เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 48  คณะศึกษาศาสตร์มีการคัดเลือกอาจารย์  เพื่อบรรจุแต่งตั้ง  เป็นการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ครั้งแรกของศึกษาศาสตร์  ในรอบไม่น้อยกว่า 5 ปี  เพราอาจารย์ศึกษาศาสตร์ทยอยเกษียณอายุราชการทุกปี  โดยไม่มีตำแหน่งทดแทน  และรอบ 2 ปีนี้  มีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นถึง 8 หลักสูตร  เป็นปริญญาเอก 3 หลักสูตร  ปริญญาโท 3 หลักสูตร  และปริญญาตรี 2 หลักสูตร  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอาจารย์ใหม่  มีผู้สมัครเพื่อการคัดเลือกจำนวน 9 คน
                เหตุที่ใช้การคัดเลือก  เพราะตำแหน่งอาจารย์นั้น  วุฒิที่ต้องการได้รับการรับรองโดยสถาบันการศึกษาแล้ว  ไม่ต้องวัดความรู้อีก  ส่วนประสบการณ์ผู้สมัครฯ จะแนบมาพร้อมกับประวัติของตนเอง
                การคัดเลือกใช้วิธีสอบสัมภาษณ์
                ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์  คือ  อธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี)  สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
                มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 คน
                คนแรก  จบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จบปริญญาโทจากญี่ปุ่น  จบปริญญาโท (อีกใบ)  และปริญญาเอกจากอเมริกา  เป็นนักเรียนทุน ก.พ.
                คนที่สอง  จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  และสอบ TOEFL ได้ 619 คะแนน
                โลกปัจจุบัน  การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญ  ภาษาที่ใช้สื่อสารจึงมีความจำเป็น  ไม่ว่าภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษากาย  ภาษาคอมพิวเตอร์  ภาษาวิชาการ ฯลฯ
                การบริหารไม่ยากอย่างที่คิด  ถ้าผู้บริหารใช้ ภาษาคน  ภาษาพิเศษของการสื่อสารของผู้บริหาร