ศึกษาดูงานการเบิกพัสดุออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การศึกษาดูงานนั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ในอันที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ ให้กับตัวบุคลากร อีกทั้งเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ทั้งตัวบุคลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ทีมงานและหน่วยงาน

สืบเนื่องของโครงการศึกษาดูงานการเบิกพัสดุออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ มีที่มาและที่ไป คือ บุคลากรของหน่วยพัสดุฯ ได้ Refresh ร่วมกันที่จะจัดทำโครงการการเบิกพัสดุออนไลน์ และบริการจ่ายวัสดุเชิงรุก โดยบริการจัดส่งวัสดุให้แก่หน่วยงานในวันจ่ายวัสดุ คือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 14.30 น. ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักหอสมุด และให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ถือว่าเป็นความคิดที่ดี และมีประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้

เมื่อกระบวนการโครงการศึกษาดูงานดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงกำหนดนัดหมายการศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ผมได้รับเกียรติ ได้รับเชิญจากหน่วยพัสดุฯ ให้ร่วมคณะไปศึกษาดูงานการเบิกพัสดุออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้ศึกษาดูงาน ประกอบไปด้วย คุณวรพรรณ พงษ์แสนรักษ์ (ป้าแต๋ว) หัวหน้าหน่วยพัสดุฯ หัวหน้าทีม ตามด้วยคุณจิราภรณ์ หาบุญ (น้องไก่) คุณพนัสดา ยอดทองหลาง (น้องหญิง) คุณรุ้งสินี เขียวงาม (น้องนก) คุณขนิษฐา ไชยพันธุ์ (น้องแอน) และผม นายวัชรา ทองหยอด (ใคร ๆ เค้าเรียกว่าพี่ไข่) โดยมีคุณสนั่น สิงห์สันต์ (อ้ายหนั่น) ทำหน้าที่ พขร. คณะศึกษาดูงานเดินทางถึงคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้เวลาไม่นาน โดยทางคณะฯ มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดย อาจารย์ ดร. อำพิน กันธิยะ รองคณบดี กล่าวต้อนรับ และบรรยายภารกิจของคณะฯ ต่อด้วยคุณวิสูตร ลิ่วเกียรติ หัวหน้างานการเงินฯ บรรยายในส่วนของงานการเงินฯ รวมถึงการสร้างสรรค์โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น ๆ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 และต่อมาปีพ.ศ. 2542 ได้ย้ายที่ทำการคณะ ฯ มาที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2536 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาขาดแคลน เนื่องจากรัฐบาลได้เห็นว่าอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแนวทางที่สำคัญแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีปณิธานในการดำเนินงาน คือ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการวิจัยในเชิงเอกลักษณ์ของภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเป็นสถาบันวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความเป็นสากล สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแบ่งหน่วยงานประกอบด้วย

สำนักงานคณะสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งงานในสำนักงานคณะออกเป็น 4 งาน คือ

งานบริหารทั่วไปงานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัยและบริการชุมชนงานการเงิน การคลังและพัสดุงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ในส่วนงานการเงิน การคลังและพัสดุ ที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติงานและแนวทางในการบริหารงานการเงิน การคลังและพัสดุ ไว้ว่า

ปรัชญา “ซื่อสัตย์ สุจริต คิดสร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน์ “สนับสนุนภารกิจหลักของคณะอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เป็นไปอย่างถูกต้อง คล่องตัว ตรวจสอบได้"

ภารกิจ “บริหารจัดการในการให้การสนับสนุนภารกิจหลัก ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่เกี่ยวกับการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณประจำปี เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การแจกจ่ายพัสดุ การจัดทำทะเบียนพัสดุ การจัดทำรายงานการตวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี การจำหน่ายพัสดุชำรุด และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย"

แผนปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

บริหารจัดการงานประจำในงานการเงิน การคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการและพัฒนาระบบงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ในเชิงสร้างสรรค์

บริหารจัดการงานประจำในงานการเงิน การคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน งานและโครงการ

บริหารและจัดการ การรับเงินรายได้และเงินรับฝากให้เป็นไปตามระเบียบ

จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน รายงานมหาวิทยาลัย

จัดทำรายงานรายจ่ายจริงงบประมาณประจำปีและงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน งาน โครงการและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

บริหารจัดการด้านพัสดุ โดยประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

จัดทำรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี

ให้ความรู้ คำปรึกษาในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุแก่บุคลากรของคณะฯ

บริหารจัดการและพัฒนาระบบงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ในเชิงสร้างสรรค์

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายวัสดุ e-Store เพื่อสนับสนุนการเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน e-Budget เพื่อสนับสนุนระบบการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการจ่ายจริงแบบ Realtime

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการรับจองและชำระเงินค่าจองบูธและสปอนเซอร์ e-Booth

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแก้ปัญหา e-Solving เพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์ความรู้ในแต่ละหน่วยงาน

สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงาน คือ 1) การพัฒนาระบบ E-Store ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้สร้างโปรแกรม และพัฒนาระบบ e-Store เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ แผนงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร อีกทั้งเพิ่มช่องทางในการเบิกพัสดุออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบได้ 2) ที่สำคัญ ขอเน้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำระบบ CMU MIS มาใช้ในการลาออนไลน์ และระบบ e-office มาใช้ในระบบงานสารบรรณของคณะด้วย ระบบ CMU MIS และระบบ e-office เป็นระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการให้ส่วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการ

สิ่งที่คณะศึกษาดูงานคาดหวัง 1) คาดหวังให้บุคลากรสำนักหอสมุดมีการใช้ระบบ CMU MIS เป็นระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น ทั้งในส่วนของการลาออนไลน์ และการใช้งาน e-office 2) คาดหวังว่าหน่วยพัสดุและยานพาหนะ นำระบบการเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์มาใช้ และสุดท้าย 3)บุคลากรที่ได้ไปศึกษาดูงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรู้จักเพื่อนร่วมงานต่างคณะ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ และการประสานงานการใช้พัสดุร่วมกันในอนาคตต่อไป

หมายเลขบันทึก: 489076เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2012 10:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 เมษายน 2015 21:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

ไม่เคยเบิก online  สักที

มีแต่ต้องเอาโครงการไปแลกทุกที

คิดถึงจังหูเช่นกันค่ะ

  • ทันสมัยน่าดูพี่เรา
  • ไม่ธรรมดาจริงๆ
  • ผมไม่ได้ลองใช้บ้างเลย

สวัสดีครับพี่เขี้ยว

ลองดูครับ เป็นทางเลือกที่ดี

อ. ขจิตครับ

ยุคไฮเทคก็ต้องพัฒนากันไปนะครับ

 

เรียนท่านวัขรา รำเราก็มีการแจ้งซ่อมทางออนไลน์ แล้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี