พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในศาสนาต่างๆที่มุ่งสอนให้คนเข้าใจชีวิตของตน.  เข้าใจที่มาที่ไปของชีวิตและจิตวิญาณของแต่ละคน เมื่อเข้าใจชีวิตดีแล้ว   ทำให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะประกอบคุณงามความดี  ด้วยการรู้จักการอนุเคราะห์ผู้อื่น   ด้วยการให้ทาน  เพื่อลดความโลภของตนเอง  เป็นการลดกิเลส..เป็นการลดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของตนเองลงไป   นั่นหมายเฆหมอกแห่งความทุกข์จะลด