The Japan Foundation Japanese-Language Institute Urawa : ตอนที่ 3 Kanda University of International Studies

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งที่ประทับใจมากมายคือ การได้รู้จักคนที่มีจิตใจดี มีความคิดกว้างไกลและรู้จักวิธีการพัฒนางานให้ก้าวหน้า ช่วยเพิ่มพูนข้อคิดและมุมมองในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

           
อาชีพครูต้องมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรู้เท่า-รู้ทัน  แต่ลักษณะภาระงานของคุณครูไทยยุคศตวรรษที่ 21  ไม่เอื้อต่อการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพเท่าไรนัก     การมาอบรมครั้งนี้จึงพยายามใช้เวลาทุกนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ให้คุ้มค่ากับการใช้เวลาราชการฯ และคุ้มทุนของ Japan Foundation ที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาครูตัวน้อยๆ ที่ไม่ได้ใช้นามสกุล กพ.  เสียงนอกห้องไม่ดัง  อาศัยผลงานที่เกิดจากความมานะพยายามที่จะพัฒนาเยาวชนในแถบชนบทให้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ชิวิตที่สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข


                                         บริเวณทางเข้าสวนสาธารณะของ Kita Urawa 
 

***…การพัฒนาการศึกษานั้น  อันดับแรกต้องพัฒนาครูก่อน  หากครูยังไม่ได้รับการพัฒนา  แล้วจะไปพัฒนาเด็กๆ ได้อย่างไรกัน    ประสบการณ์ตรงช่วยสร้างความมั่นใจในการสอน และพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น …***
 
          

      
                             สมาชิกผู้เข้าอบรมฯ จากประเทศไทย /  หนุ่มน้อย-หนุ่มใหญ่จากหลายประเทศ

สภาพแวดล้อมที่นี่ช่วยให้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ทั้งการฝึกฝนเรียนรู้ในชั้นเรียน  และการออกไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นข้างนอก   ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเลือกดำเนินกิจกรรมได้อย่างอิสระในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์( ยกเว้นอยู่ 2 สัปดาห์ที่ทางโครงการฯ กำหนดทางเลือกให้ แต่ใครไม่เข้าร่วมก็ได้  )

      

                                                    เด็กน้อยชาวญี่ปุ่นที่ Yono Park

บางรายนัดหมายไปเยี่ยมเยียนชาวญี่ปุ่นที่รู้จัก บางรายไปศึกษาวัฒนธรรมและสถานที่ต่างๆ   แต่ละคนล้วน มีวิธีการ ศึกษาเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองต่างกันไปตามความสนใจ   ผู้เขียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปตามกำหนดการของปฏิทินงานเทศกาล ต่างๆเท่าที่โอกาสจะอำนวย 

***... สำหรับคิวทองของสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นรายการไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านภาษาฯ ของประเทศญี่ปุ่น  จัดเป็นเรื่องของสาระฯล้วนๆ ...***

  

                             
                                          มหาวิทยาลัย Kanda University of International Studies   
                                          
น้องจากจังหวัดระยองชวนไปเยี่ยมเยียน อาจารย์พรศรี ไรท์  ที่มหาวิทยาลัย Kanda University of International Studies ตั้งอยู่ที่เมือง Chiba (ศึกษาที่นี่) เผอิญน้องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็มีเพื่อนรับทุนมาทำวิจัยที่มหาวิทยาลัย Chiba เช่นกัน  งานนี้มาครั้งเดียว….แต่ได้ประโยชน์หลายต่อ   อาทิเช่น ….  

  
        
                                           ได้รับรางวัลในการออกแบบอาคารที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
                                                                                                   
ต่อที่หนึ่ง .... เป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสชมการจัดงาน  นิทรรศการเชิงสร้างสรรค์ของเด็กๆในชมรมของมหาวิทยาลัยฯ   ชมรมส่วนใหญ่จัดกิจกรรมหารายได้ไปช่วยสังคมส่วนรวม ฯลฯ  นับว่าได้ประโยชน์หลายชั้น  ที่สำคัญ  เป็นการฝึกฝนและสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมที่ดี 
                                                          พิธีเปิดแบบเรียบง่าย

 


ต่อที่สอง...  ได้มาเห็นความเจริญก้าวหน้าของ การเรียนการสอนภาษาไทยและการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ฯ  
 


