รายงานการประชุมคุณอำนวย

พบกันวันที่ 2 ต.ค. 2549
จากการประชุมคุณอำนวยเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2549 สรุปรายงานการประชุมได้ดังนี้ สรุปรายงานการประชุมคุณอำนวยตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ **************** ผู้มาประชุมประกอบด้วย 1. นายสุพจน์ น้อยจินดา รอง ผอ.สพท.นบ.เขต 1 2. นายธเนศ ขำเกิด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 3. นางกัญจนัฐ ภู่ช้าง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน 4. นางสุมาลี วงศ์เวียร ครู คศ.2 ช่วยราชการ สพท.นบ.เขต 1 5. นางรุ่งนภา รุ่งเรืองศิลป์ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 7 ว 6. นางสุนิสา เจริญดี จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 6 ว 7. นางกอบแก้ว สังข์ทอง จพง.การเงินและบัญชี 5 8. นางผ่องใส ถาวรจักร รอง ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี 9. น.ส.วรรณพรรณ ตุลยาพร ครู คศ.3 ร.ร.สตรีนนทบุรี 10.น.ส.สุปรีญา อรุโณรัตน์ รอง ผอ.ร.ร.วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 11.น.ส.สุภารัตน์ โนโชติ ครู คศ.2 ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ 12. นางโรจนา ศิริวรธรรม ครู คศ.3 ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. ประธาน แจ้งให้แต่ละ CoPs สรุปผลการดำเนินงาน(AAR) ร.ร.วัดปากน้ำ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา KM ของโรงเรียน (CoPs ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา) จัดประชุมโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนเครือข่าย เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2549 โดยแบ่งการจัดกิจกรรมได้ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญาในโรงเรียนวัดปากน้ำ 2. การจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมพหุปัญญาให้กับโรงเรียนเครือข่าย 7 โรงเรียน รายละเอียดดังแนบ ร.ร.สตรีนนทบุรี สรุปผลการดำเนินงานของ CoPSs การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยได้นัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2549 ผู้เข้าร่วมประชุม 30 กว่าคน ช่วงเช้าให้ความรู้เรื่องงานวิจัย และ ช่วงบ่ายจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2549 โรงเรียนแกนนำและ โรงเรียนเครือข่าย นำผลงานวิจัยมานำเสนอ และในวันที่ 21 ก.ย. 2549 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ขอเชิญโรงเรียนต่าง ๆนำผลงานวิจัย มานำเสนอและขอให้นำบทคัดย่อมาแจกด้วย ร.ร.เบจมราชานุสรณ์ สรุปผลการดำเนินงานของ CoPs การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่โรงเรียนมีคนทำงาน แต่คนที่รู้เรื่อง KM เท่านั้น และเรื่อง ICT ก็ยังไม่เข้มแข็ง - 2 - ร.ร.ศรีบุณยานนท์ สรุปผลการดำเนินงาน CoPs สานสายใยครูและศิษย์ โรงเรียนได้จัดประชุมแจ้งครูใน โรงเรียนเมื่อวันที่ 28 มื.ค. 2549 และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2549 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2549 และครั้งที่ 3 จะจัดในวันที่ 12 ก.ย. 2549 ราย ละเอียดดังแนบ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ สรุปผลการดำเนินงาน CoPs การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ หลังจากกลับจาก ชะอำ เราได้ ประชุมคณะทำงานตกลงกันไม่อยากจัดอบรม KM ให้ครู แต่อยากจะให้แทรกซึมเข้าไปในการ ทำงาน รูปแบบของเราจึงแตกต่างจากโรงเรียนอื่น นำกระบวนการ KM เข้าไปใช้ในการเรียน การสอนโดยทดลองใช้กับนักเรียน ชั้น ม.2 การประชุม CoPs ของ ICT จึงมีนักเรียนเข้าร่วม ประชุมด้วย เราส่งเสริมทั้งครูและนักเรียนที่เป็นรูปธรรม และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ยังได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการ ด้าน ICT ให้ขยายเครือข่ายเพิ่มอีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า , โรงเรียนวัดสุนทร , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 รูปแบบ การคิดด้าน ICT ของเราพยายามให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด รายละเอียดดังแนบ อ.ธเนศ ขำเกิด - ขอประชาสัมพันธ์ งานนิทรรศการด้าน ICT ของจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ม.เทคโนโลยี ราชมงคลฯ วิทยาเขตนนทบุรี ในวันที่ 22 ก.ย. 2549 - อยากจะให้ สพท.นบ.เขต 1 ช่วยเหลือโรงเรียนด้านงบประมาณ - วันที่ 14 ก.ย. 2549 จะมี VDO Conference สพท.นบ.เขต 1 ขอเชิญ ร.ร.สตรีนนทบุรี - วันที่ 1 – 2 ธ.ค. 2549 จัดมหกรรม KM ที่ ไบเทคบางนา อยากให้จังหวัดนนทบุรี ไปนำเสนอภาพรวมของ สพท.นบ.เขต 1 ให้ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกันจัด - ขอนัดคุณอำนวยในวันที่ 2 ต.ค. 2549 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ขอให้สร้างวัฒนธรรมว่าแต่ละ CoPs ทำอะไรที่ไหนขอให้ทำ AAR กัน และทาง สพท.นบ.เขต 1 จะส่ง FAX แบบฟอร์มจัดทำโครงการในปีงบประมาณ 2550 ให้ทุก CoPs เพื่อดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ 2550 และขอให้บันทึกขุมความรู้ที่ลงใน BLOG รายงาน สพท.นบ.เขต 1 เพื่อสรุปรายงาน สพฐ.ต่อไป ประธาน สรุปการไปดูงานของ สพท.นบ.เขต 1 ณ กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2549 ปิดประชุมเวลา 12.15 น. ***********************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

48661

เขียน

06 Sep 2006 @ 15:51
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 12:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก