107
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

[email protected]

StrangeR.
IP: xxx.68.105.83
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมได้มั้ยครับ จะนำไปใช้ในงานวิจัย ขอบคุณครับ

ขออนุญาตนะคะ รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

[email protected]

อรรถเศรษฐ์ พุทธสุวรรณ์
IP: xxx.68.105.113
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์จากผู้ลง ส่งบรรณานุกรมให้ผมได้ไหมครับ จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของผมมาก

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ครับ 

E-mail: [email protected]

ณัฏฐา เพ็ชรพิจิตร
IP: xxx.158.163.209
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ ขอนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในการทำเล่มโครงงาน ขอขอบคุณค่ะ

นัฐวรรณ
IP: xxx.68.233.101
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลมีประโยชน์มากค่ะ  รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยได้ไหมค่ะ จะข้ออ้างอิงลงในโครงการค่ะ [email protected]

Janjira
IP: xxx.68.241.65
เขียนเมื่อ 

รบกวนข้อบรรณานุกรมด้วยได้ไหมค่ะ จะข้ออ้างอิงลงในโครงการค่ะ [email protected]

Sakan
IP: xxx.68.241.83
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมครับ ขอบคุณครับ [email protected]

Jun
IP: xxx.68.5.10
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

พิชิตาภรณ์
IP: xxx.68.5.52
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ปู
IP: xxx.68.241.23
เขียนเมื่อ 

ผมขอรวบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะครับ ผมกำลังหาข้อมูลอยู่ครับ ของคุณครับ


[email protected]

napatip
IP: xxx.68.241.83
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ   จะไปทำวิจัย

[email protected]

june
IP: xxx.158.176.166
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ 

kiattiyot
IP: xxx.158.177.184
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ

NHDALA
IP: xxx.68.233.83
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะไปทำวิจัย

[email protected]


Witthavat
IP: xxx.158.176.130
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับผม ขอบคุณครับ

ืnut
IP: xxx.68.249.238
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Naput
IP: xxx.68.241.47
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอ บรรณานุกรม ด้วยครับ จะนำข้อมูลไปใส่งานวิจัย ขอบคุณครับ

ssyy
IP: xxx.68.105.35
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

Oil
IP: xxx.68.241.101
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะเอาไปทำวิจัย 

ขอบคุณค่ะ  [email protected]

KUBoss
IP: xxx.68.241.107
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอ บรรณานุกรม ด้วยครับ จะนำข้อมูลไปใส่งานวิจัย ขอบคุณครับ

[email protected]

nanne
IP: xxx.158.177.70
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรม ด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปใส่งานวิจัย ขอบคุณค่ะ

ppp8
IP: xxx.173.140.95
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรม จะเอาไปอ้างอิงวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อารยะ
IP: xxx.68.145.14
เขียนเมื่อ 

ขอความมีประโยชน์อย่างมากครับ 

รบกวนขอ บรรณานุกรม ด้วยครับ จะนำข้อมูลไปใส่งานวิจัย ขอบคุณครับ

[email protected]

Tung
IP: xxx.158.163.18
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรม ด้วยค่ะ จะนำข้อมูลไปใส่ในงานวิจัย 

วีระยุทธ
IP: xxx.68.5.94
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรม จะเป็นประโยชน์มากครับ

dugdig
IP: xxx.68.233.95
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ [email protected]

Nat
IP: xxx.158.176.64
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะจะนำไปทำวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

Pong
IP: xxx.68.145.170
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะนำไปทำวิจัยครับขอบคุณมากครับ

ิBeam
IP: xxx.68.5.16
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงวิจัย ขอบคุณค่ะ  [email protected]


wontar
IP: xxx.68.5.22
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วย จะไปอ้างอิงคะ [email protected]

Ekkalarp
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะใช้ในการอ่้างอิงในการทำวิจัยครับ [email protected]

salmon
IP: xxx.101.227.90
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยค่ะ รบกวนขอบรรณนุกรมด้วยค่ะ จะใช้ไปในการอ้างอิงวิจัยขอบคุณค่ะ

resercher
IP: xxx.46.25.50
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในการทำวิจัย [email protected]

taifun
IP: xxx.24.139.146
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ จะนำไปอ้างอิงในการทำวิจัย

kvindar
IP: xxx.88.21.190
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยคะ จะใช้ในการทำวิจัย

[email protected]

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ จะใช้ในการทำวิจัย

[email protected]


จักรพรรณ วานิชพันธ์
IP: xxx.170.47.19
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ เพื่อประกอบในการทำวิจัย รบกวนตอบกลับมาที่  [email protected]

ศุภางค์
IP: xxx.232.105.206
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรนานุกรม หน่อยนะค่ะจะเอาไปอ้างอิงในงานวิจัยค่ะ

maprang
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ [email protected] ขอบคุณคะ

ศิรัญญา ชลดรงค์รัตน์
IP: xxx.26.20.40
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ  [email protected]

ธีระชัย ตั้งจิตยงสิวะ
IP: xxx.49.244.49
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ พอดีจะนำไปประกอบการทำวิจัยครับผม

[email protected]

รจน์
IP: xxx.76.101.102
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

nm
IP: xxx.229.80.182
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยคะ เพื่อใช้ในงานวิจัย 

[email protected] ขอบคุณคะ

วรรณภา
IP: xxx.10.32.86
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

​รบกวนขอบรรณานุกรมหน่อยนะคะ [email protected]
IP: xxx.154.60.1
เขียนเมื่อ 

.

Kaomai
IP: xxx.121.210.151
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ เพื่อที่จะใช้ในงานวิจัย ขอบคุณล่วงหน้าครับ

บรรณานุกรม
IP: xxx.51.214.37
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะครับ


TPR
IP: xxx.49.247.222
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมส่งมาที่ [email protected] ด้วยครับ

TPR
IP: xxx.49.247.222
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมส่งมาที่ [email protected] ด้วยครับ

Ju
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ จะนำไปใช้ในการทำวิจัย  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

สุนารี
IP: xxx.82.79.7
เขียนเมื่อ 

อยากได้บรรณานุกรมเช่นกันค่ะ พอดีกำลังหาข้อมูลทำวิจัยค่ะ ขอบคุณนะคะ [email protected]

พีระพล
IP: xxx.168.152.156
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ

พีระพล
IP: xxx.168.152.156
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ

นัท
IP: xxx.96.195.182
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยครับ ขอบคุณครับ ส่งทางอีเมล [email protected] เพื่อนำไปประกอบในการทำวิทยานิพนธ์ครับ 

mook nuttida
IP: xxx.55.141.200
เขียนเมื่อ 

รบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยค้า ส่งทาง [email protected]

mook nuttida
IP: xxx.55.141.200
เขียนเมื่อ 

รบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยค้า ส่งทาง [email protected]

ภัทราวดี
IP: xxx.4.247.197
เขียนเมื่อ 

iบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยค่ะ ส่งทาง [email protected]

กิตติภูมิ
IP: xxx.76.28.110
เขียนเมื่อ 

รบกวนของบรรณานุกรม เพื่อการทำวิจัยด้วยครับ ส่งทาง [email protected]

อุษณีย์
IP: xxx.88.195.121
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขออนุญาตนำไปใช้ในงานวิจัยค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น