สถานศึกษาทุกระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษา) และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษา จำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจ
และเป็นหลักประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง
                   
                   การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผน กระบวนการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรม ตามภารกิจหลัก
ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบจักการศึกษาจะรับประกัน ให้สังคม
เชื่อมั่นว่าจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
มีคุณลักษณะ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ   ตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