                                    

            ศาลาไทยสวยเด่นเป็นสง่าในอาคารของคณะภาษาต่างประเทศฯ ดำเนินการสร้างที่เมืองไทยและนำมาจัดแสดงที่นี่

                                

 

                                            ลงทุนจัดสถานที่จำลองตามรูปแบบของประเทศต่างๆ

 

ต่อที่สาม ....ได้เพื่อนทางการศึกษาเพิ่มขึ้น มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน-เรียนรู้และคาดหวังที่จะร่วมพัฒนางานทางด้านภาษาด้วยกันต่อไป

 

                                แกงเขียวหวานรสชาติอร่อยลิ้น ฝีมือนักศึกษาชาวญี่ปุ่น / คู่แฝดชาวญี่ปุ่น


 

    นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทย 5 คนร่วมแสดงดนตรีไทย / การรำไทยอย่างสวยงามของนักศึกษาชาวญี่ปุ่น


ต่อที่สี่
....มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมและสัมผัสการใช้ชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่น ได้ทำบุญ-ทำกุศลด้วยการบริจาคซื้อเสื้อกับชมรม และของอื่นๆ

   
 
                
                                            บริจาคเงินซื้อเสื้อและสิ่งของต่างๆ หลากหลายรายการ

    

                                                จัดนิทรรศการฯ แสดงข้อมูลประกอบ     

 

                                          สิ่งของมากมาย ที่รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม

สิ่งที่ประทับใจมากมายคือ  การได้รู้จักคนที่มีจิตใจดี  มีความคิดกว้างไกลและรู้จักวิธีการพัฒนางานให้ก้าวหน้า  ช่วยเพิ่มพูนข้อคิดและมุมมองในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

 
  
ศิษย์เก่าเรียนเอกภาษาไทยและเคยไปเรียนที่เมืองไทย/ ศิษย์ปัจจุบันกำลังจะไปช่วยสอนที่ประเทศไทยในเร็วๆนี้

     
ประสบการณ์เรียนรู้เหล่านี้  ต้องได้สัมผัสด้วยตนเอง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงจะเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้   การศึกษาเรียนรู้บางเรื่องหากใช้วิธีการเปิดอ่านจากตำราอ้างอิง  ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ    

  
       


ที่น่าเเป็นห่วงคือ  " การพัฒนาการศึกษาแบบไม่ยั่งยืน "     ผู้คุมนโยบายการบริหารจัดการฯ หลายคน ไม่เข้าใจหลักการในการพัฒนาการศึกษา-การพัฒนาคน...โดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติของการพัฒนาด้านภาษา   อยากเห็นผลของความสำเร็จแต่ไม่ยอมลงทุนแบบจริงจัง     สนใจมองแต่ตัวเลขกลมๆ ได้ผลกำไรแบบฉาบฉวย...  สิ่งเหล่านี้เป็นข้อยืนยันผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานลงทุกปี  และอีกไม่นานคงไปรั้งอยู่ลำดับท้ายของกลุ่มประเทศอาเซียน
 
                                 *... ขอบคุณ  อาจารย์พรศรี  ไรท์  ที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิต...*

                                            ***…ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ …***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

 

ก้าวให้ทัน...การเปลี่ยนแปลง....ของสังคม....อย่างรู้เท่า-รู้ทัน...

เห็นด้วยค่ะ  ----


ขอบคุณในบทความดีๆนี้นะคะ


เขียนเมื่อ 

***...ขอบคุณ " Dr.SOMSRI"  Blankนะคะ   ภาพสวยๆ งดงามทั้งนั้นเลย  ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและดูแลประชาชนด้วยหัวใจจริงๆค่ะ  ...***

                                                                      

เขียนเมื่อ 

 ***...ขอบคุณสำหรับกำลังใจจาก    " อาจารย์ติ๋ม กาญจนา " Blank มากนะคะ... ช่วงนี้คงปรับตัวกันอยู่ทั้งครูและเด็กนะคะ . ..***


                                                               

เขียนเมื่อ 
                             ***...ขอบคุณ " คุณโป้  นันท์สุพร "   และเพื่อนๆ ชาว FB นะคะ! ที่กรุณากดไลท์ให้ค่ะ !  ...***