ภาษาคน

                เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 48  คณะศึกษาศาสตร์มีการคัดเลือกอาจารย์  เพื่อบรรจุแต่งตั้ง  เป็นการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ครั้งแรกของศึกษาศาสตร์  ในรอบไม่น้อยกว่า 5 ปี  เพราอาจารย์ศึกษาศาสตร์ทยอยเกษียณอายุราชการทุกปี  โดยไม่มีตำแหน่งทดแทน  และรอบ 2 ปีนี้  มีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นถึง 8 หลักสูตร  เป็นปริญญาเอก 3 หลักสูตร  ปริญญาโท 3 หลักสูตร  และปริญญาตรี 2 หลักสูตร  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอาจารย์ใหม่  มีผู้สมัครเพื่อการคัดเลือกจำนวน 9 คน
                เหตุที่ใช้การคัดเลือก  เพราะตำแหน่งอาจารย์นั้น  วุฒิที่ต้องการได้รับการรับรองโดยสถาบันการศึกษาแล้ว  ไม่ต้องวัดความรู้อีก  ส่วนประสบการณ์ผู้สมัครฯ จะแนบมาพร้อมกับประวัติของตนเอง
                การคัดเลือกใช้วิธีสอบสัมภาษณ์
                ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์  คือ  อธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี)  สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
                มีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 คน
                คนแรก  จบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จบปริญญาโทจากญี่ปุ่น  จบปริญญาโท (อีกใบ)  และปริญญาเอกจากอเมริกา  เป็นนักเรียนทุน ก.พ.
                คนที่สอง  จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  และสอบ TOEFL ได้ 619 คะแนน
                โลกปัจจุบัน  การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญ  ภาษาที่ใช้สื่อสารจึงมีความจำเป็น  ไม่ว่าภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษากาย  ภาษาคอมพิวเตอร์  ภาษาวิชาการ ฯลฯ
                การบริหารไม่ยากอย่างที่คิด  ถ้าผู้บริหารใช้ ภาษาคน  ภาษาพิเศษของการสื่อสารของผู้บริหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (0)