สกสค.นนทบุรี แจ้งข่าว เรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยปทุมธานีแจ้งว่า คุรุสภาแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งประกอบด้วย

  1. สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
  2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อศ.)
  3. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
  4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

        มีความประสงค์จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด และสามารถใช้ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู หรือวิชาชีพการบริหารการศึกษาแล้วแต่กรณีได้ ซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาให้ความเห็นชอบผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ ดังกล่าวที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครูหรือบริหารการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกล่าวในสถาบันที่มีคุณสมบัติและเกณฑ์การรับรองที่คุรุสภากำหนด

         ในการนี้ คุรุสภาจึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าว เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งคุรุสภาพิจารณาให้การรับรอง และมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่คุรุสภามีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยปทุมธานีขอให้เปิดสอนเฉพาะระดับประกาศนียบัติบัณฑิตวิชาชีพครูตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ดังนั้น มหาวิทยาลัยปทุมธานีจึงร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดนนทบุรี กำหนดจะเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาให้ความเห็นชอบ เพื่อเปิดโอกาสแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน 4 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาประมาณเดือน มิถุนายน 2555 และเปิดเรียนประมาณเดือน กรกฎาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.วิชาญ สาคุณ โทร. 081-754-5199