)      ความเป็นคนอยากรู้อยากเห็น

2)      ชอบลองของใหม่อยู่เรื่อย

3)      จดจำสิ่งที่เรารู้หรือพบเห็นมาแล้ว รวบรวมมาใช้ให้เป็นประโยชน์

4)      มองปัญหาหลายๆด้าน

5)      ขี้สงสัยอยู่เสมอ

6)      ชอบต่อสู้ ผจญภัย ทำอะไรแปลกๆ เสี่ยงๆ

7)      ชอบหาเหตุผลมาอธิบาย

8)      มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์