เครื่องมือนิเทศพัฒนาคุณภาพ กศน. (ศน.สุภาพรรณ )

เน้น ประกัน/อาชีพ/นิเทศภายใน/อาเซียน

เครื่องมือนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักงาน  กศน.

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

คำชี้แจง  แบบนิเทศฉบับนี้สำหรับศึกษานิเทศก์  หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักงาน กศน.  เพื่อใช้ในการนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใน  ๔  กิจกรรม  ดังนี้

๑.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๒.  โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

๓.  การนิเทศภายในสถานศึกษา

๔.  อาเซียนศึกษา

ประเด็นการนิเทศ

สภาพ  ปัญหาที่พบ

ผลการดำเนินงานของอำเภอ

๑.       การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑.๑    ความสอดคล้องครบถ้วนของ  SAR  แผนพัฒนาฯและแผนปฏิบัติการ

 

 

-           การมีแผนพัฒนาฯแผนปฏิบัติการ

-           แผนพัฒนาฯแผนปฏิบัติการเป็นปัจจุบัน

-           มีความสอดคล้องหรือยังไม่สอดคล้อง

-            การสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

-           กิจกรรม  โครงการ    หลักสูตรสะท้อนถึงอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของสถานศึกษาหรือไม่เพียงใด

 

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

๑.๒  การนำผลการประเมิน SAR  การประเมินโดยต้นสังกัด  และการประเมินภายนอก  ไปปรากฏในแผนพัฒนาฯแผนปฏิบัติการ

-           ทำหรือไม่ทำ

-           ครอบคลุมเพียงใด

-           ผลการประเมิน  ๓    ปี  ย้อนหลังพัฒนาหรือไม่เพียงใด

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

...................................................

๑.๓    การสะท้อนถึงการนำมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา   กศน.(ใหม่) และ สมศ.

-           ครอบคลุมทุกมาตรฐานและ  ตัวบ่งชี้หรือไม่  เพียงใด(ภาพรวมของแผน)

-           โครงการมีความถูกต้องตามรูปแบบการเขียนโครงการและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ทั้งโครงการที่ได้รับ งปม.  กศน.    งานในหน้าที่และงานที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน  องค์กรอื่น

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

ประเด็นการนิเทศ

สภาพ  ปัญหาที่พบ

ผลการดำเนินงานของอำเภอ

 

-       ครูมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)  ไปใช้ในการจัดการโครงการ  กิจกรรม    เพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือไม่เพียงใด

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

๒.    โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของศูนย์อาชีพชุมชน

๒.๑    การพัฒนาหลักสูตร

-      มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามที่แนว   กศน.  กำหนดหรือไม่

-      สอดคล้องกับสภาพ  ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพียงใด

-      การนำหลักสูตรไปใช้หรือไม่ผลเป็นอย่างไร

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

๒.๒  การดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(คู่มือ)

-      การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปตามบทบาท  ภารกิจหรือไม่เพียงใด

-      การจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพเหมาะสมเพียงใด

-      การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

-      วิธีการการหาผู้เรียน

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

๒.๓  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

-      มีแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่

-      สื่อ  แหล่งการเรียนรู้  มีหรือไม่และพอเพียงหรือไม่

-      วิทยากร  ภายใน    กศน.และวิทยากรภายนอก

-      การประสานเครือข่าย   (กรรมการศูนย์ฝีกอาชีพชุมชน)

-      งบประมาณ  สามารถเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

-      วัสดุ  อุปกรณ์การฝึกอบรม  มีหรือไม่    เพียงพอกับการฝึกเพียงใด

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

ประเด็นการนิเทศ

สภาพ  ปัญหาที่พบ

ผลการดำเนินงานของอำเภอ

 

-        มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่อย่างไร

-        มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๑)     ติดตามผลหลังจบหลักสูตร

๒)     การให้ข้อมูลแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

๓.การนิเทศภายในสถานศึกษา

๓.๑  แผนการนิเทศ

๓.๒  การปฏิบัติการนิเทศ

๓.๓  การสรุปผลการนิเทศ

๓.๔  การนำผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนางาน

-           มีแผนการนิเทศหรือไม่

-           มีกระบวนการอย่างไรในการจัดทำแผนนิเทศ

-           มีคณะกรรมการนิเทศหรือไม่

-           มีการนิเทศตามแผนหรือไม่

-           มีการสรุปผลการนิเทศ และนำผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาหรือไม่  อย่างไร

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

๔.อาเซียนศึกษา

๔.๑  การดำเนินงาน

๔.๒  ผลการดำเนินงาน

-           สถานศึกษาดำเนินงานหรือไม่ในลักษณะใด(จัดมุม  หรือศูนย์อาเซียนหรืออื่นๆ)

-           มีการจัดการเรียนการสอนลักษณะใด   (สอดแทรกในรายวิชา    เปิดเป็นวิชาเลือก  หรืออื่นๆ)

-           จัดเป็นโครงการ  กิจกรรมเฉพาะเรื่องอาเซียน    หรืออื่นๆ(สอนภาษาของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกประชานิคมอาเซียน)

-           สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ได้หรือไม่

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.ศรีตรัง

คำสำคัญ (Tags)#นิเทศ

หมายเลขบันทึก: 487012, เขียน: 04 May 2012 @ 12:03 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 10:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)