เสียงสวดมนต์-พระปริตร (อ.สุภีร์ ทุมทอง)

นมัสการ กราบเรียน เรียนเชิญ ฟังเสียงสวดมนต์ พระปริตร ชุมนุมเทวดา ขอขมาพระรัตนตรัย เพื่อเป็นศิริมงคล ป้องกันเหตุเภทภัยอันตราย โรคภัย ความไม่สบาย และอัปมงคลทั้งหลาย

เสียงท่านอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง วิศวกรชาวสุรินทร์ ผู้รู้พระอภิธรรม-บาลี

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกๆ ท่านมาด้วยความเคารพ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)